Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Informuojame:
Apie sėkmingą pirmos laidos Pramonės gaminių dizaino studijų programos baigiamųjų darbų gynimo procesą ir sveikiname pirmosios laidos absolventus.
Maloniai kviečiame į BD parodą, kurią atidarė ir palinkėjimus absolventams sakė VGTU studijų prorektorius prof. R.Kliukas "LinkMenų fabrikas" patalpose. Parodą galima apžiūrėti nuo 2017-06-14, 9:00 val. iki birželio mėn. pabaigos.
Dėkojame "LinkMenų fabrikas" /Linkmenų g. 28, Vilnius 08217, Lietuva/ vadovams už bendradarbiavimą.
 
Architektūros fakulteto Dizaino katedros vardu katedros vedėjas
doc. Jonas Jakaitis
 
 
Studijos „Pramonės gaminių dizainas“
 
2013 m. Dizaino katedroje pradėta įgyvendinti I pakopos "Pramonės gaminių dizaino" (PGD) studijų programa .
PGD studijų programa  yra tarpkryptinio pobūdžio, jungianti gamybos inžinerijos, meno, socialinių mokslų žinias ir kompetencijas: / http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-programos/bakalauro-studiju-programos/26679?pid=118497&y=2017&fo=1&f=888#Apie%20program%C4%85 /
 
Programos tikslas yra ruošti naujo tipo specialistą, t.y. gamybos inžinierių-dizainerį-projektuotoją, kuris:
• sugebės konstruoti įvairios paskirties pramoninės gamybos objektus; 
• galės kurti jų konstrukcinius ir technologinius projektus;
• žinos kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą; 
• mokės užtikrinti sukurtų pramonės gaminių funkcionalumą, konkurencingumą ir aukštą estetinį lygį.
 
„Pramonės gaminių dizaino“ programa yra orientuota į studentą, nes parengta tikslingai siekiant suteikti tokias žinias ir gebėjimus, kokių reikia šių dienų specialistui, siekiant sėkmingai veikti dinamiškoje darbo rinkoje.

Nauja programa akcentuoja profesinių įgūdžių formavimą, kuris pasireiškia įgytų teorinių žinių panaudojimu, pritaikymu, sprendžiant realias profesinėje veikloje kylančias problemas.
 
Programos struktūra grindžiama perspektyviu, į studentą nukreiptu studijų metodu, t.y. projektinio mokymo principu, kuris motyvuoja, sudomina studentą ir aktyvina jo įsitraukimą į studijų procesą. Todėl pradedant nuo 2-ojo kurso kiekvieną semestrą yra atliekamas kompleksinis projektas, kurio metu kuriamas tam tikro tipo industrinio gaminio propjektas. 
 
Projektavimo užduočių temos diferencijuojamos pagal sudėtingumą ir tipologiją, ir išlieka galimybė užduotis formuluoti individualiai, atsižvelgiant į rinkos realijas.
 
Ši programa  įgyvendinama VGTU Architektūros fakultete, naudojantis "LinkMenų",  Mechanikos fakulteto laboratorijomis. Programos absolventas įgis gamybos inžinerijos mokslų ir dizaino bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir galės sėkmingai dirbti įvairių pramonės gaminių projektuotojais ir kūrėjais projektavimo organizacijose ir kūrybinėse dirbtuvėse, taip pat rengti šių gaminių gamybos technologijas arba tęsti studijas II pakops studijų programoje "Pramoninis dizainas".
 
2017-03-22 Studijų kokybės vertinimo centras  raštu Nr. SV2-12 informavo Dizaino katedrą dėl ketinamos vykdyti antros pakopos studijų programos "Pramoninis dizainas" (PD) akreditavimo. Todėl nuo 2017 m. Dizaino katedra pradės vykdyti šią, II pakopos studijų programą. 
Studijų kokybės vertinimo centras 2017-03-22 pažyma Nr. SV2-12 akreditavo VGTU Dizaino katedros naują II pakopos studijų programą "Pramoninis dizainas", kurią nuo 2017 m. rugsėjo 01 d. Dizaino katedra pradės įgyvendinti. Čia laukiamas gabus inžinerinio mąstymo ir meną mėgstantis jaunimas.
LR vyriausybėje pristatant jaunųjų profesionalų programą „Kurk Lietuvai“, pozityviai įvertinta tarpkryptinių studijų VGTU plėtros tendencija pabrėžiant, kad „.... nauja studijų programa aktuali politiniame ir pramoniniame plėtros kontekstuose bei atitinkanti tarptautinės rinkos tendencijas“.
"Pramoninio dizaino" studijų programos tikslas:
Pagrindinis tikslas yra rengti antrosios studijų pakopos praktinio pažinimo universitetinį išsilavinimą turinčius INŽINERIJOS MOKSLŲ MAGISTRUS suteikiant specializuotų žinių ir gebėjimų veikti tarpkryptinėje (Gamybos inžinerijos ir Dizaino) aplinkoje ir įgyti tokį išsilavinimą, kuris reikalingas vykdyti pramonės produkto gamybos (nuo idėjos iki produkto pardavimų) vadovo funkcijas. Taip pat būsimasis magistras gebėtų spręsti sekančius uždavinius:
 • T1. Derinant technologijos mokslų ir meno sričių, gamybos inžinerijos ir meno krypčių studijas, turėtų specializuotas žinias ir gebėjimus reikalingus veikti gamybos inžinerijos (E10) ir dizaino (P02) tarpkryptinėje sąveikoje;
 • T2. Turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų integruotai inžinerinei ir meninei veiklai vykdyti taikant mokslinių tyrimų metodus ir inovatyvias technologijas derinant jas su praktiniu reiškinių pažinimu, turėtų žinių ir gebėjimų specializuotoms problemoms spręsti bei daiktinės aplinkos masinės gamybos objektų pridėtinei vertei kurti;
 • T3. Turėtų žinių ir gebėjimų novatoriškam vadovavimui tarpkryptinėje aplinkoje kuriant aukštos kokybės masinės gamybos produktus. Išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų ir meno žiniomis, mokėtų jas taikyti suvokiant jų įtakos svarbą visuomenės raidai; 
 • T4. Sugebėtų palaikyti poreikį domėtis gamybos inžinerijos ir dizaino naujovėmis, stebėti ir kritiškai analizuoti ir palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
 
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą:
Bakalaurai baigę pirmos pakopos universitetines studijas ir įgiję nemažesnes kaip 15 kreditų apimties kompetencijas inžinerijos mokslų ir nemažesnes kaip 15 kreditų meno kryptyse turės galimybę bendra tvarka tęsti II pakopos PD studijas.
Pastaba: Taip pat šias kompetencijas studentai turės galimybę įgyti ir išlyginti 15 kreditų apimties trūkumus II pakopos studijų metu.
 
Studijų rezultatai:
Programos numatomi studijų rezultatai formuluojami remiantis Studijų pakopų aprašu ir atitinka Lietuvos kvalifikacijų sąrangos VII lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą.
Studijų dalykai (moduliai):
Antrosios pakopos "Pramoninio dizaino" studijų programa apima 120 kreditų. Pagrindinės studijų krypties (Inžinerijos studijų kryčių grupės (E) Gamybos inžinerijos (E10)) dalykų dalį sudaro:
 • Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai;
 • Gamybos valdymo informacinės sistemos;
 • Komercinės rinkos tyrimai dizaino kontekste;
 • Naujų gaminių kūrimo procesas;
 • Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos;
 • Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos;
 • Inovatyvių gaminių projektavimas (su kursiniu projektu);
 • Gamybos efektyvumo tyrimai.
Kitos studijų krypties (Meno studijų kryčių grupės (P) Dizaino
(P02)) dalykų dalį sudaro:
 • Bionikos ir kitų avangardizmo formų analizė;
 • Gaminio formos estetinės raiškos tyrimas;
 • Dizaino objekto eksperimentinis projektavimas;
 • Produkto (gaminio) identitetas ir prezentacija;
 • Techninė estetika, etika ir dizainas (pasirenkamasis dalykas);
 • Bendradarbiaujamasis ir dalyvaujamasis pramoninis dizainas (pasirenkamasis dalykas).
Baigiamojo magistro darbo dalį sudaro:
 • Magistro baigiamasis darbas 1;
 • Magistro baigiamasis darbas 2;
 • Magistro baigiamasis darbas 3;
 • Magistro baigiamasis darbas 4.
Profesinės veiklos galimybės:
Pramoninio dizaino magistrantūros programos absolventai įgyja galimybes dirbti gamybos įmonėse analitikais, projektuotojais, projektų vadovais ir inžinieriais. Įgytos žinios ir gebėjimai leis dirbti ne tik dizaino kūrimo srityje, bet ir produkto gamybos procesų valdybos, ekspertinio vertinimo, gaminių kokybės kontrolės, produkto vadybos srityse. Absolventai bus pajėgūs spręsti sudėtingas komandinio darbo aplinkoje techninės estetikos harmonizavimo ir inžinerinio konstravimo bei produkto prototipo suderinamumo problemas.
Pasiremdami įgytomis žiniomis, absolventai gebės įvertinti gaminio konkurencingumą ir jį paskleisti rinkoje. Kompleksinis inžinieriaus (dizainerio) išsilavinimas jiems suteiks galimybę sėkmingai dirbti pramoninio dizaino politikos formavimo, gaminių poreikio nustatymo ir jų įgyvendinimo srityse. Absolventai gebės įgyvendinti projektavimo, konstravimo, o taip pat gamybos organizavimo bei eksploatavimo uždavinius. Įgiję gamybos inžinieriaus (dizainerio) magistro kvalifikacinį laipsnį, absolventai galės dirbti pramonės ir paslaugų teikimo įmonėse bei valstybinėse institucijose, taip pat įgyvendinti nuosavo verslo idėjas.
 
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro)
"Pramonės gaminių dizainas"
studijos:
 
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
ARDIB13203 Brėžinio grafika ir šriftas 4 4 F
ARDIB13101 Daiktų piešimo ir kompozicijos pagrindai 6 6 F
ARDIB13201 Inžinerinė spalvotyra 5 5 F
ARDIB13102 Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 1 4 4 F
ARDIB13202 Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 2 4 4 F
ARDIB13402 Pramonės gaminių ergonomika 3 3 F
ARDIB13403 Pramoninio dizaino raida 1 3 3 F
ARDIB13308 Pramoninio gaminio projektas - 1 (Vaikų ugdymo objekto projektas) 7 7 F
ARDIB13409 Pramoninio gaminio projektas 2 (Buitinio objekto projektas) 7 7 F
ARDIB13404 Profesinė praktika 1 6 6 F
ARDIB13301 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 F
Nuo 2017 m. rugsėjo 01 d. Dizaino katedra pradės vykdyti II pakopos studijų programą PRAMONINIS DIZAINAS.
 
Valstybinis kodas 6213EP001
 

I kursas

Daiktų piešimas ir kompozicijos pagrindai

II kursas

Pramoninio gaminio projektas 1 - vaikų ugdymo objektas

Pramoninio gaminio projektas 2


Informacija ruošiama

III kursas

Pramoninio gaminio projektas 3 - baldų projektas

Pramoninio gaminio projektas 4


Informacija ruošiama

IV kursas

Pramoninio gaminio projektas 5 - kinetinio objekto projektas

  • Puslapio administratoriai:
  • Jonas Jakaitis
  • Silvijana Petkūnienė
  • Jelena Grankova
  • Kristė Kibildytė Klimienė
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė