Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Civilinė inžinerija

Civilinė inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H20002, 6211EX039 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 22
Valstybė finansuoja: 22
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,17
Specializacijos: keliai; miestų inžinerinės informacinės sistemos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Miestų inžinerinių informacinių sistemų specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Civilinės inžinerijos studijų programa skirta parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčiam civilinės inžinerijos magistrui, sugebančiam planuoti, prognozuoti, projektuoti, valdyti ir prižiūrėti transporto sistemų ir miesto plėtrą regioniniu bei vietiniu lygmeniu, jungti susisiekimo sistemas ir kitą miestų infrastruktūrą planavimo procese, spręsti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstrukcijos ir eismo organizavimo bei eismo saugumo problemas, tiesti, prižiūrėti susisiekimo sistemos įrenginius.
Kelių specializacijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos automobilių kelių ir geležinkelių specialistams, sugebantiems tiesti ir statyti sudėtingus susisiekimo sistemų įrenginius. Panašių studijų programų, pagal kurias galėtų būti rengiami automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos bei (ar) priežiūros aukštos kvalifikacijos specialistai (magistrai), kituose Lietuvos universitetuose nėra.
Miestų inžinerinių informacinių sistemų specializacija - tai informacijos, reikalingos valdyti miestą, kaupimas, klasifikavimas, naudojimas perspektyviniam mieste ateityje vyksiantiems procesams modeliuoti.
 
Ką gebėsiu?
Baigę kelių specializacijos magistrantūros studijas absolventai gebės tiesti ir statyti sudėtingus susisiekimo sistemų įrenginius: automobilių kelius ir jiems reikalingus statinius, geležinkelius, aerodromų takus, uostų statinius; prižiūrėti kelius ir geležinkelius; dirbti vadovaujantį bei inžinerinį darbą statybos, kelių tiesybos, priežiūros ir projektavimo organizacijose bei privačiose firmose; galės dirbti dėstytojais universitetuose ir kolegijose; galės rengti tiriamąjį darbą mokslo institutuose; dirbti kontrolės ar tyrimo darbą atestuotose arba akredituotose kelių laboratorijose.
Baigę miestų inžinerinių informacinių sistemų specializacijoss magistrantūros studijas absolventai gebės: planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas miesto inžinerinių informacinių sistemų, miestų teritorijų planavimo srityje, spręsti inžinerinių sistemų plėtros uždavinius, atvaizduoti miestą, kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius GIS priemonėmis; pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines miesto inžinerinių informacinių sistemų naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę kelių specializacijos magistrantūros studijas absolventai galės pasirinkti jų gebėjimus ir poreikius atitinkantį darbą, numatydami galimus jo pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės pasirinkti vadovaujantį ar inžinerinį darbą kelių projektavimo, tiesybos ar priežiūros organizacijose arba privačiose fi rmose; galės pasirinkti dėstytojo darbą universitetuose ar kolegijose; galės rengti tiriamąjį darbą mokslo institutuose, vykdyti tyrimo darbą laboratorijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Baigę miestų inžinerinių informacinių sistemų specializaciją absolventai galės dirbti: valstybės ir savivaldybių institucijose, jų tarnybose; planavimo, projektavimo ir konsultavimo įmonėse; rangos įmonėse; mokslo institucijose – universitetuose ir kolegijose – dėstytojais; savarankiškai (konsultantais, ekspertais savoje įmonėje); vykdyti tiriamąjį darbą mokslo institutuose. Darbdaviai ypač gerai vertina šią specializaciją baigusius absolventus, nes jie dirba pagal naujausias GIS technologijų programas. Studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į civilinės inžinerijos studijų programos kelių specializaciją:
 
1) Priimami statybos inžinerijos studijų krypties bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.,
       mechanika 8 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       inžinerinė geodezija,
       inžinerinė hidrologija ir hidraulika,
       kelių tiesybos medžiagos,
       susisiekimo sistema,
       automobilių kelių projektavimas arba geležinkelių projektavimas,
       automobilių kelių tiesybos technologija ir organizavimas arba geležinkelių tiesybos ir remonto technologija.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į civilinės inžinerijos studijų programos miestų inžinerinių informacinių sistemų specializaciją:
 
1) Priimami statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, energetikos, energijos inžinerijos, matavimų inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       inžinerinė geodezija, 
       darnioji urbanistika arba teritorijų planavimas,

       energetinės ir vandentvarkos sistemos arba energijos ir energijos ir vandens tiekimo sistemos, 
       susisiekimo sistema arba miestų transportas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17211 Kelių sisteminė analizė ir kompleksiniai tyrimai (su kursiniu darbu) 9 15 - 30 - 195 E
FMITM17101 Informacinės technologijos inžinerijoje (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17045 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 3 15 - 15 - 50 E
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17101 Informacinės technologijos inžinerijoje (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17045 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17046 Miestų infrastruktūra (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17101 Informacinės technologijos inžinerijoje (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17045 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17046 Miestų infrastruktūra (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17208 Kelių informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17210 Modernios kelių ir geležinkelių technologijos 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17212 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17104 Geležinkelių konstravimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17105 Dangų konstravimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17049 Geografinės informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17052 Miestų transporto sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APKLM17053 Transporto srautų teorija 6 30 - 15 15 100 E
APKLM17054 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17200 Inžinerinės informacinės sistemos ( su kursiniu darbu) 9 30 30 - - 180 E
APKLM17049 Geografinės informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17050 Teritorijų planavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17051 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17311 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17307 Kelių eksploatavimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17308 Geležinkelių valdymas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17312 Saugaus eismo organizavimas 9 30 - 15 - 195 E
APKLM17313 Traukinių eismo organizavimas ir eismo saugumas 9 30 - 15 - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17314 Kelių tiesimo kokybė (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17315 Stočių projektavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APKLM17057 Miestų viešasis transportas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17061 Eismo organizavimas ir saugumas 9 30 15 - - 195 E
APKLM17062 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17063 Judumo valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17064 Susisiekimo infrastruktūros planavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APKLM17056 Miesto informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17058 Miesto plėtros valdymas 6 30 - - - 130 E
APKLM17059 GIS taikymas planavimui ir modeliavimui (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17060 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17403 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17065 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17066 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.