Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerija

Transporto inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Transporto inžinerija
Fakultetas: Transporto inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612E20002, 6121EX051 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 88
Valstybė finansuoja: 86
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,1
Specializacijos – automobilių transporto inžinerija, geležinkelių transporto inžinerija,
mobiliųjų mašinų inžinerija, savivaldės transporto mašinos, transporto mašinos ir įrenginiai


Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa orientuota į kompetentingų specialistų, galinčių taikyti inžinerinį mąstymą ir savarankiškai spręsti transporto inžinerijos srities problemas, ugdymą. Rengiami specialistai, gebantys analizuoti, kurti, tobulinti ir projektuoti transporto priemones bei jų technologinę įrangą, įvertinti transporto priemonių būklę, poveikį aplinkai, ekonominius aspektus, organizuoti darbą, išmanantys transporto priemonių agregatų veikimo principus, eksploatavimo specifiką ir problemas. Studijų metu supažindinama su transporto priemonių ir įrenginių teoriniais, konstrukciniais, techninės priežiūros, vežimo organizavimo ir logistikos principais, analizuojama transporto priemonės sąveika su keliu ir aplinka, saugaus eismo problemos.
Automobilių transporto inžinerijos specializacijos studijose teoriškai ir praktiškai susipažįstama su lengvųjų automobilių sandara ir konstrukcijomis, judėjimo dėsningumais, diagnostikos metodais, techninės priežiūros įmonių projektavimu ir jų valdymu. Studijų metu taip pat yra analizuojamos alternatyviąją energiją naudojančios ir aplinką tausojančios transporto priemonės, alternatyviųjų degalų naudojimo galimybės, naujos judėjimo technologijos ir intelektinės transporto priemonės.
Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos studijose ugdomi studentų gebėjimai, reikiami dirbti Lietuvos geležinkelių sistemoje bei įvairiose gamybos įmonėse, kuriose naudojami geležinkelio riedmenys. Šios specializacijos studentai nagrinėja geležinkelio riedmenų sandarą, įgyja žinių ir supratimą apie jų veikimo principus ir dėsningumus, analizuoja ir mokosi pažangiausių metodų, kurie yra būtini geležinkelio riedmenims renovuoti bei prižiūrėti.
Mobiliųjų mašinų inžinerijos specializacijos studijose susipažįstama su mobiliųjų mašinų ir jų sistemų projektavimu: kelių tiesimo ir priežiūros, kėlimo ir transportavimo, kasybos mašinomis, kita sunkiąja ir specialiosios paskirties technika, ant jų montuojama ir su jomis eksploatuojama technologine įranga, jų darbo specifika ir technologijomis.
Studijų metu daug dėmesio skiriama transporto mašinų bei technologinių įrenginių mechaninėms, hidraulinėms, pneumatinėms ir elektros sistemoms, skatinamas studentų kūrybiškumas ir iniciatyva.
Savivaldžių transporto mašinų specializacijos studijose įgyjama pagrindinių žinių apie automobilių, darbo mašinų ir jų sistemų automatizuotą valdymą. Suteikiama žinių apie valdymo algoritmus, saugos reikalavimus, aplinkos ir eismo sąlygų informacijos rinkimo ir perdavimo sistemas, duomenų apdorojimo algoritmus. Tobulinami tarpdalykiniai gebėjimai ir rengiami specialistai, gebantys projektuoti, dokumentuoti, kurti savivaldes transporto mašinas ar atskiras jų sistemas.
Transporto mašinų ir įrenginių specializacijos studijose įgyjama pagrindinių žinių apie įvairias transporto priemones, jų techninę priežiūrą bei remontą, įrenginius, naudojamus įvairiose transporto infrastruktūros ir eksploatavimo įmonėse, taip pat išugdomi gebėjimai susidoroti su iššūkiais, kylančiais šiose srityse, suteikiama žinių iš mechatronikos ir autonominio transporto sričių. Ši nuolatinių studijų specializacija dėstoma tik anglų kalba. Lietuvių kalba dėstoma specializacija labiau pritaikyta dirbantiems asmenims, siekiantiems įgyti universitetinį išsilavinimą, ir yra galima tik ištęstine studijų forma.
 
Ką gebėsiu?
Studijuodami įgysite žinių apie transporto priemonių ir jų technologinių įrenginių kūrimą, projektavimą, eksploatavimą, diagnostiką, taip pat transporto ekonomikos ir logistikos bei teisinių automobilių reglamentavimo žinių, susipažinsite su gamybos ir remonto technologijomis.
Dėl šių priežasčių gebėsite savo žinias taikyti įvairiose praktinės veiklos srityse, kurti naujus problemų sprendimo būdus, taikant įvairius eksperimentinius ir kompiuterinio modeliavimo metodus, spręsti problemas, kylančias eksploatuojant įvairias transporto priemones ar transporto technologinius įrenginius, užtikrinti jų saugų, ekonomišką ir efektyvų darbą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami transporto inžinerijos specialistais galėsite sėkmingai dirbti ir užimti vadovaujamąsias pareigas automobilių eksploatavimo, remonto, prekybos, draudimo įmonėse, tokiose kaip: „Deliuvis“, „Krasta Auto“, „AD Baltic“, „Ergo“, „Regitra“, „Autodina“ ir t. t., taip pat ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, eismo priežiūros organizacijose, degalinių sistemoje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, valstybinėje kelių transporto inspekcijoje, gaisrinės saugos bei gelbėjimo, muitinės padaliniuose, oro uostuose, krovos darbų įmonėse („Vilniaus kranai“, „Strėlė industrial“, „Palfinger“ ir pan.), transporto terminaluose ir įvairiose kitose su transportu bei jo priežiūra susijusiose įmonėse. Darbas – ne vien transporto, bet ir kitose ūkio srityse.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16106 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16122 Fizika 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17107 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17378 Medžiagų mokslas 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17038 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16223 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E
FMIGB16202 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMSAB16202 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
TIAIB17035 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
TIAIB17036 Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos 6 45 15 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17152 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17154 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17156 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16301 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMSAB16303 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17259 Matavimų teorija ir praktika 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17046 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
VVVKB17164 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17167 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17168 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17169 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16717 Transporto vadyba (organizavimas) (su kursiniu darbu) 6 45 - 15 4 96 E
TIMGB17030 Šiluminių variklių energetika 6 45 - 15 4 96 E
TIMGB17031 Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos 3 30 - 15 2 33 E
TIMGB17119 Transporto įrenginių projektavimas 3 15 15 15 2 33 E
TIMGB17121 Transporto priemonių mechanika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17197 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17043 Transporto priemonės 3 30 - 15 2 33 E1
TIMGB17120 Transporto sistemos elementai 3 30 - 15 2 33 E1
TIMGB17122 Technologinių įrenginių diagnostikos metodai 3 30 15 - 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16503 Elektrotechnika ir elektronika 3 30 15 - 2 33 E
TIAIB17051 Vidaus degimo varikliai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17124 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17125 Transporto mašinų kompiuterizuota inžinerija 3 15 - 30 2 33 E
TIMGB17126 Transporto priemonių dinamika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17053 Automobilių teorija 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17054 Automobilių teorija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIAIB17055 Automobilių elektroninės valdymo sistemos 3 30 - - 2 48 E1
TIAIB17057 Automobilių elektros įrenginiai 3 30 15 - 2 33 E
TIAIB17058 Automobilių projektavimas 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17059 Automobilių projektavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17127 Vamzdynų transporto technologiniai įrenginiai 3 15 15 15 2 33 E
TIMGB17128 Važiuoklės ir jų sąveika su keliu 6 30 - 30 4 96 E
TIMGB17129 Važiuoklės ir jų sąveika su keliu (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIMGB17130 Kelių tiesimo technologijos 9 60 15 15 6 144 E
TIMGB17131 Kelių tiesimo technologijos (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
Specializacija — Transporto mašinos ir įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17053 Automobilių teorija 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17054 Automobilių teorija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIAIB17058 Automobilių projektavimas 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17129 Važiuoklės ir jų sąveika su keliu (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIMGB17133 Važiuoklės ir jų sąveika su keliu 6 45 - 30 4 81 E
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17033 Traukos riedmenų inžinerija 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17034 Vagonų ir kelio mašinų inžinerija 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17035 Bendrasis geležinkelių kursas 3 15 - 15 2 48 E1
TIMGB17036 Riedmenų elektros įrenginiai 3 15 15 15 2 33 E
TIMGB17037 Geležinkelio riedmenų inžinerija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIMGB17038 Riedmenų elektros įrenginiai (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIB17062 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIAIB17063 Automobilių diagnostika 3 20 10 - 2 48 E
TIAIB17065 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIAIB17066 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
TIAIB17067 Automobilių mechatroninių sistemų valdymas 3 20 - 10 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16741 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16742 Transporto įmonių finansai 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Transporto mašinos ir įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIB17065 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIAIB17066 Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
TIMGB17054 Bėginio transporto riedmenų inžinerija 6 40 10 10 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17062 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIMGB17047 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIMGB17138 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16741 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16742 Transporto įmonių finansai 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGB17044 Riedmenų techninė eksploatacija 3 20 - 10 2 48 E1
TIMGB17045 Riedmenų gamyba ir remontas 3 20 10 - 2 48 E
TIMGB17046 Riedmenų ūkio naudojimo techniniai sprendimai (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
TIMGB17047 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIMGB17048 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16741 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16742 Transporto įmonių finansai 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGB17134 Krovos darbų mašinos (su kursiniu projektu) 6 40 - 20 4 96 E
TIMGB17136 Transporto technologinių įrenginių projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
TIMGB17137 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIMGB17138 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16741 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16742 Transporto įmonių finansai 3 30 - 10 2 38 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17074 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIAIB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TIAIB17076 Automobilių transporto eismo sauga 3 24 12 - 2 42 E
TIAIB17077 Transporto aplinkosauga 3 24 - 12 2 42 E
TIAIB17078 Automobilių techninė priežiūra (su kursiniu projektu) 6 36 12 12 4 96 E
VVTEB16803 Teisė 3 24 - 12 2 42 E1
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17077 Transporto aplinkosauga 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17139 Kasybos inžinerija (su kursiniu projektu) 6 36 - 24 4 96 E
TIMGB17141 Transporto technologinių įrenginių mechatronika 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17146 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17147 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
VVTEB16803 Teisė 3 24 - 12 2 42 E1
Specializacija — Transporto mašinos ir įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17077 Transporto aplinkosauga 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17145 Transporto technologinių įrenginių mechatronika 6 36 - 24 4 96 E
VVTEB16803 Teisė 3 24 - 12 2 42 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17074 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17057 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17146 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TIMGB17058 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TIMGB17147 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17076 Automobilių transporto eismo sauga 3 24 12 - 2 42 E
TIMGB17055 Geležinkelių transporto eismo sauga 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17077 Transporto aplinkosauga 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17055 Geležinkelių transporto eismo sauga 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17056 Riedmenų traukos teorija (su kursiniu projektu) 6 36 - 24 4 96 E
TIMGB17057 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17058 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
VVTEB16803 Teisė 3 24 - 12 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.