Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Informacija dėl baigiamųjų darbų apiforminimo ir pateikimo katedrai


Blankų eiliškumas baigiamajame darbe:

I antraštinis lapas;

II antraštinis lapas;

Baigiamojo darbo užduotis;

Anotacija lietuvių kalba;

Anotacija anglų kalba.

Sąžiningumo deklaracija

I antraštinio lapo blankas pasirenkamas iš katedros tinklalapyje pateiktų blankų pagal studijų pakopą ir specializaciją. Į blanką įrašomas studento vardas, pavardė ir baigiamojo darbo tema lietuvių ir anglų kalbomis. Temos turi tiksliai sutapti su informacinėje sistemoje esančiomis.

II antraštinio lapo blankas pasirenkamas iš katedros tinklalapyje pateiktų blankų pagal studijų pakopą ir specializaciją.  Į blanką įrašoma studento vardas, pavardė ir baigiamojo darbo tema lietuvių ir anglų kalbomis.

Baigiamojo darbo užduoties blankas.  Baigiamojo darbo užduotį pildo baigiamojo darbo vadovas. Užduoties struktūra turi atitikti LTVK vedėjo potvarkyje nurodytą BD1 ir BD2 aprašą. Baigiamojo darbo užduoties blanke eilutėje „patvirtinta 20.... m. ........... ..... d. dekano potvarkiu Nr. ........“ įrašoma pirmoji (jei tema buvo keičiama) studento baigiamojo darbo temos tvirtinimo potvarkio data ir numeris iš individualios studento paskyros informacinėje sistemoje https://medeine.vgtu.lt/studentams/login.jsp, skiltyje "Įsakymai". 

 Užduoties blanke baigiamojo darbo užbaigimo data yra:

2018 m. gegužės 23 d.


BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).

Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.

Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.

BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).

Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VGTU informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BD registrą darbų autorių sąrašą.

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ ĮKĖLIMO INSTRUKCIJA 
Užduoties blanke baigiamojo darbo užduoties gavimo data yra:

temos tvirtinimo data. 

Sąžiningumo deklaraciją studentai turi užpildyti (prisijungę adresu mano.vgtu.lt). Sąžiningumo deklaracija turi būti įsegta baigiamojo darbo pradžioje, po anotacijų lietuvių ir anglų kalbomis. Į blanką įrašoma baigiamojo darbo tema ir pasirašo studentas.

Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis užpildomos VGTU informacinėse sistemoje studento anketoje prisijungus adresu  mano.vgtu.lt Užpildžius ir išsaugojus anotacijas, jos yra atspausdinamos ir segamos į baigiamąjį darbą. 1 egzempliorius lietuviškos anotacijos su diplomanto ir vadovo papildomai pristatomas katedrai kartu su baigiamuoju darbu.  Bakalauro studijų studentai į katedrą pateikia 2 baigiamojo darbo egzempliorius (originalas ir kopija).Pateikiant galutinai apiformintus baigiamuosius darbus į katedrą PRIVALOMAI turi būti visi parašai (studento, baigiamojo darbo vadovo). Vienas baigiamojo darbo egzempliorius turi būti su originaliais parašais, kiti su KOPIJOMIS.

Su darbu turi būti pateiktas vadovo atsiliepimas (katedros pažyma).

Vadovas turi teisę vertinti studento darbą teigiamai arba neigiamai.
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
TILTB14809 Aptarnavimo logistika 3 3 F
TILTB14809 Aptarnavimo logistika 3 3 I
TILTB14810 Aptarnavimo logistika 6 6 I
TILTB14722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
TILTB14722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
TILTB14723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
TILTB14723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
TILTB14823 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
TILTB14823 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
TILTB14730 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
TILTB14730 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
TILTB14824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
TILTB14824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
TILTB14102 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
TILTB14102 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
TILTB14726 Gamybinė praktika 12 12 F
TILTB14726 Gamybinė praktika 12 12 I
TILTB14636 Informacinės sistemos logistikoje 3 3 F
TILTB14636 Informacinės sistemos logistikoje 3 3 I
TILTB14601 Intelektinės transporto sistemos 3 3 F
TILTB14601 Intelektinės transporto sistemos 3 3 I
TILTB14849 Intelektinės transporto sistemos 4 4 I
TILTB14602 Intelektinės transporto sistemos 6 6 I
TILTB14819 Investicijų vadyba transporte 3 3 F
TILTB14632 Keleivių vežimo technologijos 4 4 F
TILTB14632 Keleivių vežimo technologijos 4 4 I
TILTB14633 Keleivių vežimo technologijos 6 6 I
TILTB14729 Kompleksinis projektas (Tiekimo grandinės projektavimas) 4,5 4,5 D
TILTB14729 Kompleksinis projektas (Tiekimo grandinės projektavimas) 4,5 4,5 N
TILTB14612 Krovinių vežimo technologija 6 6 F
TILTB14612 Krovinių vežimo technologija 6 6 I
TILTB14739 Logistika 4,5 4,5 D
TILTB14739 Logistika 4,5 4,5 N
TILTB14739 Logistika 4,5 4,5 V
TILTB14741 Logistika 3 3 F
TILTB14741 Logistika 3 3 H
TILTB14741 Logistika 3 3 I
TILTB14743 Logistika 4 4 I
TILTB14923 Logistika 4,5 4,5 D
TILTB14923 Logistika 4,5 4,5 N
TILTB14923 Logistika 4,5 4,5 V
TILTB14608 Logistikos pagrindai 5 5 F
TILTB14608 Logistikos pagrindai 5 5 I
TILTB14728 Logistinės tiekimo grandinės valdymas 4,5 4,5 D
TILTB14728 Logistinės tiekimo grandinės valdymas 4,5 4,5 N
TILTB14817 Marketingas 6 6 D
TILTB14817 Marketingas 6 6 N
TILTB14503 Matematiniai metodai ir modeliai transporte 5 5 F
TILTB14503 Matematiniai metodai ir modeliai transporte 5 5 I
TILTB14527 Paslaugų marketingas 5 5 F
TILTB14527 Paslaugų marketingas 5 5 I
TILTB14727 Pavojingų krovinių vežimo technologijos 3 3 D
TILTB14727 Pavojingų krovinių vežimo technologijos 3 3 N
TILTB14225 Pažintine praktika 3 3 F
TILTB14225 Pažintine praktika 3 3 I
TILTB14904 Rizika ir draudimas 3 3 D
TILTB14904 Rizika ir draudimas 3 3 N
TILTB14811 Sandėlių logistika 3 3 F
TILTB14811 Sandėlių logistika 3 3 I
TILTB14812 Sandėlių logistika 5 5 I
TILTB14202 Specialybės įvadas 4 4 F
TILTB14202 Specialybės įvadas 4 4 I
TILTB14737 Specifinių krovinių vežimo technologija 8 8 F
TILTB14737 Specifinių krovinių vežimo technologija 8 8 I
TILTB14720 Tarptautiniai ekonominiai santykiai 8 8 F
TILTB14638 Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas 4 4 F
TILTB14638 Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas 4 4 I
TILTB14806 Tiekimo grandinės projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 F
TILTB14806 Tiekimo grandinės projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 I
TILTB14521 Transporto ekonomika 4 4 F
TILTB14521 Transporto ekonomika 4 4 I
TILTB14829 Transporto įmonės plėtra (kompleksinis projektas) 6 6 F
TILTB14948 Transporto įmonių finansai 4 4 I
TILTB14742 Transporto įmonių finansai 3 3 I
TILTB14742 Transporto įmonių finansai 3 3 H
TILTB14706 Transporto įmonių finansai 4 4 I
TILTB14834 Transporto įmonių finansai 3 3 F
TILTB14742 Transporto įmonių finansai 3 3 F
TILTB14517 Transporto įmonių organizavimas ir valdymas 4 4 F
TILTB14517 Transporto įmonių organizavimas ir valdymas 4 4 I
TILTB14100 Transporto įmonių personalo vadyba 3 3 D
TILTB14100 Transporto įmonių personalo vadyba 3 3 N
TILTB14635 Transporto įmonių veiklos analizė 5 5 F
TILTB14635 Transporto įmonių veiklos analizė 5 5 I
TILTB14637 Transporto įmonių veiklos analizė 8 8 I
TILTB14310 Transporto infrastruktūra 4 4 F
TILTB14310 Transporto infrastruktūra 4 4 I
TILTB14311 Transporto infrastruktūra 6 6 I
TILTB14342 Transporto politikos pagrindai 5 5 F
TILTB14342 Transporto politikos pagrindai 5 5 I
TILTB14950 Transporto statistika 4 4 I
TILTB14805 Transporto statistika 6 6 I
TILTB14804 Transporto statistika 3 3 F
TILTB14804 Transporto statistika 3 3 I
TILTB14738 Transporto vadyba (organizavimas) 6 6 D
TILTB14738 Transporto vadyba (organizavimas) 6 6 N
TILTB14738 Transporto vadyba (organizavimas) 6 6 V
TILTB14717 Transporto vadyba (organizavimas) 6 6 F
TILTB14717 Transporto vadyba (organizavimas) 6 6 H
TILTB14717 Transporto vadyba (organizavimas) 6 6 I
TILTB14921 Transporto vadyba (organizavimas) 6 6 D
TILTB14921 Transporto vadyba (organizavimas) 6 6 N
TILTB14921 Transporto vadyba (organizavimas) 6 6 V
TILTB14433 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 3 3 F
TILTB14433 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 3 3 I
TILTB14434 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 4 4 I
TILTB14713 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 6 6 D
TILTB14713 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 6 6 N
TILTB14101 Verslo projektai transporte 4,5 4,5 D
TILTB14101 Verslo projektai transporte 4,5 4,5 N
TILTB14922 Verslo projektai transporte 4,5 4,5 D
TILTB14922 Verslo projektai transporte 4,5 4,5 N
TILTB14922 Verslo projektai transporte 4,5 4,5 V
TILTB14616 Visuotinė kokybės vadyba transporte 3 3 F
TILTB14616 Visuotinė kokybės vadyba transporte 3 3 I
TILTB14716 Visuotinės kokybės vadyba transporte 4,5 4,5 D
TILTB14716 Visuotinės kokybės vadyba transporte 4,5 4,5 N
TILTB14716 Visuotinės kokybės vadyba transporte 4,5 4,5 V
TILTB14841 Žalioji logistika 3 3 F
TILTB14841 Žalioji logistika 3 3 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
TILTM14243 Finansų analizė ir valdymas 7 7 F
TILTM14151 Integruotos transporto sistemos 6 6 F
TILTM14114 Kokybės vadybos sistemos transporte 6 6 F
TILTM14153 Logistinės sistemos struktūrinių elementų valdymas 6 6 F
TILTM14346 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
TILTM14144 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
TILTM14245 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
TILTM14228 Marketingo tyrimai 6 6 F
TILTM14205 Modeliavimas transporto sistemoje 6 6 F
TILTM14313 Resursų ir operacijų valdymas logistikoje 6 6 F
TILTM14207 Reversinė logistika 6 6 F
TILTM14115 Sandėlių ir atsargų valdymas 5 5 F
TILTM14239 Strateginis tiekimo grandinės valdymas 7 7 F
TILTM14340 Tarptautinio verslo transportinis aptarnavimas 6 6 F
TILTM14152 Transporto ekonomika 8 8 F
TILTM14230 Transporto paslaugų ekonomika 4 4 F
TILTM14118 Transporto politika ir inovacijos 6 6 F
TILTM14150 Transporto politika ir inovacijos 8 8 F
TILTM14154 Visuotinė kokybės vadyba transporto sistemoje 7 7 F
TILTM14131 Žmogiškųjų išteklių valdymas 5 5 F
A. Jarašūnienė. Mokomoji knyga. Specialybės įvadas. Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba
Mokomojoje knygoje apžvelgiama VGTU misija ir tikslai, struktūra, mokslas ir studijos, pateikiama trumpa VGTU istorijos apžvalga, dabartis, Transporto inžinerijos fakulteto studijų programos, specializacijos ir suteikiamos kvalifikacijos.
Knygoje pateikiama Lietuvos susisiekimo istorija, dabartinė transporto funkcionavimo reikšmė šalies ūkiui, transporto plėtros perspektyvos, pažangių technologijų taikymo transportavimo procese reikšmė.
Mokomojoje knygoje nagrinėjama transporto vadybininkų, ekspeditorių, logistikos specialistų veikla organizuojant krovinių ir keleivių vežimą.
Knyga skiriama transporto inžinerijos ekonomikos ir vadybos studijų programų studentams.
Turinys
 
A. Baublys, A. Vasilis Vasiliauskas. Vadovėlis. Transporto infrastruktūra
Vadovėlyje plačiai apžvelgiami ir populiariai aiškinami bendri ir specifiniai transporto sistemos teorijos aspektai bei atskirų transporto rūšių infrastruktūros teorinės ir praktinės problemos. Knygoje visų pirma pateikiamos bendrosios žinios apie transporto sistemą, jos sudėtines dalis bei šių dalių tarpusavio sąryšį. Vėliau nagrinėjami atskirų transporto rūšių kelių tipiniai elementai, jų parinkimo ir skaičiavimo problematika. Paskutiniai knygos skyriai skirti atskirų transporto rūšių terminalų bei logistikos centrų teoriniams aspektams atskleisti. Detaliai aptariami kelių, geležinkelio, vandens bei oro transporto ir logistikos centrų komponentai, jų parinkimo ir projektavimo ypatumai, atskirų transporto rūšių terminalų veiklos technologijos.
Knyga skiriama transporto specialybių įvairių studijų pakopų studentams.
Turinys
 
R. Palšaitis. Vadovėlis. Šiuolaikinė logistika
Vadovėlyje analizuojama šiuolaikinės logistikos koncepcija ir logistikos uždaviniai. Išsamiai išnagrinėtos pagrindinės logistinės veiklos sritys − klientų aptarnavimas, užsakymų tvarkymas, transporto organizavimas ir valdymas, atsargų bei medžiagų sandėliavimas ir jų srautų valdymas bei šių veiklų sąsajos. Pateikti logistinio bendradarbiavimo, globaliosios logistikos organizavimo principai, logistinės sistemos įvertinimo ir pertvarkymo metodinės gairės.
Leidinys skiriamas verslo administravimo ir vadybos pagrindinių ir magistratūros studijų studentams. Knyga gali būti naudinga gamybinių, prekybos ir transporto įmonių specialistams.
Turinys
 
N. Batarlienė. Vadovėlis. Informacinės transporto sistemos
Vadovėlyje aiškinama, kaip apdorojama transporto informacija ir kuriamos informacinės sistemos įvairiems transporto valdymo sprendimams realizuoti. Analizuojamos bendros sistemų savybės, informacinių sistemų pagrindai, transporto valdymo sprendimų modeliai. Pateikiamos konkrečios informacinės sistemos, naudojamos krovinių, keleivių vežimo, ekspedijavimo įmonėse, terminaluose bei multimodalinių vežimų sektoriuje. Nagrinėjamos transporto maršrutų parinkimo, transporto dokumentų apskaitos programos. Pateikiamos geležinkelių, kelių, oro, vandens transporto informacinės sistemos, intelektinės transporto sistemos, aptariama šių sistemų plėtra bei jos perspektyvos.
Leidinys skiriamas transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos studentams.
Turinys
 
R. Palšaitis. Vadovėlis. Tarptautinio verslo transportinis logistinis aptarnavimas
 
Vadovėlyje analizuojama logistikos vieta verslo sistemoje ir transportinio aptarnavimo uždaviniai. Išsamiai išnagrinėtas vežimų organizavimas konkrečiomis transporto rūšimis, veiklos teisinis reguliavimas, multimodalinių vežimų specifika, tarptautinių vežimų ekspedicinis aptarnavimas.
Daug dėmesio skirta logistikos ir transporto rizikos, sudarant verslo sutartis, analizei, siuntėjų ir vežėjų sprendimų priėmimui, logistikos paslaugų įsigijimui iš išorinių paslaugų teikėjų.
Leidinys skiriamas verslo administravimo ir vadybos pagrindinių ir magistratūros studijų studentams. Knyga gali būti naudinga gamybinių, prekybos ir transporto įmonių specialistams.
Turinys
 
D. Bazaras, A. Vasilis Vasiliauskas. Kursinio darbo rengimo metodikos nurodymai. Krovinių vežimo technologijos
 
Leidinyje pateikta detali krovinių vežimo automobilių transportu technologijų metodologija kursiniam darbui rengti. Knygoje aptariami bendrieji kursinio darbo reikalavimai, teoriniai ir praktiniai krovinių vežimo technologijų aspektai. Aiškinami logistikos ir vežimų procesai, įvertinamas jų ryšys ir svarba. Daug dėmesio skiriama maršrutų sudarymo metodikai, logistinei pakuotei ir jos ženklinimui. Plačiai analizuojama žmogiškojo veiksnio įtaka logistikos procesams. Atskirame skyriuje pateiktos skaičiavimų formulės, detalizuoti praktiniai krovinio proceso organizavimo reikalavimai ir sąlygos.
Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems vežimų technologijas ir logistiką. Jis taip pat gali būti naudingas ir plačiajai visuomenei.
 
N. Batarlienė. Mokomoji knyga. Pavojingųjų krovinių vežimo pagrindai
Mokomoji knyga neaprėpia visų pavojingųjų krovinių vežimo taisyklių, ji yra orientacinio pobūdžio. Knygoje pasistengta trumpai, aiškiai ir suprantamai apžvelgti visas pavojingųjų krovinių vežimo operacijas, pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančią teisinę bazę, pagrindinius vežimo reikalavimus, nuostatus ir nacionalinius ypatumus.
Mokomoji knyga skiriama VGTU Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos bei kitų studijų programų studentams, kurie mokosi disciplinos „Pavojingųjų krovinių vežimas“ bei kitų dalykų, susijusių su krovinių vežimu. Be to, šia knyga gali naudotis ne tik studentai, bet ir pavojingųjų krovinių vežėjai, siuntėjai, gavėjai bei asmenys, atsakingi už pavojingųjų krovinių vežimą.
Knyga galėtų būti naudinga ir kitų Lietuvos universitetų ir kolegijų studentams.
Turinys
 
A. Jarašūnienė. Mokomoji knyga. Bendroji transporto geografija
Lietuvoje nebuvo mokomosios knygos lietuvių kalba apie bendrąją transporto geografiją, kaip apie krovinių ir keleivių vežimą įvairiomis transporto rūšimis bei šių rūšių suderinimą. Knygoje atsižvelgiama į didėjantį poreikį optimaliai ir kokybiškai pristatyti keleivius ir krovinius į tam tikras pasaulio vietas įvairiais geografiniais maršrutais, naudojant pažangias susisiekimo paslaugas ir priemones, įvertinant įvairius klimato sąlygų pokyčius, pristatymo sąlygas ir teisinius aspektus.
Knyga skiriama transporto specialybių įvairių studijų pakopų studentams. Ji rekomenduojama transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos bei kitų studijų programų studentams.
Turinys
 
A. Griškevičius. Mokomoji knyga. Transporto verslo projektai ir programos
Šioje knygoje apibūdintos verslo projektų įgyvendinimo stadijos, pateik-ta verslo projektų kompleksinio vertinimo metodika, apimanti finansinę, ekonominę bei socialinę analizę, strateginį poveikį aplinkai ir ekspertinį vertinimą. Tokia kompleksinė analizė, kaip investicijų įvertinimo metodas, leis nustatyti įvairių finansinių išteklių, tarp jų ir užsienio investicijų kreditų, panaudojimo efektyvumą transporto srityje.
Verslo projektų kompleksinio vertinimo metodika dėl savo universalumo tinka įvairių transporto verslo projektų efektyvumui nustatyti. Šia metodika galima pasinaudoti ir modeliuojant transporto plėtros strategiją.
Knygoje apibrėžta valstybės remiamų programų samprata, pateikta bendra programos struktūra, tikslų, išreikštų kiekybiniu ar kokybiniu rezultatu, formulavimas, jiems įgyvendinti skirtų priemonių numatymas bei konkretizavimas, lėšų, reikalingų programai rengti ir įgyvendinti, nustatymas, programos įgyvendinimo efekto įvertinimas. Be to, apžvelgtos valstybės remiamos programos ir transporto verslo projektai, analizuojamas sąnaudų ir naudos analizės naudojimas transporto verslo projektams įvertinti.
Knyga skirta transporto vadybos ir transporto ekonomikos specialybių pagrindinių studijų studentams, magistrantams, tiktų transporto specialistų kvalifikacijos kursams.
Turinys
 
J. Butkevičius. Mokomoji knyga. Kelių transporto veiklos teisinis reguliavimas
Knygoje pateikti pagrindiniai teisiniai aktai, reglamentuojantys kelių transporto veiklą. Išanalizuotos tarptautinės konvencijos ir susitarimai bei bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai. Išsamiai išnagrinėtas krovinių vežimų ir keleivių vežimų kelių transportu teisinis reguliavimas.
Knyga skirta Transporto inžinerijos fakulteto bakalaurantams ir magistrantams. Ji bus naudinga visų transporto, verslo administravimo ir vadybos studijų programų studentams, taip pat kelių transporto įmonių specialistams.
Turinys
 
N. Batarlienė, M. Mazūra. Mokomoji knyga. Tiesinio programavimo modeliai transporte
Mokomoji knyga skiriama VGTU Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos bei kitų ekonomikos ir vadybos studijų programų I pakopos studentams. Knyga gali būti naudinga ir kitų universitetų ir kolegijų ekonominių studijų programų studentams. Šis leidinys ypač padėtų neakivaizdinio skyriaus studentams, atliekantiems namų praktikos darbus.
Knygoje pateikiami tiesinio programavimo uždavinių matematinių modelių sudarymo pagrindai, tiesinių optimizavimo uždavinių sprendimo metodai ir algoritmai, uždavinių sprendimo būdai.
Rašant šią mokomąją knygą, stengtasi išlaikyti tokius principus: matematinį dėstymo griežtumą, kuo platesnį ekonominį nagrinėjamų metodų ir modelių interpretavimą, medžiagos pateikimą taip, kad ja galėtų naudotis ir studentas ekonomistas, ir kiekvienas besidomintis, turintis visai kuklių matematinių žinių. Aiškus dėstymo būdas bei kiekviename skyriuje pateikti pavyzdžiai leidžia nesunkiai suvokti pateiktą medžiagą.
Knygoje nesitenkinama vien tik pagrindinių transporto uždavinių formulavimu bei sprendimo metodais. Čia pateikiami ir uždaviniai su įvairiais papildomais apribojimais ir sąlygomis.
Turinys
 
D. Griškevičienė. Mokomoji knyga. Žmonių išteklių valdymas šalies ūkyje ir transporto sektoriuje
Knygoje pateikta mokomoji medžiaga transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistrantams dėstomai disciplinai „Žmonių išteklių valdymas“. Knyga skirta transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programų pagrindinių studijų studentams bakalaurams ir magistrantams. Ji tiktų ir kitų VGTU fakultetų studentams bei magistrantams, studijuojantiems vadybos, taip pat darbo išteklių arba personalo valdymo disciplinas. Knyga gali būti taikoma dėstant kvalifikacijos kėlimo kursuose žmonių išteklių bei personalo valdymo dalykus. Leidinį rekomendavo VGTU Transporto inžinerijos fakulteto studijų komitetas.
 
A. Baublys, A. Vasilis-Vasiliauskas. Vadovėlis. Transporto infrastruktūra
Knygoje nagrinėjama transporto infrastruktūros sudėtis: keliai, geležinkeliai, oro ir vandens transporto keliai. Taip pat kelių, geležinkelių, vandens ir oro transporto terminalai. Pateikiama Lietuvos transporto infrastruktūros formavimosi ir raidos apžvalga.
Knyga skirta transporto specialybių įvairių studijų pakopų studentams.
 
R. Palšaitis. Vadovėlis. Logistikos vadybos pagrindai
Vadovėlyje analizuojama šiuolaikinės logistikos koncepcija ir logistikos uždaviniai. Išsamiai išnagrinėtos pagrindinės logistinės veiklos sritys - klientų aptarnavimas, užsakymų tvarkymas, transporto organizavimas ir valdymas, atsargų bei medžiagų sandėliavimas ir jų srautų valdymas bei šių veiklų sąsajos.
Leidinys skiriamas verslo administravimo ir vadybos, transporto inžinerijos pagrindinių studijų studentams. Knyga gali būti naudinga prekybos ir transporto įmonių specialistams.
Turinys
 
D. Bazaras. Mokomoji knyga. Įvadas į logistiką
Knygos sudarymo tikslas – padėti studentams geriau suprasti ir išmokti logistikos teoriją ir praktiką, paskatinti domėtis šia veiklos sritimi. Knyga turėtų būti įdomi ir plačiajam skaitytojų ratui kaip informacinis tekstas, leidžiantis suvokti logistikos esmę ir jos reikšmę šiuolaikiniam verslui.
Rengiant knygą, naudotasi įvairių Danijos transporto ir logistikos kompanijų medžiaga, įgyta stažuotės Danijoje metu 2003 m.
 
A. Jarašūnienė. Mokomoji knyga. Transporto geografija
Mokomojoje knygoje išsamiai aprašyta transporto, kaip transporto geografijos elemento, samprata, transporto geografijos ir tarptautinių transporto organizacijų ryšys, pateikta daug žinių apie kelių, geležinkelių, vandens, oro transportą ir Europoje, ir visame pasaulyje, aptariama klimato įtaka vežant krovinius įvairiais geografiniais maršrutais, nagrinėjama ir žemynų charakteristika transporto geografijos ir geografinės padėties požiūriu. Daug dėmesio skirta multimodaliniam transportui, analizuojama jo reikšmė transporto geografijai.
Mokomoji knyga skiriama transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos bakalaurantams. Ji gali būti naudinga įvairių studijų programų studentams.
 
A. Baublys, D. Griškevičienė, J. Lazauskas, R. Palšaitis. Vadovėlis. Transporto ekonomika
 
Knygoje nagrinėjami transporto sistemos bendrosios ekonomikos, taip pat atskirų transporto rūšių ekonomikos klausimai, t. y. kelių transporto, geležinkelių, vandens bei oro transporto įmonių, taip pat vandens ir oro uostų ekonomika. Išnagrinėti visų transporto rūšių tarifų klausimai. 
Knyga skirta transporto specialybių įvairių studijų pakopų studentams ir doktorantams, transporto įmonių specialistams.
 
N. Batarlienė. Mokomoji knyga. Transporto uždavinių matematiniai-statistiniai metodai
Tai antroji knygos „Transporto uždavinių matematinis modeliavimas“ dalis. Pirmoje knygoje buvo nagrinėjami transporto uždaviniai, sprendžiami tiesinio programavimo metodais. Šioje knygoje pateikti transporto uždavinių netiesinio programavimo pagrindai, dinaminio programavimo metodai, tinklinio planavimo, masinio aptarnavimo teorijos pagrindai bei stochastinio programavimo elementai.
Mokomoji knyga skiriama transporto ekonomikos ir vadybos studijų programos bakalaurams, tačiau leidinys gali būti naudingas visų ekonominių studijų programų bei taikomosios matematikos studijų programų studentams.
 
R. Palšaitis. Mokomoji knyga. Logistikos pagrindai
Leidinyje analizuojama šiuolaikinės logistikos koncepcija ir logistikos uždaviniai. Išsamiai išnagrinėtos pagrindinės logistinės veiklos sritys – klientų aptarnavimas, užsakymų tvarkymas, transporto organizavimas, atsargų bei medžiagų sandėliavimas ir jų srautų valdymas bei šių sričių sąsajos.
Leidinys skiriamas verslo administravimo ir vadybos, transporto inžinerijos studijų studentams. Knyga gali būti naudinga prekybos ir transporto įmonių specialistams.
 
D. Griškevičienė. Mokomoji knyga. Geležinkelių transporto komercinė eksploatacija
Mokomoji knyga skirta Geležinkelių transporto komercinės eksploatacijos disciplinai, papildant naujais klausimais jau turimus Transporto vadybos katedros išleistus vadovėlius.
Pateiktoje medžiagoje narinėjami labai svarbūs ir problemiški nūdienos klausimai – vežimų rinkos ir keleivių vežimų geležinkelių transportu analizė bei geležinkelių infrastruktūros plėtra ir eksploatavimas. Tai temos, kurioms ilgą laiką nebuvo skiriama dėmesio, rengiant metodinę medžiagą ar publikacijas. Todėl šioje mokomojoje knygoje supažindinama su šių klausimų problematika, analizuojami svarbiausi sistemos elementai, pateikiamas komercinis požiūris. Nagrinėjamos keleivių vežimo ūkinės ir ekonominės galimybės, atliekama išlaidų ir pajamų analizė, Lietuvos geležinkelių kompanijos plėtros galimybės ir sprendimai, susiję su rinkos įsisavinimu. Taip pat pateikiami su integracija į Europos Sąjungą susiję pertvarkymai infrastruktūros eksploatacijos ir plėtros srityje.
Geležinkelių transporto komercinė eksploatacija yra viena iš specialiųjų disciplinų, skaitomų Transporto inžinerijos fakulteto Transporto vadybos ir transporto ekonomikos specialybių pagrindinių studijų studentams. Mokomoji knyga pagelbės ir magistrantams, rengiant tezes, gilinantis į geležinkelių transporto komercijos ir ekonomikos klausimus.
Šį leidinį pravartu bus studijuoti ir Transporto inžinerijos fakulteto kitų specialybių pagrindinių studijų studentams.
 
Adolfas Baublys. Mokomoji knyga. Krovinių vežimai
Knygoje nagrinėjami bendri krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vandens ir oro transportu klausimai, bendroji krovinių vežimo koncepcija, transporto rūšies parinkimas, vežimo dokumentacija, terminalai, transporto-ekspedicinės operacijos, techninės priemonės krovinių masei ir tūriui matuoti, krovimo frontai. Atskirose dalyse nagrinėjami krovinių vežimai kelių, geležinkelių, jūrų ir oro transportu ir jų komercinė esmė. Pabaigoje analizuojami multimodaliniai vežimai.
Knyga skirta transporto specialybių įvairių lygių studentams, transporto bei ekspedicinių įmonių specialistams.
 
A. Griškevičius. Mokomoji knyga. Investicijų į transportą politika
Mokomojoje knygoje nagrinėjama transporto investicijos ir investavimo skatinimas, apibrėžta valstybės transporto investicijų politika, remiantis svarbiausiais teisės aktais, reglamentuojančiais investavimo procesą, išanalizuotos šio proceso kliūtys ir numatytos priemonės joms įveikti, pateiktos transporto koncesijų, viešosios ir privačios partnerystės naudojimo galimybės. Pateikta Valstybės investicijų programų rengimo tvarka, valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika, šios programos 2008–2010 m. svarbiausieji transporto investicijų projektai ir kt.
Knyga skirta transporto vadybos ir transporto ekonomikos specialybių pagrindinių studijų studentams, magistrantams, tiktų transporto specialistų kvalifikacijos kursams.
Turinys
 
M. Mazūra. Mokomoji knyga. Bendroji ir automobilių transporto statistika
Mokomoji knyga sudaryta pagal „Bendrosios statistikos teorijos ir transporto statistikos“ modulio TITVB04705 programą. Mokomojoje knygoje išdėstyti transporto statistikos teorijos pradmenys, pateikti statistikos mokslo objektas ir metodai, nagrinėjama statistikos reikšmė mokslų sistemai, statistikos organizavimas Lietuvoje, statistinis stebėjimas, jo formos, rūšys ir būdai, transporto srities statistiniai duomenys ir jų skirstymas, pasiskirstymo eilutės ir statistinės lentelės, jų rūšys, absoliutiniai ir santykiniai dydžiai (struktūra, koordinacija, kaita, plano vykdymas, intensyvumas, lyginimas), grafinis duomenų vaizdavimas (linijinės, stulpelinės, kvadratinės, apskritiminės, figūrinės ir t. t. diagramos), vidurkiai ir variacijos rodikliai, dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai, dinamikos rodikliai ir jų skaičiavimas, indeksai, indeksų metodų naudojimas veiksnių įtakai rezultatiniams rodikliams nustatyti, statistikos metodų naudojimas ekonominių rodiklių tarpusavio ryšiams tirti (regresinė ir koreliacinė analizė).
Leidinys skirtas VGTU Transporto inžinerijos fakulteto VGTU transporto ekonomikos ir vadybos specialybės bakalaurantams neakivaizdininkams, bet ji gali būti naudinga visų ekonominių studijų programų studentams.
Turinys
 
A. Vyskupaitis. Mokomoji knyga. Marketingo dalykinis žaidimas „Bendrija“
Mokomojoje knygoje pateikiamos pagrindinės nuostatos apie imitacinių, žaidybinių mokymo metodų taikymo studentų mokymo procese pranašumus prieš tradicinius mokymo metodus. Dalykinis žaidimas „Bendrija“ suteikia studentams galimybę patikrinti įgytas teorines žinias, praktiškai pritaikyti jas sprendžiant realioje ūkinėje veikloje iškylančias problemas.
 
J. Lazauskas. Mokomoji knyga. Įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė
Pirmojoje mokomosios knygos dalyje nagrinėjami teoriniai įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės klausimai. Antrojoje mokomosios knygos dalyje išsamiai analizuojama vidinė įmonės veikla: produkcijos savikainos ir personalo struktūra, darbo apmokėjimas, produkcijos bei paslaugų gamyba ir realizacija, apyvartinių lėšų panaudojimas ir kt.
 
LOGISTIKA. Lietuvių – anglų kalbų logistikos terminai. Sąvokos. Sudarė: E.Palšaitis, R.Palšaitis
Žodyne pateikiami bendrieji logistikos terminai lietuvių kalba, greta jų – atitikmenys anglų kalba, duodamas jų aiškinimas. Žodyno pabaigoje spausdinama angliškų terminų rodyklė.
Skiriamas transporto, gamybos, prekybos ir draudimo įmonių vadybininkams, kuriems tenka bendrauti su šių sričių specialistais užsieniečiais.
 
N. Batarlienė. Transporto uždavinių matematinis modeliavimas
Mokomoji knyga skiriama transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos bakalaurams, bet ji gali būti naudinga visų ekonominių studijų programų studentams, taip pat taikomosios matematikos studijų programų studentams.
Rašant šią mokomąją knygą, stengtasi išlaikyti tokius principus: matematinį dėstymo griežtumą, kuo platesnį ekonominį nagrinėjamų metodų ir modelių interpretavimą, medžiagos pateikimą tokiu būdu, kad ja galėtų naudotis ir studentas ekonomistas, ir kiekvienas besidomintis, turintis visai kuklias matematines žinias. Paprastas išdėstymo būdas bei kiekviename skyriuje pateikti pavyzdžiai leidžia nesunkiai suprasti pateiktą medžiagą.
Knygoje nesitenkinama vien tik pagrindinių transporto uždavinių formulavimu bei sprendimo metodais. Čia pateikiami ir uždaviniai su įvairiais papildomais apribojimais ir sąlygomis.
Mokomoji knyga sumanyta dviejų dalių. Čia pateikiama pirmoji dalis, kurioje medžiaga išdėstoma per 4 skyrius. Šioje dalyje nagrinėjami uždaviniai, sprendžiami tiesinio programavimo metodais. Antroje dalyje bus pateikti transporto uždavinių sprendimo būdai netiesinio programavimo, dinaminio programavimo, tinklinio planavimo ir valdymo metodais, bus nagrinėjama masinio aptarnavimo teorija transporto uždaviniams spręsti.
Autorė tikisi, kad leidinys gali būti naudingas ir studentams neakivaizdininkams, atliekantiems praktinius bei laboratorinius darbus.
 
A.Griškevičius. TRANSPORTO INVESTICIJŲ PROJEKTŲ KOMPLEKSINIO VERTINIMO METODIKA
Šioje knygoje pateikta transporto investicijų projektų kompleksinio vertinimo metodika, apimanti finansinę, ekonominę bei socialinę analizę, strateginio poveikio aplinkai ir ekspertinį vertinimą. Tokia kompleksinė analizė, kaip investicijų įvertinimo metodas, leis nustatyti įvairių finansinių išteklių, tarp jų ir užsienio investicijų kreditų, panaudojimo efektyvumą transporto srityje.
Transporto investicijų projektų kompleksinio vertinimo metodika dėl savo universalumo tinka įvairių transporto investicijų projektų efektyvumui nustatyti. Šia metodika galima pasinaudoti ir modeliuojant transporto plėtros strategiją.
Knyga skirta transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programų bakalaurantams ir magistrantams. Ji gali būti naudinga visų ekonominių studijų programų studentams. Tiktų taikyti transporto specialistų kvalifikacijos kursams.
 
A.Jarašūnienė. Transporto draudimas ir ekspedicija
Mokomojoje knygoje plačiai aprašyta ir transporto draudimo, ir draudimo veikla apskritai, suformuluota ekspedicijos samprata bei atskleistas transporto ir ekspedicijos ryšys.
Mokomoji knyga skiriama transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos bakalaurantams. Ji gali būti naudinga įvairių studijų programų studentams.
 
M. Mazūra. Transporto ekonominių procesų sisteminė analizė
Leidinyje pateikti transporto ekonominių procesų sisteminės analizės teoriniai pagrindai. Teorijos taikymas iliustruojamas respublikos transporto sistemos, taip pat krovinių vežimų teritorinės sistemos funkcionavimo modeliais.
Mokomoji knyga skirta transporto ekonomikos vežimų organizavimo ir valdymo specialybės studentams ir magistrantams.
 
A. Baublys. TRANSPORT SYSTEM: MODELS OF DEVELOPMENT AND FORECAST
 
The book presents systematised information on Lithuanian transport system and its integration into the European transport systems; methodology of transport system research; forecasts of transport reliability; statistical probability assessment of the technological transportation process; models of freight transport system development; statistical probability models for vehicles fleet management.
The book is intended for transport researchers, as well as for masters and pre-doctorate students.
 
A. Baublys. Transporto sistemos teorijos įvadas
Knygoje transporto sistema nagrinėjama kaip didžioji sistema, pateikiami pirmieji bandymai atlikti transporto sistemos išorinių ryšių sisteminę analizę. Išdėstyti transporto linkių ir srautų juose teoriniai pagrindai. Atskirame skyriuje bandoma išdėstyti logistikos transporto tinklo teorijos pradmenis. Taip pat išdėstyti atskirų transporto rūšių sąveikos ir darbo terminale teoriniai elementai, o taip pat koordinuojančiojo centro terminale teorija bei sintezė. Paskutiniame skyriuje pateikiama transporto sistemos plėtros ir jos elementų funkcionavimo modeliai.
Knyga skirta transporto specialybių magistratūros ir doktorantūros studijų studentams ir transporto srities mokslininkams.
 
Ramūnas Palšaitis. MARKETINGO IR KOKYBĖS VALDYMAS TRANSPORTE
Knygoje nagrinėjami marketingo ir kokybės valdymo klausimai transporte. Knygoje pateikiami pagrindiniai transporto verslo organizavimo principai dirbant rinkos sąlygomis. Detaliai išaiškinama, kokias pakopas reikia pereiti, norint įsitvirtinti transporto paslaugų rinkoje, surasti ir išlaikyti klientus.
Knyga skirta transporto specialybių studentams, magistratūros studijų klausytojams, bei transporto verslininkams.
  • Puslapio administratoriai:
  • Nijolė Valčackienė
  • Birutė Rimkienė
  • Daina Rinkevičienė
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė