Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Statybos technologijos ir valdymas

Statybos technologijos ir valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybų technologijos
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612J80003, 6121EX069 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 16
Valstybė finansuoja: 15
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,28
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statybų technologijų bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta ketinantiems suprasti inžinerinio statybos valdymo problemas ir išmokti jas spręsti moderniomis priemonėmis: dalyvauti rengiant ir realizuojant praktikoje pastatų bei statinių statybos ir modernizavimo projektus, sprendžiant kylančius technologinius ir organizacinius klausimus, parenkant inovatyvias statybos procesų technologijas, siekiant efektyviai planuoti ir valdyti statybvietės išteklius, plačiai taikant naujausias kompiuterines technologijas.
Studijų metu įgytos žinios, kvalifikuotos gamybinės praktikos, mėgstamo darbo patirtis ir profesinė kompetencija neretam šios programos absolventui suteikia galimybę kelti ambicingus savojo verslo kūrimo ar plėtros tikslus ir sėkmingai realizuoti juos, nes ne visada tokį karjeros posūkį lemia vien verslininko gabumai.
Studijų metais įgytos konstrukcijų projektavimo pagrindų, vadybos, ekonomikos ir kitos žinios programos absolventams leidžia efektyviai dalyvauti (bendradarbiauti, konsultuoti ar vadovauti) bet kurio statybos projekto komandos darbe.
Nemažai dėmesio šioje programoje skiriama šiuolaikinės statybos technologijoms, organizavimo ir valdymo, ekonomikos, modernių statybos medžiagų gamybos ir pastatų modernizavimo problematikai.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacija. Susipažįstama su statybos verslo administravimo ir valdymo ypatumais, kainodara ir projektų planavimu, rinkodaros ir rinkotyros, inovacijų ir investicijų pagrindais, statybos teise.
Statybos technologijų ir vadybos specializacija. Studijuojant susipažįstama su pastatų rekonstrukcijos, remonto ir modernizavimo technologijomis, statybos projektų valdymu, specialiųjų statinių konstrukcijomis ir jų statybos technologijomis, įgyjami kompiuterinio projektavimo pagrindai.
Statybos produktų technologijos specializacija. Studijuojant susipažįstama su statybinių medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamybos technologijomis bei rinkodaros principais. Studentai mokomi kurti naujas geresnių savybių medžiagas, tinkamai jas naudoti, perimti užsienio šalių patyrimą ir tobulinti gamybos technologijas, vertinti Lietuvos ir tarptautinės rinkos poreikius statybos medžiagoms ir dirbiniams bei jų kokybei.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • efektyviai organizuoti ir valdyti objekto statybos darbus, vadovauti statybos projektui ar jo daliai, dalyvauti rengiant statybos projektus, vadovauti rengiant technologinę dalį;
 • priimti efektyvius sprendimus statybos technologijų ir valdymo srityje, vertinti riziką ir kontrolės mechanizmus, prognozuoti priimamų sprendimų poveikį aplinkai ir žmonėms, kvalifikuotai spręsti kylančias problemas;
 • parinkti inovatyvius technologinius sprendimus, taikyti juos statybos procese, įvertinti ekonominį efektą, taikyti praktikoje darbo su matavimo ir analizės prietaisais bei darbo laboratorijose įgūdžius;
 • planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, vadovauti jam, efektyviai bendrauti su kolegomis ir projekto dalyviais, rinkti,
 • sisteminti ir apibendrinti informaciją, spręsti problemas, perteikti idėjas bei sprendimus, juos argumentuoti.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacija. Baigusieji papildomai geba atpažinti, formuluoti, taikydami moderniąsias technologijas apdoroti ir kompleksiškai spręsti pastatų ūkio valdymo, statybos projektų valdymo, statybos verslo valdymo ir administravimo, strateginio valdymo statyboje uždavinius.
Statybos technologijų ir vadybos specializacija. Absolventai papildomai geba atpažinti, formuluoti, taikydami kompiuterines technologijas apdoroti ir kompleksiškai spręsti pastatų statybos technologijų projektavimo, statybos mechanizmų parinkimo, statybos proceso organizavimo ir planavimo, statinių naudojimo ir priežiūros inžinerines problemas, jas spręsdami taikyti šiuolaikines inžinerines ir vadybos priemones, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jo įgyvendinimui.
Statybos produktų technologijos specializacija. Absolventai geba analizuoti ir vertinti statybos produktų gamybos technologijas, spręsti statybinių medžiagų naudojimo bei pastatų modernizavimo problemas; projektuoti ir vykdyti statybinių medžiagų gamybos bei tiekimo veiklą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigus studijų programą sėkmingai dirbama:
 • statybos vadovais, statybviečių meistrais, projekto dalies ar projekto vadovais statybos įmonėse;
 • technologijų ir inovacijų projektuotojais statybos projektavimo įmonėse;
 • inžinieriais statybos priežiūros įmonėse ir institucijose;
 • produktų kokybės specialistais statybos kokybės valdymo, statybos produkcijos sertifikavimo įmonėse ir institucijose, privačiose ir valstybinėse gamybos bei statybos įmonėse;
 • gamybos technologais ir vadovais statybinių medžiagų gamybos įmonėse;
 • konsultantais, technologais ir vadybininkais statybos projektų vystymo ir plėtros bei konsultacinėse įmonėse, institucijose, agentūrose.
Ambicingiausieji geba kurti ir plėtoti savąjį verslą statybos bei statybos produktų gamybos rinkoje, rengti technologinius sprendimus ir projektus, dirbti kartu su užsakovais organizuojant ar prižiūrint statybas.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše). 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16101 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16124 Fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STVNB17295 Įvadas į specialybę 3 45 - - 4 31 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16054 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16055 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - 15 2 63 A
FMIGB16203 Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
ELEIB16206 Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos 3 30 15 - 2 33 E
STGGB17268 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17116 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17117 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17118 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16302 Objektinis, parametrinis modeliavimas BIM-1 3 - 30 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STGGB17275 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 60 - - 4 96 E
STGGB17276 Statinių architektūra ir konstrukcijos (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGGB17173 Inžinerinė geologija 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17101 Konstrukcijų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STVNB17301 Statybos procesų technologija 1 6 30 - 15 4 111 E
STVNB17302 Statybos procesų technologija 1 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
VVEIB17192 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
STGSB17173 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 6 30 30 - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16536 Pastatų inžinerinės sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
STGGB17033 Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 3 30 15 - 2 33 E
STGGB17034 Kompleksinis projektas 6 - - 60 6 94 KS
STMEB17028 Metalinės ir medinės konstrukcijos 3 30 15 - 2 33 E
STVNB17064 Statybos ekonomika 1 6 30 - 30 6 94 E
STVNB17304 Statybos procesų technologija 2 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17168 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16639 Pastatų energetinis vertinimas ir sertifikavimas 3 30 - 15 2 33 E
APPEB16640 Pastatų energetinis vertinimas ir sertifikavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGGB17179 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17064 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STVNB17308 Pastatų statybos technologija 6 45 - 15 4 96 E
STVNB17309 Statybos investicijų valdymas 6 45 - 15 4 96 E
STVNB17310 Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos 3 30 - 15 4 31 E
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17179 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17064 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STVNB17071 Statybos ekonomika 2 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STVNB17072 Pastatų ūkio valdymo pagrindai 6 30 - 30 6 94 E
STVNB17073 Statybos ekonomika 2 3 30 - 15 2 33 E
STVNB17074 Statybos verslo valdymas ir administravimas 3 30 - 15 2 33 E1
STVNB17307 Pastatų statybos technologija ir organizavimas 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Statybos produktų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17179 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17064 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17176 Betono ir gelžbetonio technologijos 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17177 Gamybos technologiniai procesai ir įranga 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17178 Gamybos technologiniai procesai ir įranga (Kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17179 Statybinių mišinių ir gaminių technologijos 3 30 15 - 2 33 E1
STGSB17180 Medžiagų ir statinių ekologiškumas 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17080 Statybos projektų valdymo pagrindai 6 30 - 10 4 116 E
STVNB17081 Statybos projektų valdymo pagrindai (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STVNB17082 Darnios aplinkos plėtros pagrindai 3 20 - 10 2 48 E1
STVNB17083 Kainodara ir projekto planavimas statyboje 3 30 - 10 2 38 E
STVNB17084 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 BD
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
STVNB17314 Statybos organizavimas 6 30 - 10 4 116 E
STVNB17315 Statybos organizavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STVNB17316 Specialiųjų statinių statybos technologija 3 30 - 10 4 36 E
STVNB17317 Statybos informacinis modeliavimas BIM-2 3 20 10 - 2 48 E
STVNB17318 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
Specializacija — Statybos produktų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
STGSB17181 Metalinių ir medinių statybinių produktų gamybos technologijos 3 20 - 10 2 48 E
STGSB17182 Gamybos proceso organizavimas 3 20 - 10 2 48 E
STGSB17183 Gamybos proceso organizavimas (Kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17184 Silikatinių ir keraminių medžiagų technologijos 6 20 - 20 4 116 E
STGSB17185 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STVNB17099 Statybos projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 4 108 E
STVNB17322 Techninis normavimas ir kainodara 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17323 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
STVNB17324 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNB17097 Darnios aplinkos plėtros pagrindai 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17325 Statybos įmonės organizavimas ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17326 Pastatų modernizavimo technologijos ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17327 Pastatų defektai 3 24 - 12 2 42 E1
Specializacija — Statybos produktų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STVNB17328 Gamybos investicijų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
STGSB17186 Statybos produkcijos kokybės kontrolė 6 24 - 24 4 108 E
STGSB17187 Gamybos informacinis modeliavimas (BIM-2) 3 24 - 12 2 42 E
STGSB17188 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 BD
STGSB17189 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STVNB17093 Statybos rinkodaros pagrindai (su kursiniu projektu) 6 36 - 12 4 108 E
STVNB17095 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 3 145 BD
STVNB17096 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STVNB17098 Statybos strateginis valdymas 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNB17091 Statybos elektroninio verslo pagrindai 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17092 Statybos visuotinės kokybės vadyba 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17094 Statybos inovacijos ir investicijos 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17106 Žalioji statyba 3 24 - 12 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.