Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Fakulteto taryba

       Svarbi grandis fakulteto valdžios ir valdymo struktūroje yra fakulteto taryba. Tarybos nariai renkami, kaip numato VGTU statutas, slaptu balsavimu fakulteto mokslinio pedagoginio personalo susirinkimuose. Svarstant studentų buities, studijų tvarkos klausimus, renkant fakulteto dekaną į tarybos posėdį su sprendžiamojo balso teise kviečiamas fakulteto studentų atstovas. Studentų atstovą į tarybą deleguoja fakulteto studentų atstovybė.
 
Šiuo metu Fundamentinių mokslų fakulteto taryba yra tokios sudėties:
 1. Doc. Daiva Makutėnienė, pirmininkė
 2. Doc. Dainius Jasaitis, pirmininkės pavaduotojas
 3. Prof. Romualdas Baušys, Grafinių sistemų katedra
 4. Prof. Rimantas Belevičius, FMF dekanas
 5. Doc. Andrej Bugajev, Matematinio modeliavimo katedra
 6. Doc. Dovilė Deltuvienė, Matematinės statistikos katedra
 7. Stud. Džiugas Dangovas, FMF Studentų atstovybė
 8. Doc. Nikolaj Goranin, Informacinių sistemų katedra
 9. Doc. Sergėjus Ivanikovas, Informacinių technologijų katedra
 10. Prof. Artūras Jukna, Fizikos katedra
 11. Prof. Aleksandras Krylovas, Matematinio modeliavimo katedra
 12. Prof. Dalius Mažeika, Informacinių sistemų katedra
 13. Doc. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedra
 14. Andrius Plečkaitis, „Infobalt“ inovacijų vadovas
 15. Prof. Jolanta Sereikaitė, Chemijos ir bioinžinerijos katedra
 16. Prof. Jaunius Urbonavičius, Chemijos ir bioinžinerijos katedra.
  
      Fakulteto tarybos posėdžiuose yra priimami norminiai aktai, kurie reglamentuoja studijų organizavimą, mokslinę, ūkinę ir finansinę fakulteto veiklą, tvirtinamos studijų programos ir planai, daromi jų pakeitimai, atsižvelgiant į iškilusius poreikius; priimami nutarimai ir teikiami siūlymai universiteto tarybai, rektoriui dėl fakulteto padalinių steigimo ar naikinimo, pertvarkymo; kiekvienais metais svarstomi fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatų projektai bei jų vykdymo rezultatai; nagrinėjama doktorantūros studijų eiga fakultete. Svarstomos bei priimamos fakulteto strateginės studijų ir mokslo plėtojimo kryptys. Kas metai taryba išklauso, aptaria ir vertina kompleksinę fakulteto veiklos apžvalgą, kurią pateikia dekanas. Svarstoma ir fakulteto padalinių veikla.
    Svarbus ir atsakingas tarybos darbo baras yra fakulteto dekano rinkimas, dekano siūlytų prodekanų kandidatūrų tvirtinimas, fakulteto mokslinio pedagoginio personalo formavimas konkurso tvarka, siūlymas universiteto tarybai dėl kandidatų pedagoginiams mokslo vardams suteikti. Visos fakulteto veiklos darna, kryptingumas ir efektyvumas labai priklauso nuo glaudaus, dalykiško, bet kartu ir reiklaus tarybos, dekanato, katedrų, bei kitų fakulteto padalinių bendradarbiavimo.
Šios skilties informaciją administruoja: Daiva Triukaitė, Nikolaj Goranin
  • Puslapio administratoriai:
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė