Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Aplinkos apsaugos inžinerija

Aplinkos apsaugos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H17006, 6121EX035 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Aušra Zigmontienė
Studentas: Viktorija Ivickytė, Paul August
Specializacijos – aplinkos apsaugos technologija, vandentvarka

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis -  inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Tai studijų programa siekiantiems įgyti aplinkos inžinerijos žinių, mokytis stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės gerinimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti.
Studentai, įstoję į šią studijų programą, dvejus metus studijuoja bendrai, o po dvejų metų turi galimybę pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų: aplinkos apsaugos technologiją arba vandentvarką.
Aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijose supažindinama su techniniais, technologiniais ir organizaciniais sprendimais įvairiose aplinkos inžinerijos srityse; mokoma projektuoti šiuolaikinius aplinkosauginius nuotekų, oro  lymo, atliekų tvarkymo įrenginius.
Vandentvarkos specializacija skirta tiems, kurie domisi ir planuoja dirbti vandens tiekimo, sanitarijos ir aplinkosaugos srityse. Studijų metu absolventai įgaus žinių apie šiuolaikinius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, planavimo, projektavimo, statybos bei priežiūros metodus. Specializacija skirta tiems, kurie norėtų aktyviai prisidėti modernizuojant ir plečiant Lietuvos vandentvarkos infrastruktūrą, pritaikant ją pagal ES reikalavimus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
• spręsti aplinkosaugines problemas, taikyti naujausius bei mažiausią neigiamą įtaką aplinkai darančius metodus ir priemones, parinkti ir taikyti tyrimų metodikas aplinkosaugos procesų kontrolei;
• projektuoti šiuolaikines aplinkosauginių įrenginių, skirtų aplinkos kokybei gerinti, inžinerines sistemas ir jų elementus, modeliuoti juose vykstančius procesus;
• plėtoti prevencines aplinkos apsaugos vadybos priemones, diegti ir plėtoti švariąją gamybą bei pažangiausias aplinkosaugines technologijas pagal darniojo vystymosi koncepciją.
Baigę aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijas, papildomai gebėsite savarankiškai analizuoti ir taikyti nuotekų, oro valymo, atliekų tvarkymo technologijas, perprasti naujus aplinkosaugos įrenginius ir atlikti jų techninės priežiūros darbus.
Baigę vandentvarkos specializacijos studijas, papildomai gebėsite:
• projektuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus, siurblines ir gręžinius, vandens ruošimo bei nuotekų valymo įrenginius;
• savarankiškai analizuoti ir spręsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo technines ir organizacines problemas, projektuoti ir eksploatuoti inžinerines sistemas;
• planuoti ir vystyti vandentvarkos infrastruktūrą panaudojant ES ir valstybės lėšas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą galėsite sėkmingai dirbti aukščiausio lygio valstybinėse institucijose, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, savivaldybėse,
atliekų tvarkymo centruose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonėse, energetikos ir pramonės įmonėse, projektavimo ir aplinkosaugos konsultacinėse įmonėse.
 
 
 
Studijų programos specializacijos:
Vandentvarka, Aplinkos apsaugos technologija, Aplinkos apsaugos viešasis administravimas

Studijų programos tikslas
1. Parengti aplinkos inžinerijos bakalaurą, turintį fundamentaliųjų ir socialinių mokslų žinių, gebantį kritiškai vertinti ir analizuoti aplinkos apsaugos problemas, planuoti inžinerines aplinkos taršos prevencijos priemones, projektuoti ir modeliuoti aplinkosaugos įrenginius, suprasti ir gebėti diegti tvarios aplinkos vystymosi principus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų, socialinių ir gamtos mokslų žinios sprendžiant aplinkosaugines problemas, analizuojant aplinkos procesus, taršos formavimosi ir mažinimo principus.
 • Žinios apie tvarų visuomenės vystymąsi, efektyvų gamtinių išteklių naudojimą, techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus aplinkos inžinerijoje.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba analizuoti atliktus tyrimus aplinkos apsaugos srityje, identifikuoti ir vertinti esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas bei planuojant jų sprendimo priemones.
 • Geba rinkti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, formuluoti tyrimų uždavinius aplinkos apsaugos inžinerijos problemų sprendimui.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba taikyti darniosios raidos principus, turi holistinį požiūrį priimant inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai aplinkosauginiame ir tarpdalykiniame kontekste
 • Geba analizuoti gyvojoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, atlikti dujinių išlakų, vandentiekos ir nuotakyno sistemų projektavimą ir eksploataciją, parinkti buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimo bei prevencinių taršos mažinimo metodus, vertinant aplinkosaugos ir ekonominiais aspektais.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba atlikti vandentvarkos sistemų, oro valymo, atliekų tvarkymo, fizinės taršos mažinimo įrenginių projektavimą, ekonominius skaičiavimus, teisingai parinkti medžiagas ir inžinerinę įrangą, taikyti naujausias technologijas.
 • Geba taikyti šiuolaikines inžinerines priemones projektavime, vertinti ir analizuoti esamas aplinkosaugines technologijas, teikti rekomendacijas inžinerinių sistemų ir jų elementų tobulinimui.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais, argumentuotai ginti savo nuomonę, iniciatyviai ir atsakingai priimti sprendimus, pasirinkti geriausiai tinkančius technologinius sprendimus konkretiems uždaviniams spręsti.
 • Gebėjimas kritiškai mąstyti, dirbti savarankiškai ir kūrybiškai, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus, savarankiškai mokytis ir planuoti mokymosi procesą, tęsti mokymąsi visą gyvenimą, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti duomenis, turi darbo su matavimo ir analizės prietaisais, darbo laboratorijoje įgūdžių, geba planuoti projektavimo darbus, žino projektavimo procesą ir jo eigą.
 • Geba taikyti šiuolaikinius inžinerinius metodus projektuojant vandentvarkos, oro valymo, atliekų tvarkymo įrenginius, geba siūlyti inžinerinius sprendimus sprendžiant aplinkos apsaugos problemas, demonstruoja motyvuotą požiūrį į savo profesiją, gali formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17050 Darni aplinka (įvadas į specialybę) 3 45 - - 4 31 E
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17052 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17119 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17120 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17121 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17054 Aplinkos taršos prevencija 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17204 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17170 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17055 Aplinkos chemija 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17056 Dirvožemio ir ekosistemų apsauga 6 30 - 15 4 111 E
APAVB17205 Vandentvarka 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17210 Inžinerinė hidrologija 6 30 - 30 4 96 E
APPEB16431 Termodinamika ir šilumokaita 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17057 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
APAVB17058 Aplinkos fizika 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17059 Aplinkos tyrimų metodologija 3 15 30 - 3 32 E
APPEB16532 Vėdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17057 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
APAVB17058 Aplinkos fizika 6 30 - 30 4 96 E
APPEB16532 Vėdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17171 Viešojo administravimo pagrindai 3 30 - 15 4 31 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17209 Siurbliai ir siurblinės (su kursiniu darbu) 6 30 15 30 4 81 E
APAVB17211 Pastatų vandentiekis ir nuotakynas 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17214 Kompleksinis projektas (Statinių inžinerinės sistemos) 6 - - 60 - 100 KS
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
APPEB16534 Šildymas 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17060 Nuotekų ir dumblo tvarkymas 3 30 - 15 4 31 E1
APAVB17061 Atmosferos apsauga (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17062 Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams) 6 - - 45 2 113 KS
APAVB17063 Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda 6 45 - 30 4 81 E
APAVB17064 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17060 Nuotekų ir dumblo tvarkymas 3 30 - 15 4 31 E1
APAVB17061 Atmosferos apsauga (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17064 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17065 Kompleksinis projektas (Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo viešojo administravimo srityje problemos ) 6 - - 45 2 113 KS
APAVB17066 Aplinkos apsaugos politika 3 15 - 15 2 48 E
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16602 Viešoji teisė 3 30 - 15 3 32 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17206 Mikrobiologija 3 30 15 - 2 33 E
APAVB17207 Vandens chemija 3 15 15 - 4 46 E
APAVB17215 Vandentvarkos ūkio tinklai (su kursiniu darbu) 9 30 30 30 4 146 E
APAVB17216 Nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas 9 45 15 30 6 144 E
APAVB17217 Nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17067 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos technologijos) 3 - - 10 2 68 Į
APAVB17069 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APAVB17070 Poveikio aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 10 90 E
APAVB17071 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša (su kursiniu darbu) 6 30 20 30 4 76 E
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17068 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 3 - - 10 2 68 Į
APAVB17069 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APAVB17070 Poveikio aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 10 90 E
APAVB17071 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša (su kursiniu darbu) 6 30 20 30 4 76 E
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17218 Vandentvarkos profesinės veiklos praktika 12 - - - 10 310 A
APAVB17219 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Vandentvarka) 3 - - 10 2 68 Į
APAVB17220 Vandens ruošimas 6 30 20 20 4 86 E
APAVB17221 Vandens ruošimas (kursinis projektas) 3(3) - - 40 2 38 KP
APKLB17968 Integruotas statinių projektavimas 3 10 20 - 4 46 E1
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17072 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos technologijos) 6 - - 12 2 146 Į
APAVB17074 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos technologijos) 6 - - - - 160 BD
APAVB17076 Aplinkosauginių įrenginių projektavimas (su kursiniu darbu) 6 24 - 36 2 98 E
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17073 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 6 - - 12 2 146 Į
APAVB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 6 - - - - 160 BD
APAVB17077 Aplinkos apsaugos teisė (su kursiniu darbu) 6 24 - 36 4 96 E
APAVB17078 Atsakomybė aplinkos apsaugos srityje 3 24 - 24 4 28 E
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17222 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Vandentvarka) 6 - - 12 2 146 Į
APAVB17223 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Vandentvarka) 6 - - - - 160 BD
APAVB17227 Vandentvarkos ūkio eksploatacija 6 36 - 24 4 96 E
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.