Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Verslo vadyba

Verslo vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Verslas
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621N10008, 6211LX058 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 23
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,93
Specializacijos: elektroninių medijų vadyba, organizacijų vadyba, marketingas, socialinio verslo vadyba, tarptautinis verslas, verslo finansų valdymas.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete

Anglų kalba studijos vyksta šiose specializacijose: tarptautinis verslas, verslo finansų valdymas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti aukštos kvalifikacijos verslo magistrus, gebančius kompleksiškai taikyti ekonomikos ir vadybos mokslo žinias, siekiant efektyvių verslo valdymo sprendimų, grįstų moksline argumentacija neapibrėžties sąlygomis; išmanančius šiuolaikinio verslo organizacijų projektavimo, organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo veiklų standartus; gebančius atlikti organizacijos būsenos ir plėtros galimybių vertinimą modeliuojant verslo valdymo scenarijus, priimant sisteminiu ir kritiniu mąstymu pagrįstus plėtotei tinkamų strategijų sprendimus projektuojamų veiklų ekonominio, socialinio efektyvumo, inovacijų bei technologijų pažangos srityse; pasirengusius savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės efektyviai vykdyti globalų verslą bei kurti ir diegti inovacijas, taikydami organizacijų, inovacijų, informacinių technologijų, rizikos valdymo žinias, taip pat galės tęsti studijas doktorantūroje.
Elektroninių medijų vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės parinkti ir valdyti tinkamas e. medijas bei kurti jų turinį žinių ekonomikos sąlygomis, vykdyti tam reikalingą medijų monitoringą, siekdami veiksmingų verslo komunikacijos sprendimų. Gebės formuoti inovatyvią verslo aplinką, diegti verslo informacines sistemas, skirtas tinklinio verslo efektyvumui didinti globalios konkurencijos sąlygomis, naudoti informacines technologijas komunikacijos organizavimo, organizacinės kultūros bei organizacijos įvaizdžio formavimo elektroninėje erdvėje tikslais.
Organizacijų vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės dirbti vadovaujamąjį darbą, rezultatyviai valdyti veiklos pokyčius, atlikti mokslinius tyrimus, numatyti ir įgyvendinti efektyvias valdymo priemones, siekti lyderystės ir užsibrėžtų tikslų verslo ir viešojo sektoriaus organizacijose.
Marketingo specializacijos absolventai:
 • gebės vykdyti kompleksinę marketingo procesų analizę ir taikyti integruotus marketingo metodus diegiant juos į vertės kūrimo grandinę, vertinti naujausių marketingo sistemų efektyvumą globalioje rinkoje, veiksmingai organizuoti marketingo procesus, moksliškai grįsti marketingo strategijas, vykdyti marketingo tyrimus, naudoti informacines ir komunikacines technologijas santykių marketingui kurti ir valdyti.
Socialinio verslo vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės dirbti viešojo ir verslo sektoriaus organizacijų ir jų padalinių vadovais, bus pasirengę steigti socialiai orientuotas organizacijas, vadovauti ir organizuoti efektyvią jų veiklą bei subalansuotą plėtrą, veiksmingai valdyti tokias organizacijas kintančioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje terpėje.
Tarptautinio verslo specializacijos absolventai:
 • gebės dirbti vadovais, analitikais ir konsultantais tarptautinio verslo įmonėse, tarptautinės prekybos organizacijose, vadovauti tarptautinės plėtros padaliniams viešojo valdymo institucijose, kuriose tarptautinių ryšių kompetencijos yra strateginės plėtros veiksnys.
Verslo finansų valdymo specializacijos absolventai:
 • gebės dirbti finansų ir investicijų valdymo analitikais ir konsultantais, vadovauti finansų, investicijų bei rizikos valdymo padaliniams verslo įmonėse ir viešojo valdymo institucijose.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • žaidybinimo elementų taikymas įmonės efektyvumui didinti;
 • papildytos realybės elementų naudojimo analizė ir taikymas;
 • biometrinių technologijų medijose taikymas;
 • verslo procesų efektyvumo didinimo tyrimai.
 
Praktika
Magistrantai atlieka mokslinę praktiką Verslo vadybos fakulteto socialinių partnerių įmonėse, kur bendradarbiaudami su įmonių ar jų padalinių vadovais atlieka verslo problemų analizę, taikydami mokslinius tyrimus, ir teikia siūlymus verslo problemoms spręsti. Mokslinė praktika suteikia galimybę rengti baigiamąjį magistro darbą aktualia verslui tematika, analizuojant realias verslo problemas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę verslo vadybos magistrantūros studijų programą magistrai galės dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose įvairaus profilio verslo valdymo ir plėtros specialistais, gebės savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, formuoti ir priimti pagrįstus sprendimus elektroninių medijų, marketingo, verslo finansų, organizacijų vadybos, socialinio ir tarptautinio verslo srityse, tęsti studijas doktorantūroje.
 
 
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į verslo vadybos studijų programą:
 
1) Priimami verslo arba vadybos studijų krypties bakalaurai. Privalomųjų bakalauro studijų dalykų nėra.
    Priimami kiti socialinių mokslų studijų srities bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (24 kr.):
       mikroekonomika, 
       makroekonomika, 
       vadyba,
       verslo pagrindai,
       marketingas,
       apskaita ir auditas,
       finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, finansų pagrindai),
       personalo vadyba,
       kiekybiniai sprendimų metodai,
       strateginis valdymas
  .
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Marketingas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17053 Marketingo teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17074 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Organizacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17077 Pokyčių organizacijose valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17126 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Tarptautinis verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17035 Tarptautinio verslo teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17089 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Verslo finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVFRM17110 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVFRM17111 Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Socialinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17390 Socialinė ekonomika (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17300 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Elektroninių medijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17230 E-medijų valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17273 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Verslo finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17214 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVFRM17215 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVFRM17216 Finansų sistemos (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Tarptautinis verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17045 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVTVM17046 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17056 Tarptautinė vadyba (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Socialinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17300 Darnioji verslo plėtra (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17290 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17297 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Marketingas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17055 Marketingo technologijos (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17075 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17081 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Organizacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17094 Antikrizinis organizacijų valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17128 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVVKM17130 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Elektroninių medijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17228 Skaitmeniniai sprendimai globalioje komunikacijoje (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17271 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17272 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Socialinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17384 Darbo rinka (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17294 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Verslo finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17307 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM17308 Investicinių projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
Specializacija — Tarptautinis verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17052 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVVKM17060 Tarptautinis marketingas ir komunikacija (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
Specializacija — Marketingas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17059 Tarptautinis marketingas ir komunikacija (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17082 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Organizacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17098 Organizacijų derybinio potencialo ugdymas (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17124 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Elektroninių medijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17226 E-medijos žinių vadyboje (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17270 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.