Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Raimondas Grubliauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras, Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T) 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos moklų docentas 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Aplinkos apsaugos institutas Inžinierius 2004-2014
VGTU Aplinkos apsaugos katedra asistentas 2005-2009
VGTU Aplinkos apsaugos katedra docentas 2009--
VGTU Aplinkos apsaugos institutas, Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija vedėjas 2014-2015
VGTU Aplinkos apsaugos institutas direktorius 2015--
VGTU Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedra Katedros vedėjas 2018--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2005-2006 "Aplinkos oro taršos kietosiomis dalelėmis ir triukšmo tyrimai, rekomendacijų paruošimas“ (užsakovas AB KLASCO). Projekto metu įvertinti ir identifikuoti triukšmo šaltiniai (vagonų iškrovos metu) gamybinėje teritorijoje, nustatyti sukeliamo triukšmo lygiai ir paruoštos priemonės triukšmui mažinti. Teoriškai ir eksperimentiškai įvertinta triukšmo, vibracijos kilmė ir pobūdis birių trąšų iškrovimo mazgo patalpoje, su triukšmo sklaidos modeliavimo programa CadnaA atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas į gyvenamąją aplinką, taip pat numatytos rekomendacijos triukšmo ir vibracijos taršai mažinti.
2006-2007 "Geležinkelio keliamo triukšmo ir vibracijos tyrimai" (Užsakovas: AB Lietuvos geležinkeliai). Atlikti geležinkelių keliamo triukšmo ir vibracijos lygio matavimai šalia 19-os Lietuvos geležinkelio stočių, mazgų esančiose gyvenamose teritorijose ir kai kuriose gyvenamose patalpose. Nustatyti geležinkelių transporto keliamo triukšmo ir vibracijos lygiai ir įvertintos vietos, kuriose būtina imtis geležinkelių transporto keliamo triukšmo ir vibracijos lygį mažinančių priemonių.
2006-2006 "Triukšmo lygio nustatymas, analizė ir izoliavimo priemonių pasiūlymas gamybinėje patalpoje" (Užsakovas: TŪB SALDA). Triukšmo lygio matavimais įvertintas technologinio proceso metu kylančio triukšmo lygis štampavimo cecho pirmajame ir antrajame aukštuose ir garso sugerties teorinio skaičiavimais pateiktos akustinių triukšmo izoliavimo sienelių konstrukcijų eskizai.
2008-2008 "Naujasodžių gyvenvietės triukšmo tyrimai ir mažinimo galimybės" (Užsakovas: UAB Naujasodžio valda). Naujasodžių gyvenvietės ir jos aplinkos skirtingais paros laikais išanalizuoti transporto srauto A2 automagistrale Vilnius – Panevėžys analizė. Principinių triukšmo mažinimo priemonių-rekomendacijų parengimas
2009-2009 "Vėjo elektrinių skleidžiamo infragarso ir žemo dažnio garsų tyrimai" (Užsakovas: KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas). Vydmantuose (Klaipėdos rajonas), prie veikiančio pramoninių vėjo jėgainių parko, atlikti (vieni iš pirmųjų Lietuvoje) vėjo elektrinių skleidžiamo infragarso ir žemo dažnio garsų matavimai.
2009-2009 "Geležinkelio transporto keliamo triukšmo, gyvenamųjų namų aplinkoje Kaišiadoryse, tyrimai" (UŽsakovas: Kaišiadorių VSC). Kaišiadoryse gyvenamoje teritorijoje nustatyti pravažiuojančio geležinkelio transporto sukeliamo triukšmo lygiai bei atliktas higieninis įvertinimas.
2009-2010 "Geležinkelio keliamo triukšmo Klaipėdos geležinkelio stoties regione tyrimai ir garsą slopinančios sienelės skaičiavimas" (Užsakovas: UAB Kompleksinis projektavimas ir statyba). Klaipėdos geležinkelio stoties regione esančioje gyvenamojoje aplinkoje nustatyti geležinkelio transporto keliamo triukšmo lygiai bei rekomenduota triukšmo slopinimo sienelių vieta ir aukštis.
2010-2014 „Raseinių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2010–2014 metų programos įgyvendinimas“ (Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija). Raseinių savivaldybės teritorijoje buvo stebima aplinkos kokybė, renkama informacija apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę.
2010-2011 "Aplinkos oro kokybės valdymo programos rengimas Klaipėdos mieste" (Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija). Aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos rengimas ir derinimas su VSC.
2011-2011 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programos 2011-2015 m. įgyvendinimas
2011-2012 "Nejonizuojančiosios spinduliuotės valdymo metodinių rekomendacijų parengimas" (Užsakovas: NVSPL). Rekomendacijos parengtos visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, kitoms elektromagnetinių laukų (EML) valdymą organizuojančioms ir prižiūrinčioms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir ūkio subjektams. Metodinėse rekomendacijose surinkta ir susisteminta mokslinė literatūra apie EML sampratą, gyvenamojoje aplinkoje ir būste naudojamus EML šaltinius, apžvelgiama EML spinduliuojančiųjų technologijų vystymosi istorija, EML spinduliuotės charakteristikos, užsienio šalyse naudojamų EML valdymo priemonių, įvertinant metodus, apimančius natūrinius matavimus ir modeliavimą, apžvalga, EML taršos stebėsenos pagrindai ir schemos.
2012-2012 Panevėžio miesto strateginio triukšmo žemėlapio papildymas
2012-2015 „Klaipėdos rajono savivaldybės triukšmo monitoringo 2013–2015 metų programos įgyvendinimas“ (Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija). Klaipėdos savivaldybės teritorijoje stebima triukšmo tarša. Klaipėdos rajono savivaldybėje, 24 vietose, esančiose mokyklų, ligoninių, darželių, gyvenamųjų namų, pagrindinių gatvių, geležinkelio aplinkoje atliekami triukšmo tyrimai dienos vakaro ir nakties laikotarpiais, pavasario, vasaros ir rudens sezonais.
2012-2012 Triukšmo sklaidos modeliavimas (objektas: teritorija prie Taurostos ir Gaižiūnų gatvių Jonavos mieste), įvertinant triukšmo lygio vertes prie artimiausių gyvenamųjų namų
2013-2013 Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelio parengimas
2013-2013 Triukšmo lygių 2 matavimų vietose ir mikroklimato rodiklių 1 matavimo vietoje tyrimai VGTU mokpmojo C korpuso patalpose
2013-2015 Projektas: Naujos kartos daugiakanalis ciklonas (Akronimas DAKACIKAS). Pereigos - atsakingas vykdytojas. ESFA pagal 2007–2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“.
2013-2013 Triukšmo lygių tyrimai 3 matavimų vietose, mikroklimato rodiklių matavimai 3 matavimų vietose bei dirbtinio apšvietimo tyrimai 2 matavimų vietose Zujūnų kaimo kultūros centre, Mokyklos g. 1
2013-2013 Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) konsultacijos, analizuojant ir vertinant Pietrytinio aplinkelio su tiltu per Kauno HE, Kauno mieste detaliojo plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, parengtą UAB "Infraplanas"
2013-2014 "AB Grigiškės technologinio proceso metu kylančio triukšmo lygio (žemo dažnio garsų) sklaidos tyrimai ir rekomendacijų rengimas". (Užsakovas: AB Grigiškės). Atlikus įmonės technologinių procesų ir atskirų popieriaus gaminimo mašinų ir gamybos linijų skleidžiamo triukšmo (žemo dažnio) analizę, pateiktos rekomendacijos siekiant sumažinti triukšmo (žemo dažnio) sklaidą į gyvenamąją aplinką.
2014-2015 "Geležinkelio transporto keliamo triukšmo tyrimai gyv. namų aplinkoje, geležinkelio ruožas Klaipėda-Pagėgiai 27+025 km, Klaipėdos raj." (Užsakovas: UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras)
2015-2018 Technologinių mokslų krypčių specialistų (ekspertų) paslaugos
2016-2017 Inžinerinių greičio mažinimo priemonių sukeliamų vibracijų tyrimas. (Projekto vadovas)
2017-2018 MITA Technologinės plėtros projektas „Inovatyvių, akustiškai efektyvių konstrukcijų, panaudojant gumos granulato plokštes, tyrimai ir kūrimas“. Akronimas - AKUGRANULAT.( Projekto vadovas)
2018-2021 „Sumanių, apsimokančių ir adaptyvių pastatų kompetencijų centras (SAVAS)“. pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės„Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ veiklą. Pareigos projkte -vyr. mokslo darbuotojas. užduotis: sukurti išmaniąją interaktyvią oro kokybės valdymo ir taršos mažinimo sistemą.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Butkus Donatas, Grubliauskas Raimondas, Mažuolis Jurgis, Research of equivalent and maximum value of noise generated by wind power plants // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 27-34 2012
04T Venckus Žilvinas, Grubliauskas Raimondas, Venslovas Albertas, The research on the effectiveness of the inclined top type of a noise barrier // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 2 (2012) p. 155-162 2012
04T Paožalytė Ilona, Grubliauskas Raimondas, Vaitiekūnas Petras, Modelling the noise generated by railway transport: statistical analysis of modelling results applying CADNAA and IMMI programs // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 3 (2012) p. 206-212 2012
04T Gineika Julius, Grubliauskas Raimondas, Stovinčių lengvųjų automobilių keliamo triukšmo priklausomybės nuo variklio darbinio tūrio tyrimai // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012) p. 473-478 2012
04T Staugaitytė Agnė, Grubliauskas Raimondas, Buitinių prietaisų skleidžiamo triukšmo tyrimai triukšmo slopinimo kameroje // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012) p. 441-447 2012
04T Butkus Donatas, Gagiškis Audrius, Streckytė Erika, Grubliauskas Raimondas, The measuring of radon volumetric activity and exhalation rate in ground-level air // Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, Dordrecht : Springer. ISSN 0236-5731. Vol. 295, iss.2 (2013) p.1085-1092 2013
04T Bartkevičiūtė Monika, Grubliauskas Raimondas, Kylančių ir besileidžiančių orlaivių keliamo triukšmo tyrimai // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 337-342 2013
04T Grubliauskas Raimondas, Strukčinskienė Birutė, Raistenskis Juozas, Strukčinskaitė Vaiva, Buckus Raimondas, Januševičius Tomas, Da Silva Pereira Paulo Alexandre, Effects of urban rail noise level in a residential area // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 2 (2014) p. 987-996 2014
04T Juozaponis Giedrius, Grubliauskas Raimondas, Gokartų keliamo triukšmo sklaidos į gyvenamąją aplinką tyrimai ir vertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 4 (2014) p. 356-361 2014
04T, 09T Jasevičius Raimondas, Baltrėnas Pranas, Kačianauskas Rimantas, Grubliauskas Raimondas, DEM simulation of the impact of ultrafine class particles on the partition wall of the multichannel cyclone // Particulate science and technology, Philadelphia, USA : Taylor & Francis INC. ISSN 0272-6351. Vol. 32, iss. 6 (2014) p. 576-587 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Vaiškūnaitė Rasa, Zagorskis Alvydas, Grubliauskas Raimondas, Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos baigiamųjų bakalauro darbų rengimo metodikos nurodymai [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094571046 (2012), [psl.: 73], [aut. lankų.: 3,58]
2014 Grubliauskas Raimondas, Aplinkos monitoringas; ISBN 9786094576287 (2014), [psl.: 91], [aut. lankų.: 4,31]
2015 Baltrėnas Pranas; Grubliauskas Raimondas; Pranskevičius Mantas; Vaišis Vaidotas; Zagorskis Alvydas. Modelling of environmental processes. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 10.286]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Grubliauskas Raimondas, Investigation of transport noise near Lithuanian highways during the periods of winter and summer // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6
2005-01-01 Grubliauskas Raimondas, Investigation of transport noise near Lithuanian highways during the periods of winter and summer // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5
2005-01-01 Grubliauskas Raimondas, Investigation of transport noise near Lithuanian highways during the periods of winter and summer // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 306-310. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Grubliauskas Raimondas, Butkus Donatas, Geležinkelio transporto keliamo triukšmo stotyse tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 315-322
2008-01-01 Butkus Donatas, Januševičius Tomas, Grubliauskas Raimondas, Experimental text of acoustic properties of during wall construction elements // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 78-84. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Butkus Donatas, Fröhner Wolfgang, Grubliauskas Raimondas, Investigation of noise level in Trakai city during day // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 85-92. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Butkus Donatas, Januševičius Tomas, Grubliauskas Raimondas, Experimental test of acoustic properties of internal wall construction elements // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 78-84. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Januševičius Tomas, Grubliauskas Raimondas, Butkus Donatas, Konstrukcijos iš perforuotos skardos akustinių savybių tyrimas // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 394-401
2008-01-01 Grubliauskas Raimondas, Butkus Donatas, Geležinkelio transporto keliamo triukšmo Vilniaus geležinkelio mazge tyrimai // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 365-376
2008-01-01 Butkus Donatas, Fröhner Wolfgang, Grubliauskas Raimondas, Investigation of noise level in Trakai city during day // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-8]
2008-01-01 Butkus Donatas, Januševičius Tomas, Grubliauskas Raimondas, Experimental test of acoustic properties of internal wall construction elements // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7]
2009-01-01 Grubliauskas Raimondas, Butkus Donatas, Automobilių transporto keliamo triukšmo mažinimo modeliavimas gyvenvietėje // Jaunimas siekia pažangos - 2009= Youth seeks progress- 2009: Doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, LŽŪU : Akademija p. 219-222
2010-01-01 Venckus Žilvinas, Grubliauskas Raimondas, Geležinkelio transporto keliamo triukšmo tyrimai Kaišiadorių mieste // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 272-277
2010-01-01 Pelanytė Inga, Grubliauskas Raimondas, Konteineryje esančio plutonio šaltinio skleidžiamos spinduliuotės apšvitos modeliavimas // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 226-232
2010-01-01 Paožalytė Ilona, Grubliauskas Raimondas, Vaitiekūnas Petras, Geležinkelių transporto keliamo triukšmo Klaipėdos geležinkelio stoties rajone tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 218-225
2011-01-01 Kazlauskienė Agnė, Grubliauskas Raimondas, Idzelis Raimondas Leopoldas, Zigmontienė Aušra, Klaipėda region municipality monitoring programs environmental – methodological approaches // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 162-168
2011-01-01 Gineika Julius, Grubliauskas Raimondas, Stovinčių lengvųjų automobilių keliamo triukšmo priklausomybės nuo variklio sūkių tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 232-236
2011-01-01 Staugaitytė Agnė, Grubliauskas Raimondas, Triukšmo šaltiniai buityje ir poveikis žmogaus sveikatai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 243-249
2011-01-01 Paožalytė Ilona, Grubliauskas Raimondas, Vaitiekūnas Petras, Geležinkelio transporto keliamo triukšmo modeliavimas ir rezultatų analizė // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 139-143
2011-01-01 Norkus Mindaugas, Grubliauskas Raimondas, Medicininių atliekų deginimas rotacinėje krosnyje // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 113-119
2011-01-01 Paožalytė Ilona, Grubliauskas Raimondas, Vaitiekūnas Petras, Research of railway noise pollution at the living area of railway station in Klaipėda city and designing of noise barrier // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 233-239. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Venckus Žilvinas, Grubliauskas Raimondas, The evaluation of the efficiency of the L-Shaped noise barrier while working with the programme CadnaA // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 441-445. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Kazlauskienė Agnė, Grubliauskas Raimondas, Idzelis Raimondas Leopoldas, Zigmontienė Aušra, Klaipėda region municipality monitoring programs environmental – methodological approaches // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 162-168. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Venckus Žilvinas, Grubliauskas Raimondas, The evaluation of the efficiency of the L-Shaped noise barrier while working with the programme CadnaA // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 441-445
2011-01-01 Paožalytė Ilona, Grubliauskas Raimondas, Vaitiekūnas Petras, Research of railway noise pollution at the living area of railway station in Klaipėda city and designing of noise barrier // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 233-239
2014-01-01 Juozaponis Giedrius, Grubliauskas Raimondas, Modeling of kart noise spread in to the living area and assessment of mitigation measures // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-7
2014-01-01 Grubliauskas Raimondas, Venckus Žilvinas, Simulation of the noise of domestic appliances using the CadnaA programme // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-8
2014-01-01 Juozaponis Giedrius, Grubliauskas Raimondas, Modeling of kart noise spread in to the living area and assessment of mitigation measures // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Grubliauskas Raimondas, Venckus Žilvinas, Simulation of the noise of domestic appliances using the CadnaA programme // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2015-01-01 Kamendere Edite, Zandeckis Aivars, Rochas Claudio, Grubliauskas Raimondas, Mechanical ventilation system with heat recovery in renovated apartment buildings : a case study // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 77-83
2015-01-01 Šimčikas Artūras, Butkus Donatas, Grubliauskas Raimondas, Radono ekshaliacijos iš dirvožemio tyrimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 168-173
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų B1 B1 B1
vokiečių B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aplinkos procesų modeliavimas
Antrosios pakopos Fizikinė aplinkos tarša
Antrosios pakopos Taikomoji aplinkosauga
Antrosios pakopos Radioaktyvioji tarša ir radiacinė sauga
Antrosios pakopos Radioaktyvių atliekų tvarkymo technologijos
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams)
Pirmosios pakopos Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas.Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams.
Pirmosios pakopos Aplinkos vertinimo informacinės technologijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
The Baltic University Programme coordinated by Upsala University Švedija The Baltic Sea Environment 2003-2004
VGTU Termoizoliacijos institutas Lietuva Seminaras "Europoje taikomi pastatų apsaugos nuo triukšmo reikalavimai, standartizuotų akustinių rodiklių projektavimas, naujausi triukšmo garso izoliavimo, aidėjimo laiko matavimo bei įvertinimo metodai" 2007-2007
VGTU Lietuva Anglų kalbos 3.3 lygio (B1) kursai (40 akad. val.) 2009-2010
Seinajoki University of Applied Sciences Suomija Erasmus tarptautinė studijų savaitė. Paskaitų dėstymas anglų kalba, tema: Triukšmo sklaidos mažinimas (5 akademinės valandos). 2010-2010
VGTU Lietuva kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programa "MOODLE terpės naudojimas mokymo procese" (8 akad. val.) 2011-2011
VGTU Lietuva Seminaras "Knowledge and Technology Transfer" 2012-2012
Edukacinė bendrovė "kalba.lt" Lietuva Intermediate A lygio (B1.2 pagal CEFR) bendrinės anglų kalbos kursai (50 akad.val.) 2014-2014
UAB Kvalitetas Lietuva 10 akad.val. mokymai "Vidaus audito atlikimas ir neatitikčių valdymas bandymų laboratorijose" 2014-2014
Brunel University London Didžioji Britanija Summer school in the College of Engineering, Design and Physical Sciences 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2012 Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione, PlasTEP
2010-2013 Tempus PROMENG - Tarptautinis studijų projektas, kuriuo siekiama plėtoti profesiškai orientuotas magistro studijų inžinerijos programas Rusijoje, Ukrainoje ir Uzbekijoje t.y. esamų magistrų studijų pakopos mokymo programų atnaujinimas pagal Bolonijos proceso reikalavimus, jų plėtojimas bei praktinis įgyvendinimas
2012-2013 Remiantis atlikta pasauline sveiko būsto modelių analize, buvo sukurtas Sveiko būsto gyvavimo proceso kompleksinės analizės modelis. Modelis buvo sukurtas, atsiţvelgiant į uţsienio šalių patirtį, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo poreikius Lietuvoje."Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelis". parengtas įgyvendinant 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-003 „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“
2013-2015 Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektas - Naujos kartos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas (Akronimas DAKACIKAS). Projekto tikslas: aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas, siekiant sukurti efektyvų išlakų valymo nuo kietųjų dalelių naujos konstrukcijos ciklono maketą.
2013-2016 Naujų inžinerinių modulių trečios studijų pakopos kūrimas pagal Bolonijos procesą Baltarusijai, Rusijai ir Ukrainai, NETCENG, pradžia/pabaiga: 2013-12-01 / 2016-11-30