Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Vandens ūkio inžinerija

Vandens ūkio inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H23001, 6211EX035 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 10
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,51
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti vandens ūkio inžinerijos specialistus, gebančius analizuoti vandens telkinių būklę, vertinti vandens apsaugos valdymo sistemas ir diegti darnaus vandens išteklių naudojimo būdus; taikyti mokslo ir technologijų naujoves planuojant, įrengiant, optimizuojant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius bei technologinius procesus.
Parengti specialistus, mokančius bendrauti su kitų sričių specialistais ir visuomene bei gebančius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės atlikti vandentvarkos sistemų inžinerinę analizę, optimizuoti technologinius procesus, įvardyti ir spręsti problemas, taikyti skirtingus metodus, vertinti ir apibendrinti rezultatus, formuluoti išvadas;
 • gebės projektuoti ir analizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius, hidrotechninius statinius bei aplinkosaugines priemones atvirose vagose ir jų baseinuose;
 • gebės įvertinti vandens kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus;
 • gebės įvertinti analizuojamos sistemos mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, priemones, atlikti tyrimus bei naudodamiesi informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą;
 • gebės įvertinti vandens kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • vandentiekio arba nuotekų tinklų hidraulinis modeliavimas ir analizė;
 • nuotekų valymo arba vandens ruošimo įrenginių technologinių procesų tyrimai;
 • upelių savaiminio valymosi tyrimai ir antropogeninės veiklos įtakos vertinimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę vandens ūkio inžinerijos magistrantūros studijas absolventai galės pasirinkti savo gebėjimus ir poreikius atitinkantį darbą, numatant galimus pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės pasirinkti vadovaujamąjį ar inžinerinį darbą vandentvarkos srityje projektavimo, statybos, eksploatavimo ar priežiūros organizacijose arba privačiose firmose, valstybinėse ir savivaldybių institucijose, aplinkos apsaugos departamentuose ir agentūrose. Studijas tęsti galės technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į vandens ūkio inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami aplinkos inžinerijos, statinių inžinerinių sistemų, energetikos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, vandens inžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros, chemijos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       skysčių mechanika,
       chemija,
       mikrobiologija,
       hidrotechniniai statiniai,
       hidrologija, 
       statinių inžinerinės sistemos,
       vandentvarkos ūkio tinklai,
       vandens ruošimas ir nuotekų valymas,
       vandenų apsauga,
       šildymas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APAVM17252 Vandens išteklių valdymas (su kursiniu projektu) 6 15 - 30 - 115 E
APAVM17253 Vandentvarkos ūkio valdymas 6 15 - 15 - 130 E
APAVM17264 Hidrologija 6 15 - 15 - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17022 Vandens ūkio geoinformacinės sistemos 6 15 30 - - 115 E
APGDM17023 Informacinės technologijos inžinerijoje 6 15 30 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17254 Hidrotechnikos statiniai ir jų eksploatacija (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17255 Nuotekų valymo technologija (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
APAVM17256 Paviršinių nuotekų tvarkymas 6 15 - 15 15 115 E
APAVM17257 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
VVTVM17036 Tarptautinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17258 Vandentieka 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17259 Vandentvarkos sistemų darbo optimizavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
APAVM17260 Atvirųjų vagų hidraulika (su kursiniu projektu) 9 15 - 30 15 180 E
APAVM17261 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17262 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.