Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Verslo vadyba

Verslo vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Verslas
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621N10008, 6211LX058 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2262 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 23
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,93
Specializacijos: elektroninių medijų vadyba, organizacijų vadyba, socialinio verslo vadyba, tarptautinis verslas, verslo finansų valdymas.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
 
Anglų kalba studijos vyksta šiose specializacijose: tarptautinis verslas, verslo finansų valdymas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Elektroninių medijų vadybos specializacija skirta bakalaurams, siekiantiems gilinti elektroninių medijų taikymo ir valdymo globalioje komunikacijoje žinias.
Organizacijų vadybos specializacija yra skirta rengti profesionaliems, sisteminiu bei strateginiu mąstymu pasižymintiems magistrams, gebantiems adekvačiai reaguoti į organizacijų dinaminius pokyčius ir iššūkius, efektyviai valdyti atstovaujamas organizacijas arba jų padalinius bei kurti ir sėkmingai plėtoti naujas organizacijas, rezultatyviai valdyti įmonių vidinius procesus ir efektyviai komunikuoti su išorine aplinka.
Socialinio verslo vadybos specializacijoje rengiami kvalifikuoti specialistai, gebantys moksliškai pagrįsti socialines paslaugas teikiančių organizacijų strategines plėtros alternatyvas, taikyti veiksmingus pokyčių valdymo metodus.
Tarptautinio verslo specializacija skirta bakalaurams, siekiantiems atlikti sudėtingą tarptautinių ekonominių ir verslo ryšių plėtros veiklą bei vadovauti šią veiklą vykdančioms tarnyboms įvairių ūkio šakų įmonėse, atsižvelgiant į internacionalizavimo procesų lemiamus verslo poreikius.
Verslo finansų valdymo specializacija skirta parengti magistrus turinčius šiuolaikinės vertės kūrimo teorijų ir vertės inžinerijos žinių, gebančius integruoti verslo vertės ir rizikos valdymą.
 
Ką gebėsiu?
Elektroninių medijų vadybos specializacijos magistrai gebės vykdyti informacinių srautų, jų poreikių ir procesų analizę, naudoti elektronines medijas komunikacijos optimizavimo, organizacinės kultūros ir įvaizdžio elektroninėje erdvėje formavimo srityse, priimti elektroninių medijų valdymo strateginius sprendimus, galės dirbti vadovais, organizuoti informacinį verslą taikydami moderniausius elektroninių medijų vadybos metodus.
Organizacijų vadybos specializacijos magistrai gebės sistemiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti pokyčių organizacijose ir krizinių situacijų valdymui reikalingus tyrimų duomenis, integruojant organizacijų derybinio potencialo ugdymui bei sudėtingų situacijų analizei būtinas žinias, įvertinant alternatyvius organizacijų aplinkos pokyčių valdymo sprendimų variantus.
Socialinio verslo vadybos specializacijos magistrai bus pasirengę steigti socialiai orientuotas organizacijas, organizuoti efektyvią jų veiklą ir subalansuotąją plėtrą, galės dirbti viešojo ir verslo sektoriaus organizacijų ir jų padalinių vadovais.
Tarptautinio verslo specializacijos magistrai gebės atlikti mokslinius tyrimus tarptautinio verslo plėtros ir valdymo srityje, vykdyti tarptautinių ekonominių ryšių projektavimo bei sklaidos veiklą, kurti ir diegti tarptautinio verslo vadybos sistemas, organizuoti tarptautinę prekybą ir plėtoti veiklą tiesioginių užsienio investicijų srityje, priimti inovatyvius tarptautinio verslo sprendimus atsižvelgiant į įvairius šiuolaikinės visuomenės poreikius ir į etines aplinkybes.
Verslo finansų valdymo specializacijos magistrai gebės moksliškai grįsti verslo ir viešosios veiklos rezultatus vertės ir naudingumo matais, valdyti vertės kūrimo grandinę, kompleksiškai vertinti verslo vertės valdymo strategijas bei spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti investavimo projektų riziką neapibrėžties sąlygomis.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę verslo vadybos magistrantūros studijų programą magistrai galės dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose įvairaus profilio verslo valdymo ir plėtros specialistais, gebės savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, formuoti ir priimti pagrįstus sprendimus elektroninių medijų, marketingo, verslo finansų, organizacijų vadybos, socialinio ir tarptautinio verslo srityse, tęsti studijas doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į verslo vadybos studijų programą:
 
1) Priimami verslo arba vadybos studijų krypties bakalaurai. Privalomųjų bakalauro studijų dalykų nėra.
    Priimami kiti socialinių mokslų studijų srities bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (24 kr.):
       mikroekonomika, 
       makroekonomika, 
       vadyba,
       verslo pagrindai,
       marketingas,
       apskaita ir auditas,
       finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, finansų pagrindai),
       personalo vadyba,
       kiekybiniai sprendimų metodai,
       strateginis valdymas
  .
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Verslo finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17110 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVFRM17111 Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Marketingas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17053 Marketingo teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17074 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Organizacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17077 Pokyčių organizacijose valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17126 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Tarptautinis verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17035 Tarptautinio verslo teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17089 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Socialinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17390 Socialinė ekonomika (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17300 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Elektroninių medijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17230 E-medijų valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17273 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17034 Inovacijų teorija 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Verslo finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17214 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVFRM17215 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVFRM17216 Finansų sistemos (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Tarptautinis verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17045 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVTVM17046 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17056 Tarptautinė vadyba (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Marketingas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17055 Marketingo technologijos (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17075 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17081 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Organizacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17094 Antikrizinis organizacijų valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17128 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVVKM17130 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Elektroninių medijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17228 Skaitmeniniai sprendimai globalioje komunikacijoje (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17271 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17272 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Socialinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17100 Organizacijų teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17300 Darnioji verslo plėtra (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17290 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17297 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIM17046 ES ekonominė integracija 6 20 - 10 10 120 E
VVTVM17152 Valdymo informacinės technologijos 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Verslo finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17307 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM17308 Investicinių projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
Specializacija — Tarptautinis verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17052 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVVKM17060 Tarptautinis marketingas ir komunikacija (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
Specializacija — Marketingas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17059 Tarptautinis marketingas ir komunikacija (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17082 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Organizacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17098 Organizacijų derybinio potencialo ugdymas (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17124 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Elektroninių medijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVVKM17226 E-medijos žinių vadyboje (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17270 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Socialinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17384 Darbo rinka (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17294 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.