Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Marijonas Bogdevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1981
Maskvos automobilių ir kelių institutas daktaras 1988
Vilnius inžinierinis statybos institutas docentas 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas habilituotas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2001
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Staklių institutas inžinierius 1981-1983
Vilniaus inžinierinis staybos institutas asistentas, vyr. dėstytojas, docentas, profesorius 1983--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2012 Intelektinė, dinaminė padangos monitoringo sistema naudojant energijos efektus tvariajam mobilumui (Intelligent, Dynamic Tyre Monitoring System“, ADTYRE, partneriai: Ilmenau University of Technology (Vokietija), Szent Istvan University (Vengrija)“, 2011-2012);
2012-2014 Lietuvos mokslų tarybos projektas „Geoterminės kilpos termohidrodinaminių procesų skaitinė programa ir tyrimai“, 2012-2014 (VGTU ir KU) Nustatytos geoterminio skysčio pagrindinių parametrų (tankio, skysčio tūrinio tamprumo modulio, garso greičio, kinematinės klampos ir santykinio dujų kiekio) priklausomybės nuo slėgio ir temperatūros. Nustatyta, kad išsiskyrusių dujų kiekis skystyje padidina skysčio spūdumą, sulėtina hidrodinaminius procesus, keičia išcentrinio siurblio darbines charakteristikas, sumažina sistemos „giluminis išcentrinis siurblys-vamzdis“ savąjį dažnį. Sudaryti geoterminės sistemos elementų matematiniai modeliai. Sukurtas sistemos "giluminis išcentrinis siurblys - vamzdis" hidrodinaminių procesų matematinis modelis, kuriame įvertinta gavybinio giluminio išcentrinio siurblio charakteristikos, jų kitimas nuo siurbliaračio dažnio ir debito bei kitų sistemos parametrų. Nustatyta, kad nagrinėjamoje sistemoje atsiranda sistemos nestabilumas, kai siurbliaračio sukimos dažnis kinta intervale 35-40 Hz. Iš nagrinėti gavybinio gręžinio hidrodinaminiai procesai ir nustatyti sistemos "giluminis išcentrinis siurblys - vamzdis" hidrodinaminiai parametrai. Nustatyta, kad sistemos "giluminis išcentrinis siurblys - vamzdis" atsiranda sistemos nestabilumas, kai siurbliaračio sukimosi dažnis kinta intervale 35-40 Hz. Žemiausias savasis dažnis priklauso nuo siurbliaračio sukimosi dažnio, slėgio, debito ir sistemos kitų parametrų. Sistemos savasis dažnis   yra mažesnis negu 1 Hz. Toks žemas savasis dažnis susidaro dėl didelio žemės gelmių vandens spūdumo ir didelio vandens kiekio vamzdyje.
2012-2014 Projektas „Geležinkelio riedmenų dinaminių procesų tyrimai identifikuojant ir prognozuojant eismo sąlygas ir avarijų priežastis“.
2012-2014 Projektas „Transporto priemonių eismo srautų dinaminių procesų, identifikuojant eismo sąlygas bei aplinkos taršą, tyrimo metodų kūrimas ir taikymas“
2014-2017 PROJEKTAS "SAUGAUS LEDŲ SANGRŪDŲ ARDYMO METODIKA", Lietuvos karo Akademija
2014-2014 Atlikti viensijo tiltinio krano plieninių konstrukcijų skaičiavimus ir krano mechanizmų naudojimo laiko nustatymą
2017-2019 Daugiafazio sluoksnio su sniego‐ledo dalelėmis tribologinių mikro‐makro procesų ir jų poveikio padanga-sluoksnis‐paviršius sistemai tyrimas projekto vadovas:ž Rimantas KAČIANAUSKAS vykdytojai: Marijonas BOGDEVIČIUS, Algirdas MAKNICKAS, Andrius RUŽINSKAS, Vaidas VADLŪGA, Paulius BOGDEVIČIUS, Nagrinėjama tribologinė sistema „Automobilio padanga – tarpinis sluoksnis - kelio paviršius“ ir jos tarpiniame daugiafaziame sluoksnyje tarp deformuojamos padangos ir kelio paviršiaus vykstantys dinaminiai ir termohidrodinaminiai procesai. Tarpinį daugiafazį sluoksnį sudaro vanduo ir oras su sniego ir ledo dalelėmis. Tyrimų tikslas – ištirti greitaeigius tribologinius dinaminius ir termo-hidrodinaminius makro-mikro procesus ir nustatyti jų poveikį sistemos makroskopiniams tribologiniams rodikliams. Suformuluoti septyni uždaviniai. Pasiūlyta originali tyrimų strategija, kurios esmė – fiziniai procesai nagrinėjami makro ir mikro lygiuose. Kiekviename lygyje kuriami matematiniai modeliai. Makro lygyje kuriami deformuojamos padangos, daugiafazio sluoksnio mišinio (DFSM) su sniego ir ledo dalelėmis ir paviršiaus sąveikos matematiniai modeliai, kurie apjungiami į vieną dinamikos ir hidrodinamikos matematinį modelį. Kuriamas DFSM su sniego ir ledo dalelėmis fizinių ir mechaninių savybių modelis. DFSM hidrodinamikos uždavinyje įvertinamas slėgio bangų sklidimas DFSM, padangos kinematiniai parametrai. Makro lygyje nustatomi makroskopiniai tribologiniai rodiklių parametrai. Mikro lygyje kuriami mechaninio kontakto matematiniai modeliai, kuriuos sudaro padangos protektorių dinaminio kontakto ir DFSM termo-hidrodinaminiai uždaviniai. Šiuose uždaviniuose vertinama protektorių sąveika su paviršiumi, jų tarpusavio sąveika, DFSM slėgio pasiskirstymai tarp protektorių ir kelio paviršiaus, šilumos išsiskirimas kontakto zonose. Sukurti matematiniai modeliai sprendžiami skaitiniais metodais: baigtinių elementų, baigtinių skirtumų ir diskrečiųjų elementų metodais. Uždavinių sprendimui kuriama programinė įranga. Numatyti padangos tribologinių rodiklių eksperimentiniai tyrimai, kai DFSM yra skirtingos fazių sudėties, žema aplinkos temperatūra (-5 ... 0 ºC) laipsnių ir skirtingi padangos apkrovos režimai. Tyrimų tikslas: – ištirti greitaeigius tribologinius dinaminius ir termohidrodinaminius makro-mikro procesus sistemos „Automobilio padanga-tarpinis sluoksnis-kelio paviršius“ tarpiniame daugiafaziame sluoksnyje su sniego ir ledo dalelėmis bei šio sluoksnio mikromechaniniame kontakte su deformuojama padanga ir šiukščiu standaus kelio paviršiumi ir nustatyti jų poveikį sistemos tribologiniams rodikliams. Uždaviniai: 1. Tribologinės sistemos „Automobilio padanga-tarpinis sluoksnis-kelio paviršius“ makro ir mikro sąsajų nustatymas ir bendrosios modeliavimo strategijos sudarymas. 2. Tribologinės sistemos ir jos elementų šiuo metu prieinamų fizinių ir mechaninių savybių analizė ir sintezė. 3. Deformuojamos padangos tribologinių rodiklių makro lygyje eksperimentiniai tyrimai. 4. Tribologinės sistemos matematinių modelių makroskopiniame lygyje ir programinės įrangos sukūrimas, modelių testavimas, duomenų uždavinių sprendimui mikro lygyje paruošimas. 5. Tribologinės sistemos diskrečiųjų elementų matematinių modelių mikro lygyje sudarymas ir programinės įrangos sukūrimas bei testavimas, validavimas pagal eksperimento rezultatus. 6. Tribologinėje sistemoje vystančių mikromechaninių dinaminių ir termodinaminių procesų procesų tyrimai ir dėsningumų nustatymas. 7. Deformuojamos padangos dinaminių ir termodinaminių procesų tyrimai, makroskopinių tribologinių rodiklių nustatymas ir analizė. Projekto rezultatai ir gautos žinios bus naudingos vystant mechanikos mokslo ir transporto inžinerijos mokslo krytis.
2018-2021 Ateities autonominis žaliasis uostas: naujo konteinerių krovos metodo ir sistemos prototipo sukūrimas Projekto vadobvas: Arūnas ANDZIULIS Vykdytojai: Tomas EGLYNAS, Mindaugas JUSIS, Sergej JAKOVLEV, Jolanta JANUTENIENE, Audrius SENULIS, Rimantas DIDZIOKAS, Eleonora GUSEINOVIENE, Marijonas BOGDEVICIUS Projekto poreikis bei siekis investuoti jo vykdymui ES struktūrinių fondų lėšas grindžiami: tarpvalstybinių transporto žaliųjų koridorių, aprėpiančių rytų Europą ir tolimąją Aziją, plėtra (šiuose koridoriuose uostai yra svarbūs intermodalinės krovos mazgai); planuojama Klaipėdos uosto plėtra (įsisavinant naujas teritorijas Kuršių marių pakrantėje, o šiaurinėje dalyje – pastačius giliavandenį uostą); būtinybe disponuoti susistemintomis įžvalgomis apie pasaulinę išmaniųjų sistemų diegimo praktiką uostuose bei kuriamas naujas sumaniąsias krovos procesų valdymo technologijas. Projekte bus sprendžiamos šios mokslinės problemos (susijusios su tiksliniais MT sumanios specializacijos krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioriteto „Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos“ srityje): atsižvelgiant į krovinių, ypatingai – konteinerių aptarnavimo apimčių augimą uostuose – krovos mechanizmų, kaip netiesinių sistemų, dinaminiai procesai; nustatomi pereinamųjų procesų, sukeliančių transportuojamo konteinerio išliekamuosius svyravimus, slopinimą įtakojantys veiksniai - krovinio kėlimo/nuleidimo, jo transportavimo greičio pokyčiai krante laike, krovos mechanizmų konstrukciniai ypatumai, techninės charakteristikos, pereinamieji vyksmai.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Junevičius Raimundas, Bogdevičius Marijonas, Torok Adam, Modelling of internal combustion engines’ emission through the use of traffic flow mathematical models // Transport, Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 3 (2011) p. 271-278. 2011
03T, 09T Augsburg Klaus, Ivanov Valentin, Kruchkova Katja, Höpping Kristian, Gramstat Sebastian, Bogdevičius Marijonas, Kiss Peter, Project adtyre: towards dynamic tyre inflation control // Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress. Vol. 10: Chassis systems and integration technology, Berlin : Springer, 2013. ISSN 1876-1100. p. 185-198. 2013
03T Bogdevičius Marijonas, Janutėnienė Jolanta, Jonikas Kęstutis, Guseinovienė Eleonora, Drakšas Mindaugas, Mathematical modeling of oil transportation by pipelines using anti-turbulent additives // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 15, iss.1 (2013) p. 419-427. 2013
03T Hidraulinio smūgio oro kompresorius. Autoriai: Bogdevičius Marijonas, Bložė Vladas, (Leontijus Čičičkinas), 2013-10-25. Autoriaus indėlis 0,40 2013
03T Žygienė Rasa, Bogdevičius Marijonas, Dabulevičienė Laima, A mathematical model and simulation results of the dynamic system railway vehicle wheel–track with a wheel flat // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014) p. 531-537. 2014
03T Šateikienė Diana, Janutėnienė Jolanta, Bogdevičius Marijonas, Mickevičienė Rima, Analysis into the selection of a ballast water treatment system // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015) p. 145-151. 2015
03T Myamlin Sergej, Dailydka Stasys, Vaičiūnas Gediminas, Bogdevičius Marijonas, Bureika Gintautas, Determination of the dynamic characteristics of freight wagons with various bogie // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 1 (2015) p. 88-92. 2015
03T, 04S Pukalskas Saugirdas, Pečeliūnas Robertas, Sadauskas Vigilijus, Kilikevičienė Kristina, Bogdevičius Marijonas, The methodology for calculation of road accident costs // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 1 (2015) p. 33-42. 2015
03T Bogdevičius Marijonas, Žygienė Rasa, Dailydka Stasys, Bartulis Vilius, Skrickij Viktor, Pukalskas Saugirdas, The dynamic behaviour of a wheel flat of a railway vehicle and rail irregularities // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015) p. 217-232. 2015
03T Bogdevičius, Marijonas; Žygienė, Rasa; Dailydka, Stasys; Bartulis, Vilius; Skrickij, Viktor; Pukalskas, Saugirdas. The dynamic behaviour of a wheel flat of a railway vehicle and rail irregularities // Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015), p. 217–232. 2015
03T Skrickij, Viktor; Bogdevičius, Marijonas; Junevičius, Raimundas. Diagnostic features for the condition monitoring of hypoid gear utilizing the wavelet transform // Applied acoustics. Oxford: Elsevier, 2016. ISSN 0003-682X. Vol. 106 (2016), p. 51-62. 2016
03T Bogdevičius, Marijonas [Bogdevicius, Marijonas]; Žygienė, Rasa [Zygienė, Rasa]; Bureika, Gintautas; Dailydka, Stasys. An analytical mathematical method for calculation of the dynamic wheel–rail impact force caused by wheel flat // Vehicle system dynamics : international journal of vehicle mechanics and mobility Abingdon, England: Taylor & Francis Ltd. ISSN 0042-3114. Vol. 54, iss. 5 (2016), p. 689-705. 2016
T003 Skrickij, Viktor; Bogdevičius, Marijonas; Žygienė, Rasa. Evaluation of the spur gear condition using extended frequency range = Ocena stanu przekładni zębatej z wykorzystaniem rozszerzonego zakresu częstotliwości // Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw : Polish Maintenance Society. ISSN 1507- 2711. 2017, Vol. 19, iss. 3, p. 476-484. DOI: 10.17531/ein.2017.3.19. [Science Citation Index 2017
T003 Bogdevičius, Marijonas; Žygienė, Rasa. Research of dynamic processes of the system “Vehicle – Track” using the new method of vehicle wheel with metal scale = Badanie dynamicznych procesów zachodzących w układzie „pojazdtor” z wykorzystaniem nowej metody dla kół z metalową łuską // Eksploatacja i niezawodnosc-Maintenance and reliability. Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2018, vol. 20, no. 4, p. 638-649. DOI: 10.17531/ein.2018.4.15. [Scopus; BazTech; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 1,806 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,500] 2017
T003 (Transporto inžinerija) Lietuvos Respublikos Patentas "Mechaninis hidraulinis pneumatinis įrenginys transporto priemonės kinetinei energijai smūgio metu sugerti" 6443 2017
Transporto inžinerija Bureika, Gintautas; Gaidamauskas, Eduardas; Kupinas, Jonas; Bogdevičius, Marijonas; Steišūnas, Stasys. Modelling the assessment of traffic risk at level crossings of Lithuanian railways // Transport. Vilnius; London : Technika, Taylor & Francis. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2017, Vol. 32, no. 3, p. 282-290. DOI: 10.3846/16484142.2016.1244114. [Scopus; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science); IndexCopernicus] [M.kr.: N 001,T 003] [Citav. rod.: 1,267 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200] 2017
T003 Bogdevičius, Marijonas; Janutėnienė, Jolanta; Didžiokas, Rimantas; Razmas, Saulius; Skrickij, Viktor; Bogdevičius, Paulius. Investigation of the hydrodynamic processes of a centrifugal pump in a geothermal system // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2018, Vol. 33, iss. 1, p. 223-230. DOI: 10.3846/16484142.2016.1155079. [Scopus; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science); IndexCopernicus] [M.kr.: T 009,T 003] [Citav. rod.: 1,524 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,170] 2018
T003 Steišūnas, Stasys; Bureika, Gintautas; Vaičiūnas, Gediminas; Bogdevičius, Marijonas; Lunys, Olegas. Estimation of ambient temperature impact on vertical dynamic behaviour of passenger rail vehicle with damaged wheels // Journal of mechanical science and technology. Seoul : Springer; Korean Society Mechanical Engineers (KSME). ISSN 1738- 494X. eISSN 1976-3824. 2018, vol. 32, iss. 11, p. 5179-5188. DOI: 10.1007/s12206-018-1016-9. [EI Compendex Plus; CNKI Scholar; Scopus; Gale's Academic OneFile; Earthquake Engineering Abstracts; ProQuest Central; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 1,221 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200] 2018
T003 Rimkus, Alfredas; Matijošius, Jonas; Bogdevičius, Marijonas; Bereczky, Akos; Torok, Adam. An investigation of the efficiency of using O2 and H2 (hydrooxile gas -HHO) gas additives in a ci engine operating on diesel fuel and biodiesel // Energy. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0360-5442. eISSN 1873-6785. 2018, Vol. 152, p. 640-651. DOI: 10.1016/j.energy.2018.03.087. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 004,T 003] [Citav. rod.: 5,537 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200] 2018
T003 Danilevičius, Algimantas; Bogdevičius, Marijonas; Gusarovienė, Modesta; Vaičiūnas, Gediminas; Pečeliūnas, Robertas; Danilevičienė, Irena. Determination of optimal traffic light period using a discrete traffic flow model // Mechanika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1207. eISSN 2029-6983. 2018, vol. 24, iss. 6, p. 845-851. DOI: 10.5755/j01.mech.24.6.22477. [Scopus; Compendex; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004,T 003] [Citav. rod.: 0,500 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166] 2018
T003 Eglynas, Tomas; Andziulis, Arunas; Bogdevičius, Marijonas; Janutėnienė, Jolanta; Jakovlev, Sergej; Jankūnas, Valdas; Senulis, Audrius; Jusis, Mindaugas; Bogdevičius, Paulius; Gudas, Saulius. Modeling and experimental research of quay crane cargo lowering processes // Advances in mechanical engineering. London : SAGE publications Ltd. ISSN 1687-8132. eISSN 1687-8140. 2019, vol. 11, iss. 12, p. 1-9. DOI: 10.1177/1687814019896927. [DOAJ; SAGE journals; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 001,T 007] [Citav. rod.: 1,024 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,100] 2019
T003 Bogdevičius, Marijonas; Ružinskas, Andrius; Vadluga, Vaidas; Bogdevičius, Paulius; Kačianauskas, Rimantas; Maknickas, Algirdas. Investigation of tire force transmission on interaction with slush // Transport problems 2018, X international scientific conference, VII international symposium of young researchers : proceedings. Gliwice : Silesian University of Technology, 2018. ISBN 9788394571764. p. 76-85. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,170] 2019
T003 Bogdevičius, Paulius; Bogdevičius, Marijonas; Prentkovskis, Olegas. Investigation of dynamic processes in a gearbox with defects // Transport problems = Problemy transportu. Katowice : The Silesian University of Technology. ISSN 1896-0596. eISSN 2300-861X. 2019, vol. 14, iss. 3, p. 5-15. DOI: 10.20858/tp.2019.14.3.1. [RePec; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); EconPapers; Scopus; J-Gate; Index Copernicus (IC); INSPEC] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,333] 2019
T003 Bogdevičius, Marijonas; Vitkūnas, Rolandas. Hydro pneumatic mechanical energy absorber enhancing passive safety of a motor vehicle // Transport problems = Problemy transportu. Katowice : Silesian University of Technology. ISSN 1896-0596. eISSN 2300-861X. 2019, vol. 14, iss. 2, p. 5-17. DOI: 10.21307/tp.2019.14.2.1. [RePec; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); EconPapers; Scopus; J-Gate; Index Copernicus (IC); INSPEC] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500] 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bogdevičius Marijonas, Vamzdynų technologiniai įrenginiai; ISBN 9786094572838 (2012), [psl.: 168]
2012 Bogdevičius Marijonas, Junevičius Raimundas, Vansauskas Vidmantas, Transporto priemonių dinamika // , ; ISBN 9786094572760 (2012), [psl.: 90]
2012 Bogdevičius Marijonas, Šukevičius Šarūnas, Transporto mašinų ir jų dinaminių procesų optimizavimas; ISBN 9786094571862 (2012), [psl.: 263]
2012 Bogdevičius Marijonas, Transporto priemonių dinamika; ISBN 9786094572968 (2012), [psl.: 205]
2012 Bogdevičius Marijonas, Transporto mašinų transmisijų dinamika; ISBN 9786094572999 (2012), [psl.: 127]
2012 Bogdevičius Marijonas, Transporto technologinių įrenginių kompleksinis projektavimas // , ; ISBN 9786094573033 (2012), [psl.: 107]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1998-01-01 Bogdevičius Marijonas, Prentkovskis Olegas, Automobilių kelių atitvaro matematinis modelis // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 1998 p. 129-132.
1998-01-01 Bogdevičius Marijonas, Transporto priemonių sąveikos su kliūtimis problemos sprendimas // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 1998 p. 133-135.
1999-01-01 Aladjev Viktor, Bogdevičius Marijonas, Применение пакета MAPLE V для решения физико-технических задач // Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d, Vilnius : Technika, 1999 p. 313-328.
1999-01-01 Bogdevičius Marijonas, Prentkovskis Olegas, Transporto priemonės sąveika su kelio dangos paviršiumi // Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d, Vilnius : Technika, 1999 p. 209-214.
1999-01-01 Bogdevičius Marijonas, Simulation of mechanical and hydraulic system // Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d, Vilnius : Technika, 1999 p. 307-313.
2001-01-01 Bogdevičius Marijonas, Sudėtingų hidraulinių pavarų modeliavimas // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 436-444.
2001-01-01 Prentkovskis Olegas, Bogdevičius Marijonas, Моделирование различных ситуаций движения транспортных средств // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 425-435.
2001-01-01 Bogdevičius Marijonas, Plokštelinio siurblio dinaminis modelis // Mechanika-2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 221-225.
2001-01-01 Prentkovskis Olegas, Bogdevičius Marijonas, Sukibimo jėgų tarp automobilio ratų ir kelio dangos paviršiaus įvertinimas, modeliuojant automobilio judėjimą // Transporto priemonės - 2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 193-199.
2002-01-01 Bogdevičius Marijonas, Vladimirov Oleg, Dynamic processes in the hydraulic braking system of transport vehicle // The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002, Kraljevo : Riza, 2002 p. 37-40.
2002-01-01 Bogdevičius Marijonas, Dynamic model of axial-reciprocating hydraulic motor // Proceedings of the Fifth JFPS International Symposium on Fluid Power, Nara 2002, November 15, 2002. Vol. 3, Tokyo, 2002 p. 905-910.
2002-01-01 Bogdevičius Marijonas, Simulation of dynamic processes in mechanical drive with coupling with gas // The Sixth International Conference on Motion and Vibration Control, August 19-23, 2002 Saitama, Japan, p. 543-546.
2002-01-01 Turla Vytautas, Maskeliūnas Rimas, Bogdevičius Marijonas, Augustaitis Vytautas Kazimieras, Zubavičius Leonas, Spausdinimo dažus transportuojančių besisukančių velenėlių kontakto zonos tyrimas // Mechanika-2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 360-365.
2002-01-01 Bogdevičius Marijonas, Spruogis Bronislovas, Jurevičius Jurgis, Исследование ротовных систем с упругой связью // The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002, Kraljevo : Riza, 2002 p. 37-40.
2002-01-01 Bogdevičius Marijonas, Dynamic processes in the pneumatic hammer // The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002, Kraljevo : Riza, 2002 p. 55-57.
2002-01-01 Bogdevičius Marijonas, Prentkovskis Olegas, Dynamics of the vehicle interaction with the guardrails under various road surface conditions // SORIC'02, 2002
2002-01-01 Prentkovskis Olegas, Bogdevičius Marijonas, Динамика взаимодействия транспортного средства с препятствиями // The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002, Kraljevo : Riza, 2002 p. 45-48.
2003-01-01 Bogdevičius Marijonas, Prentkovskis Olegas, Žmogaus judėjimas automobilyje // Transporto priemonės - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 32-36.
2003-01-01 Bogdevičius Marijonas, Vladimirov Oleg, Automobilio hidraulinės stabdžių antiblokavimo sistemos matematinis modelis // Transporto priemonės - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 37-42.
2003-01-01 Barzdaitis Vytautas, Bogdevičius Marijonas, Gečys Steponas, Vibration problems of high power air blower machine // The Second International Symposium on Stability Control of Rotating Machinery, ISCORMA-2, Gdańsk, 4-8 August 2003, Warsaw : Max Media, 2003 p. 606-616.
2003-01-01 Lukoševičienė Ona, Bogdevičius Marijonas, Nagurnas Saulius, Lengvųjų automobilių judėjimo, įvertinus oro varžą, tyrimas // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 250-247.
2003-01-01 Aladjev Viktor, Bogdevičius Marijonas, Computer algebra system Maple : a new software toolbox // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 458-466.
2004-01-01 Prentkovskis Olegas, Bogdevičius Marijonas, Прентковскене Раса, Моделирование и исследование барьерного дорожного ограждения // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului. Secţia: Drumuri materiale şi mechanizarea construcţilor, Chişinău : CEP USM, 2004 p. 232-239.
2004-01-01 Prentkovskis Olegas, Bogdevičius Marijonas, Interation between motor vehicle and road guardrail // Машиностроение и техносвера ХХI века, Донецк, 2004 p. 189-192.
2004-01-01 Bogdevičius Marijonas, Junevičius Raimundas, Dynamic processes of the retrofited rear suspension of the vehicle // Transport Means 2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 125-130. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2004-01-01 Bogdevičius Marijonas, Vladimirov Oleg, Dynamic processes in the hydraulic braking system of transport vehicle with anti-lock brake system // Unitech'04 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2004 p. 70-73.
2005-01-01 Prentkovskis Olegas, Bogdevičius Marijonas, Обобщенная модель системы "Дорога - автомобиль - ограждение" // Прикладные задачи математики и механики, Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2005 p. 184-187.
2005-01-01 Prentkovskis Olegas, Bogdevičius Marijonas, Investigation of beam metal road guardrail // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6.
2005-01-01 Bogdevičius Marijonas, Решение задачи динамики транспорта используя пакет Maple // Машиностроение и техносфера ХХI века, Донецк : ДонНТУ, 2005 p. 71-75.
2005-01-01 Prentkovskis Olegas, Bogdevičius Marijonas, Investigation of beam metal road guardrail // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 765-770. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Bogdevičius Marijonas, Dynamic or real gas pneumatic system // trans & MOTAUTO'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 39-43.
2005-01-01 Barzdaitis Vytautas, Jonušas Remigijus, Bogdevičius Marijonas, Didžiokas Rimantas, Dynamics of turbine rotating system with toothed wheel coupling // ISCORMA-3, Minden : A. Carlisle Printers, 2005 p. 320-329.
2005-01-01 Bogdevičius Marijonas, Dynamic processes of braking the vehicle with the hydraulic braking system // The fifth international conference "Heavy machinery" HM 2005, Kraljevo : University of Kragujevac, 2005 p. 13-16.
2005-01-01 Bogdevičius Marijonas, Lingaitis Leonas Povilas, Simulation of dynamics processes of hydraulic system with axial-reciprocating piston pump and electrical engine // Proceedings of the 6th JFPS International Symposium on Fluid Power, Tsukuba : JFPS, 2005 p. 95-99.
2006-01-01 Didžiokas Rimantas, Barzdaitis Vytautas, Andziulis Arūnas, Bogdevičius Marijonas, Schmidt Fritz Jochen, Flexible toothed wheel coupling dynamics and failures // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2006. p. 104-109. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Bogdevičius Marijonas, Suslavičius Vladimiras, Investigation of hydrodynamic processes of the automatic impulse extinguishing // XVIII international conference on "Material handling, constructions and logistics", MHCL'06, 19-20 October 2006, Belgrade : University of Belgrade, 2006 p. 249-254.
2006-01-01 Ragulskis Kazimieras, Bogdevičius Marijonas, Mištinas Vygantas, Analyze of dynamic processes in self-exciting vibration of an inpipe robot // Mechanika 2006, Kaunas : Technologija, 2006. p. 274-277. [Duomenų bazės: INSPEC];
2006-01-01 Bogdevičius Marijonas, Vladimirov Oleg, Experiment and simulation of braking processes of an automobile // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2006 p. 116-120. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Barzdaitis Vytautas, Bogdevičius Marijonas, Didžiokas Rimantas, Vasylius Marius, Modelling, simulation and vibration testing of high power air blower rotating system // Международный научный симпозиум "Гидродинамическая теория смазки - 120 лет": посвящается 170-летию со дня рождения Н.П. Петрова: сборник трудов симпозиума, г. Орел, 18-20 мая 2006 г, Орел : Орловский государственный технический университет, 2006 p. 96-106.
2006-01-01 Aladjev Viktor, Bogdevičius Marijonas, Suslavičius Vladimiras, Investigation of hydrodynamic processes of the extinguishing device evaluating interaction between gas and liquid // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2006. p. 110-115. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Bogdevičius Marijonas, Simulation of dynamic processes in the drive with pneumatic coupling // XVIII international conference on "Material handling, constructions and logistics", MHCL'06, 19-20 October 2006, Belgrade : University of Belgrade, 2006 p. 243-248.
2007-01-01 Bogdevičius Marijonas, Suslavičius Vladimiras, Investigation of hydrodynamic processes of the extinguishing device // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1168-1173. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Aladjev Viktor, Bogdevičius Marijonas, Rožytė Daiva, Mathematical models of element of vehicle pneumatic brake system // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 47-52. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Bogdevičius Marijonas, Simulation of hydrodynamic processes and identification of leakage of pipeline // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1159-1167. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Prentkovskienė Rasa, Bložė Vladas, Bogdevičius Marijonas, Исследование гидравлического вибратора // Прикладные задачи математики и механики, Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2007 p. 267-270.
2007-01-01 Barzdaitis Vytautas, Bogdevičius Marijonas, Didžiokas Rimantas, Modeling, simulation and testing of flexible rotating system // Proceedings of Twelfth world congress in mechanism and machine science. IFToMM 2007, June 17-21, 2007, Besanson - France, Besanson : International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Bogdevičius Marijonas, Simulation of hydrodynamic processes and identification of leakage of pipeline // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-9].
2007-01-01 Junevičius Raimundas, Bogdevičius Marijonas, Hunt Ullas, Roundabout traffic flow intersection // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2007 p. 10-14. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Bogdevičius Marijonas, Suslavičius Vladimiras, Investigation of hydrodynamic processes of the extinguishing device // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Bogdevičius Marijonas, Suslavičius Vladimiras, Investigation the dynamic process of automatic impulse extinguishing // Proceedings of Twelfth world congress in mechanism and machine science. IFToMM 2007, June 17-21, 2007, Besanson - France, Besanson : International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, 2007 p. [1-5].
2008-01-01 Junevičius Raimundas, Bogdevičius Marijonas, Traffic flow discrete model based on Hutchinson equation // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. p. 203-206.
2008-01-01 Ragulskis Kazimieras, Bogdevičius Marijonas, Mištinas Vygantas, Behavior of dynamic processes in self-exciting vibration of an inpipe robot // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 209-212. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Bogdevičius Marijonas, Janutenienė Jolanta, Suslavičius Vladimiras, The hydrodynamics behaviour of automatic extinguishing system // 7th JFPS International Symposium on Fluid Power: proceedings. Toyama, Japan, September 15-18, 2008, Toyama : JFPS,2008 p. 753-758.
2008-01-01 Ševčikova Helena, Bogdevičius Marijonas, The analysis of the problem of handling with solid household waste // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. p. 336-340.
2008-01-01 Vansauskas Vidmantas, Bogdevičius Marijonas, Automobilio rėmo su stochastiniais parametrais savųjų dažnių tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008 p. 288-292.
2009-01-01 Vansauskas Vidmantas, Bogdevičius Marijonas, Dynamic behaviors of an automobile on the road pavement ruts // Transport Means - 2009, Kaunas : Technologija, 2009 p. 5-8. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2009-01-01 Bogdevičius Marijonas, Janutenienė Jolanta, Vladimirov Oleg, Simulation of hydrodynamics processes of hydraulic braking system of vehicle // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials III, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications LTD. p. 296-301.
2009-01-01 Barzdaitis Vytautas, Bogdevičius Marijonas, Didžiokas Rimantas, Vasylius Marius, Modeling and diagnostics of heavy impeller gyroscopic rotor with tilting pad journal bearings // Proceedings of the IUTAM Symposium on Emerging Trends in Rotor Dynamics, held in New Delhi, India, March 23 - March 26, 2009. Vol. 1011, New York : Springer, 2009 p. 405-418. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, SpringerLINK];
2010-01-01 Bogdevičius Marijonas, Janutenienė Jolanta, Influence of dynamic viscosity on automatic dynamic balance // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 127-132. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Vansauskas Vidmantas, Bogdevičius Marijonas, Automobilio judėjimo keliu su provėžomis stabilumo įvertinimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. p. 332-335.
2012-01-01 Nikitin Vadim, Bogdevičius Marijonas, Išcentrinio daugiapakopio giluminio siurblio matematinis modeliavimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 312-315.
2012-01-01 Dilda Karolis, Bogdevičius Marijonas, Vansauskas Vidmantas, Tadžijevas Artūras, Lengvojo automobilio padangos mechaninių charakteristikų tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 14-17.
2013-01-01 Vainauskas Antanas, Bogdevičius Marijonas, Popieriaus vyniotuvo „BELOIT“ hidrodinaminių procesų tyrimas // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 306-311.
2013-01-01 Eglynas Tomas, Jakovlev Sergej, Bogdevičius Marijonas, Didžiokas Rimantas, Andziulis Arūnas, Lenkauskas Tomas, Concept of cargo security assurance in an intermodal transportation // The 10th Jubilee International Conference on Marine navigation and Safety of Sea transportation: Maritime trasport and shiping. 19-21 June, 2013, Gdynia, Poland, Leiden : CRC Press, 2013 p. 223-226.
2013-01-01 Bogdevičius Marijonas, Skrickij Viktor, Investigation of dynamic processes in ball bearings with defects // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials IV, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 651-656.
2013-01-01 Bogdevičius Marijonas, Janutėnienė Jolanta, Didžiokas Rimantas, Nikitin Vadim, Razmas Saulius, Drakšas Mindaugas, Investigation into the stability of hydrodynamic processes in the depth centrifugal pump and pipeline system // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 1-4.
2013-01-01 Eglynas Tomas, Bogdevičius Marijonas, Lenkauskas Tomas, Andziulis Arūnas, Nikitin Vadim, Dynamic modelling of quayside crane drive mechanism for improving container transportation process // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 32-37.
2013-01-01 Bogdevičius Marijonas, Junevičius Raimundas, Bložė Vladas, Traffic flow model based on the concentrated parameters // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 5-8.
2014-01-01 Stulpinas Arnas, Jonevičius Vaclovas, Bogdevičius Marijonas, Nuotolinio valdymo transporto priemonių dinaminių procesų tyrimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 235-242.
2014-01-01 Žygienė Rasa, Bogdevičius Marijonas, Railway vehicle investigation of dynamic processes at the wheel-rail irregularities and defects on the wheel // Horizons of railway transport 2014, Žilina : University of Žilina, 2014 p. 336-345.
2014-01-01 Bogdevičius Marijonas, Janutenienė Jolanta, Razmas Saulius, Draksas Mindaugas, Didziokas Rimantas, Nikitin Vadim, Investigation of hydrodynamic processes in geothermal plant // 11th World congress on computational mechanics (WCCM XI). 5th European conference on computational mechanics (ECCM V). 6th European conference on computational fluid dynamics (ECFD VI) ), Barcelona : CIMNE, 2014 p. 7361-7371.
2014-01-01 Bogdevičius Marijonas, Žygienė Rasa, Geležinkelio vagono aširačio rato su iščiuoža sąveikos su bėgiu tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2014 p. 34-39.
2014-01-01 Mikalkėnas Gediminas, Bogdevičius Marijonas, Automobilio neaušinamų ir aušinamų stabdžių diskų termodinaminių procesų tyrimai // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 143-146.
2014-01-01 Baublys Mindaugas, Bogdevičius Marijonas, Suspausto oro generavimo įrenginio hidrodinaminių procesų tyrimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 201-205.
2014-01-01 Končius Laimonas, Bogdevičius Marijonas, Kritinio atstumo tarp automobilių nustatymo, atliekant persirikiavimo manevrą, matematinis modelis // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 229-231.
2014-01-01 Žitkovskis Dmitrijus, Bogdevičius Marijonas, Parakinio įrenginio hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 138-142.
2014-01-01 Eglynas Tomas, Jakovlev Sergej, Bogdevičius Marijonas, Andziulis Arūnas, Lenkauskas Tomas, Drungilas Darius, Tekutov Jurij, Ruibys Kęstutis, Matematiniu modeliu grindžiamos intermodalinio konteinerių terminalo krovos mazgo išmaniosios valdymo sistemos kūrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2014 p. 63-68.
2016-06-03 Bogdevičius, Marijonas; Žygienė, Rasa; Subačius, Rimantas. Employment of two new methods for the research of interaction of wheel with a flat and rail // Solid state phenomena, Vol. 260. Mechatronic Systems and Materials VIII. 12th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM’2016, July 3-8, 2016, Bialystok, Poland. Zürich : Trans Tech Publications Ltd, 2017. ISBN 9783035711677. eISBN 9783035721676. ISSN 1662-9779. p. 289-294. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.260.289. [Scopus; INSPEC] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,334]
2017-05-05 Bogdevičius, Marijonas; Žygienė, Rasa. Research of system vehicle-track when wheel is scaled // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Ltd. ISSN 1877-7058. 2017, Vol. 187, p. 599-603. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.04.419. [Scopus; Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science); ScienceDirect] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500]
2017-05-05 Danilevičius, Algimantas; Bogdevičius, Marijonas. Investigation of traffic light switching period affect for traffic flow dynamic processes using discrete model of traffic flow // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Ltd. ISSN 1877-7058. 2017, Vol. 187, p. 198-205. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.04.365. [Scopus; Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science); ScienceDirect] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500]
2017-06-17 Bogdevičius, Marijonas; Žygienė, Rasa. Dynamic analysis of interaction between vehicle wheel with a metal protuberance and rail // M2D2017 : proceedings of the 7th International conference on mechanics and materials in design, Albufeira, Portugal, 11-15 June 2017 / Editors: J.F. Silva Gomes and Shaker A. Meguid. Porto : FEUPINEGI, 2017. ISBN 9789899883260. eISBN 9789899883277. p. 1023-1024. [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500]
2017-09-02 Danilevičius, Algimantas; Bogdevičius, Marijonas. The investigation of traffic flow dynamics of road with traffic lights // Vibroengineering procedia : [29th International Conference on Vibroengineering, Vilnius, Lithuania, December 1st 2017]. Kaunas : JVE International. ISSN 2345-0533. 2017, Vol. 15, p. 141-144. DOI: 10.21595/vp.2017.19424. [Academic Search Complete; Scopus; INSPEC] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500]
2018-10-02 Bogdevičius, Marijonas; Nikitin, Vadim. Investigation of hydraulic throttling within geothermal injection well filter using CFD simulation // Transport means 2018 : proceedings of the 22nd international scientific conference, October 03-05, 2018 Trakai, Lithuania. Part 3. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351- 7034. 2018, p. 1444-1447. [Scopus] [M.kr.: T 009,T 003] [Aut. ind.: 0,500]
2018-12-05 Danilevičius, Algimantas; Bogdevičius, Marijonas. Impact of road traffic accidents on the dynamics of traffic flows // Proceedings of the International Conference “Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region”, 5–6 December 2018, Vilnius, Lithuania. Cham : Springer, 2020. ISBN 9783030223748. eISBN 9783030223755. p. 85- 92. (Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure, ISSN 2523-3440, eISSN 2523-3459). DOI: 10.1007/978-3-030-22375-5_10. [SpringerLink] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500]
2019-06-30 Bogdevicius, Marijonas; Janutėnienė, Jolanta; Didžiokas, Rimantas; Barzdaitis, Vytautas. Numerical simulation of geothermal water flow in a deep multistage centrifugal pump // Advances in mechanism and machine science : proceedings of the 15th IFToMM world congress on mechanism and machine science. Cham : Springer, 2019. ISBN 9783030201302. eISBN 9783030201319. p. 3661-3670. (Mechanisms and machine science, ISSN 2211-0984, eISSN 2211-0992 ; vol. 73). DOI: 10.1007/978-3-030-20131-9_361. [Scopus; SpringerLink] [M.kr.: T 009] [Aut. ind.: 0,250]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B1 B2
lenkų B1 B2 A2
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Transporto mašinų sistemų modeliavimas
Antrosios pakopos Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje
Antrosios pakopos Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas
Antrosios pakopos Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Pirmosios pakopos Vamzdynų transporto technologiniai įrenginiai
Pirmosios pakopos Transporto priemonių dinamika
Pirmosios pakopos Transporto mašinų transmisijų dinamika
Pirmosios pakopos Transporto technologinių įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų elementai ir pavaros
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Klaipėdos universitetas Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; modernių technologijų ar kitų naujovių analitinės apžvalgos parengimas 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Geoterminės kilpos termohidrodinaminių procesų skaitinė programa ir tyrimai. LMT projektas Projekto Nr. MIP-090/2012
2012-2014 Projektas tema: "Geležinkelio riedmenų dinaminių procesų tyrimai identifikuojant ir prognozuojant eismo sąlygas ir avarijų priežastis" 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonės „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“
2012-2014 Projekto tema: "Transporto priemonių eismo srautų dinaminių procesų, identifikuojant eismo sąlygas bei aplinkos taršą, tyrimo metodų kūrimas ir taikymas" 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonės „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“
2014-2017 SAUGAUS LEDŲ SANGRŪDŲ ARDYMO METODIKA Skurtas ledo lyčių judėjimo upės vaga matematinis modelis, kuriuo pagalba galima sumodeliuoti skirtingų ledo lyčių judėjimą skirtingose upėse, turinčios skirtingus vandens tekėjimo debitus bei vagos profilius bei stebėti ledo sangrūdų susidarymo procesą.
2018-2022 Projektas (LMT): "Ateities autonominis žaliasis uostas: naujo konteinerių krovos metodo ir sistemos prototipo sukūrimas". Projekte sprendžiamos šios mokslinės problemos (susijusios su tiksliniais MT sumanios specializacijos krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioriteto „Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos“ srityje): atsižvelgiant į krovinių, ypatingai – konteinerių aptarnavimo apimčių augimą uostuose – krovos mechanizmų, kaip netiesinių sistemų, dinaminiai procesai; nustatomi pereinamųjų procesų, sukeliančių transportuojamo konteinerio išliekamuosius svyravimus, slopinimą įtakojantys veiksniai - krovinio kėlimo/nuleidimo, jo transportavimo greičio pokyčiai krante laike, krovos mechanizmų konstrukciniai ypatumai, techninės charakteristikos, pereinamieji vyksmai.
2018-2020 Projektas (LMT Nr. MIP-17-233) :"Daugiafazio sluoksnio su sniego‐ledo dalelėmis tribologinių mikro‐makro procesų ir jų poveikio padanga-sluoksnis‐paviršius sistemai tyrimas" Nagrinėjama tribologinė sistema „Automobilio padanga – tarpinis sluoksnis - kelio paviršius“ ir jos tarpiniame daugiafaziame sluoksnyje tarp deformuojamos padangos ir kelio paviršiaus vykstantys dinaminiai ir termohidrodinaminiai procesai. Tarpinį daugiafazį sluoksnį sudaro vanduo ir oras su sniego ir ledo dalelėmis. Tyrimų tikslas – ištirti greitaeigius tribologinius dinaminius ir termo-hidrodinaminius makro-mikro procesus ir nustatyti jų poveikį sistemos makroskopiniams tribologiniams rodikliams. Suformuluoti septyni uždaviniai. Pasiūlyta originali tyrimų strategija, kurios esmė – fiziniai procesai nagrinėjami makro ir mikro lygiuose. Kiekviename lygyje kuriami matematiniai modeliai.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1995-- TRANSPORT, 1995 m. Dalyvauja nuo/iki: 1995-01-01 /
2008-2013 Lietuvos Mokslo Tarybos narys, ekspertas
2011-- Journal of Vibroengineering, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /
2012-- The Archives of Automotive Engineering, 2012 m. Dalyvauja nuo/iki: 2012-01-01 /
2014-2022 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Fizinių ir technologijos mokslų srities ekspertų tarybos narys
2019-- IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) transporto mašinų komiteto narys (IFToMM Technical Committee for Transportation Machinery)
Kita veikla
Geriausio pranešimo nominacija. The 15-th IFToMM World Congress, June 30 - July 4, Krakow, Poland. Marijonas Bogdevicius, Jolanta Janutėnienė, Rimantas Didžiokas and Vytautas Barzdaitis. Presentation : "Numerical Simulation of Geothermal Water Flow in a Deep Multistage Centrifugal Pump".
IFTOMMO transporto mašinų komiteto narys (IFToMM Technical Committee for Transportation Machinery) (nuo 2019)
Lietuvos Mokslų tarybos narys (2008-2013 m.) ir ekspertas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros gamtos mokslų ir technologijų tarybos narys ir ekspertas (nuo 2014m.)
Marijonui Bogdevičiui už mokslo darbą „ Dinaminių ir hidrodinaminių procesų, vykstančių transporto technologinėse sistemose, tyrimai“, 2016 m. Lietuvos mokslo akademija suteikė Kazimiero Simonavičiaus (Mechanika) premijos laureato vardą.
Bogdevičius, Marijonas (aut., išrad.); Suslavičius, Vladimiras (aut., išrad.). Automatinis hidraulinis ir pneumatinis gesinimo švirkštas / išradėjai: Marijonas Bogdevičius, Vladimiras Suslavičius ; pareiškėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, 2007. 2. Vladas Bložė, Leontijus Čičiškinas, Marijonas Bogdevičius. Hidraulinio smūgio kompresorius. Nr. 5967. 2013-06-25. Lietuva. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuras.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo Akademijos karo mokslų instituto mokslo tarybos narys (nuo 2011 iki 2016)
Lietuvos intermodalinio transporto technologinės platformos tarybos narys
Mokslo žurnalų redkolegijų narys: „Transport“; Journal of Vibroengineering“; „The Archives of Automotive Engineering“ (Poland). Lietuvos Mokslo Tarybos narys: (2008-2013);
VGTU–KU–ASU jungtinės transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas