Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Matavimų inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 628H14001, 6281EX001 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 6
Valstybė finansuoja: 2
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,91
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matavimų inžinerijos magistras (VGTU), geomatikos inžinerijos magistras (RTU).
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti matavimų inžinerijos ir geomatikos specialistus, turinčius naujausių specializuotų žinių; gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų geomatikos mokslo sričių žinių tarpusavio sąveikas, kelti probleminius ir mokslinius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytas žinias; mokančius optimizuoti duomenų informacijos gavimą ir modeliavimą, priimti inovatyviausius sprendimus sudėtingose gamybinėse veiklose. Studijuojant šią programą siekiama tobulinti mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžius, reikalingus palaikyti ir tobulinti įgytas kompetencijas dirbant nuolat besikeičiančių technologijų aplinkoje, mokslinių tyrimų institucijose, studijuojant doktorantūroje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės demonstruoti geomatikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų teorijos, inovatyvių metodų taikymo žinias mokslinėje bei pedagoginėje veikloje;
 • gebės analizuoti iš skirtingų geomatikos (geodezijos, nuotolinių tyrimų, kartografijos, fotogrametrijos ir kt.) šaltinių gautus duomenis, juos sisteminti, analizuoti, priimti techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus ir pasiūlyti tinkamiausią apdorojimo geografinę informacinę sistemą;
 • gebės taikyti geomatikos žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirinkdami tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą bei eksperimentinius tyrimo metodus.
 
Studijų organizavimo tvarka
Nuolatinių studijų trukmė – pusantrų metų. Pirmasis semestras dėstomas RTU, antrasis – VGTU. Trečiajame semestre tam tikri pasirenkamieji studijų dalykai dėstomi atitinkamai VGTU ir RTU, taigi studijų vietą lems studento pasirinkimas. Baigiamieji darbai ginami abiejuose universitetuose, o jų gynimo komisijose dalyvauja ir VGTU, ir RTU dėstytojai.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • skirtingų matavimo duomenų šaltinių analizė ir geografinių informacinių sistemų pritaikymas duomenims apdoroti;
 • fotogrametrinių algoritmų taikymas objektų trimačiams modeliams sudaryti ir modeliuoti;
 • nuotolinių kartografavimo metodų taikymas įvairiems procesams stebėti.
Pasirengimo reikalavimai 2018 m.stojantiesiems į inovatyvių sprendimų geomatikoje studijų programą:
 
1) Priimami matavimų inžinerijos, geomatikos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 13 kr.,
       fizika 6 kr.,
       
  informacinės technologijos 4 kr.
 • specialūs programos dalykai (21 kr.):
       geodezija,
       aukštoji geodezija,
       geodezinių matavimų apdorojimas,
       kartografija,
       fotogrametrija,
       geografinės informacinės sistemos,
       globalios palydovinės navigacijos sistemos,
       skaitmeniniai žemėlapiai,
       žemėtvarka,
       teritorijų planavimas,
       žemės kadastras.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17030 Kompiuterinė grafika geomatikoje 6 30 15 - - 115 E
APGDM17031 Žemės valdymo pagrindai 3 15 15 - - 50 E
APGDM17032 Globalinė padėties nustatymo sistema 6 30 15 - - 115 E
APGDM17033 Skaitmeniniai vietovės modeliai 3 15 15 - - 50 E
APGDM17034 Lokalūs geodeziniai tinklai 3 15 15 - - 50 E
APGDM17051 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17035 Architektūrinė fotogrametrija 6 15 15 - - 130 E1
APGDM17036 Teminė kartografija 6 15 15 - - 130 E1
APGDM17037 Taikomosios programos geomatikoje 6 15 15 - - 130 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17265 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 3 15 - 15 - 50 E
APGDM17040 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
APGDM17041 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17043 Nekilnojamojo turto kadastras 6 30 15 - - 115 E
APGDM17052 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17042 Skaitmeniniai statinių modeliai 6 30 15 - - 115 E1
APGDM17044 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17053 Magistro baigiamasis darbas 3 24 - - - - 640 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17047 Geoinformacinės sistemos internete 6 12 12 12 - 124 E
APGDM17048 Teorinė kartografija 6 12 12 12 - 124 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.