Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621N20024, 6211LX086 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 22
Specializacijos: gamybos vadyba, inovacijų vadyba, verslioji lyderystė, verslo projektavimas.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti vadybos magistrus, gebančius kūrybiškai pritaikyti naujausias inžinerinės ekonomikos ir vadybos mokslų žinias, siekiant besikeičiančioje aplinkoje efektyviai valdyti ekonominius ir vadybinius procesus, kurti vertę vartotojui ir vykdyti mokslinius tyrimus bei savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės taikyti inžinerinės ekonomikos ir vadybos teorijos, strateginio valdymo, rinkodaros, valdymo apskaitos, verslo teisės, mokslinių tyrimų metodologijos principus bei metodus, reikalingus valdymo sprendimams rengti ir įgyvendinti;
 • absolventai gebės integruotai taikyti specialiąsias inžinerines, ekonomikos ir vadybos žinias rengiant visumą techninių, informacinių, technologinių, ekonominių ir vadybinių priemonių, reikalingų organizacijų procesams efektyviai valdyti ir inovacijoms diegti, be to, galės tęsti studijas doktorantūroje.
Gamybos vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės dirbti vadovaujamąjį darbą pramonės įmonėse, paslaugų verslo sektoriuose, kurti, organizuoti ir plėtoti gamybos įmones, diegti pažangias gamybos technologijas, gebės taikyti turimas strateginės plėtros, gamybos ir antikrizinio valdymo žinias rengiant gamybos optimizavimo priemones, reikalingas gamybos procesams vertinti, efektyviai valdyti ir naujovėms diegti.
Inovacijų vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės taikyti inovacijų vadybos teorijas, inovacijų projektavimo, rinkodaros bei aukštųjų technologijų valdymo žinias, formuojant inovatyvius sprendimus (techninius, technologinius, informacinius ir vadybinius), reikalingus inovacijoms kurti, skleisti ir pritaikyti organizacijose.
Versliosios lyderystės specializacijos absolventai:
 • gebės savarankiškai steigti įmones, organizuoti efektyvią jų veiklą ir darnią plėtrą, vadovauti daugiakultūriams kolektyvams įvairaus profilio tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose, konkuruoti turėdami išskirtinį lyderio potencialą; absolventai gebės integruotai taikyti inžinerinės ekonomikos ir šiuolaikinių vadybos teorijų principus, darnios visuomenės plėtros kontekste sudarydami sąlygas darbuotojų iniciatyvai ir kūrybingumui atsiskleisti, inovatyviems verslo sprendimams rengti ir įgyvendinti.
Verslo projektavimo specializacijos absolventai:
 • gebės dirbti vadovaujamąjį, administracinį, analitinį darbą gamybos ir paslaugų verslo sektoriuose, įgyvendinti ir rengti verslo projektus, diegti pažangias technologijas, gebės vertinti reikalingų išteklių racionalaus panaudojimo veiksnius ir kriterijus, rengiant projektų valdymo metodologiją ir priemones, reikalingas daugiafunkcio verslo projektavimo vykdymui užtikrinti.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Magistrantai baigiamuosiuose darbuose nagrinėja aktualias šiuolaikinių organizacijų valdymo problemas. Pavyzdžiui, modeliuoja tarptautinę verslo plėtrą, nagrinėja pasirinkto sektoriaus organizacijų darbuotojų motyvacijos priemones ir teikia siūlymus joms tobulinti, atlieka organizacijų produktyvumo vertinimus, vykdo paslaugų valdymo efektyvumo didinimo tyrimus ir pan.
 
Praktika
Magistrantai atlieka 4 savaičių trukmės mokslinės veiklos praktiką, kurios metu susipažįsta su valdymo procesais tam tikro pasirinkto sektoriaus organizacijoje bei įgyja praktinių gebėjimų ir įgūdžių taikant šiuolaikines valdymo teorijas sistemiškai analizuoti, vertinti ir spręsti uždavinius, susijusius su tam tikro sektoriaus organizacijų valdymo procesų efektyvumo didinimu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Gamybos vadybos specializacijos magistrai gebės vadovauti gamybinę veiklą vykdantiems padaliniams įvairaus profilio įmonėse, atsižvelgdami į šiuolaikinius mokslo ir technologijų pažangos, internacionalizavimo procesų bei konkurencijos nulemiamus verslo ir viešojo sektoriaus poreikius.
Verslo projektavimo specializacijos magistrai gali dirbti vadovaujamąjį, analitinį darbą verslo įmonėse ir viešojo valdymo institucijose, rengiant ir įgyvendinant verslo projektus.
 
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programą:
 
1) Priimami technologijos mokslų, fizinių mokslų ir humanitarinių mokslų studijų sričių bakalaurai*
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • Privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 6 kr.
 • Privalomieji specialūs programos dalykai (12 kr.):
       ekonomika,
       finansų pagrindai,
       vadybos pagrindai.
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Elektroninio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17254 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVVKM17229 Technologijų vadyba (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Gamybos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17066 Gamybos valdymas ir organizavimas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17122 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Verslo projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17281 Verslo projektavimas ir valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17287 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Verslioji lyderystė
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17301 Antreprenerystė (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17299 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Inovacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17033 Inovacijų vadybos teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17040 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Elektroninio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17252 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVTVM17253 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVVKM17227 E-rinkodara (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Gamybos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17064 Gamybinių įmonių strateginė plėtra (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17124 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVTVM17127 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Inovacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17037 Inovacijų projektavimas ir marketingas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17041 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVTVM17043 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Verslioji lyderystė
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17288 Besimokanti organizacija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17291 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17295 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Verslo projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17282 Integruotas verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17288 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVTVM17289 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Inovacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17047 Aukštųjų technologijų sektoriaus ekonomika ir vadyba (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVTVM17044 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Verslioji lyderystė
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17383 Darbo rinka (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17292 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Gamybos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17062 Gamybinių įmonių antikrizinis valdymas (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVTVM17120 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Elektroninio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17151 Elektroninio verslo sprendimai (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVTVM17251 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Verslo projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17283 Daugiafunkcinio verslo projektai (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVTVM17290 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.