Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerija

Aplinkos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H17004, 6211EX033 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 7
Valstybė finansuoja: 7
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,77
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius moksliškai analizuoti ir vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes, grėsmės mastą ir kontrolės mechanizmus, prognozuojant poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmogui; išmanančius aplinkos inžinerijos teoriją ir praktiką, naujausių mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus; mokančius praktinius analitinius įgūdžius taikyti su aplinkos inžinerija susijusioje darbinėje veikloje; gebančius taikyti ir inžineriniu atžvilgiu realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkosaugos problemas, išmanys aplinkos inžinerijos teoriją bei praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus;
 • gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus priimdami inžinerinius sprendimus vertinant aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje;
 • gebės įvertinti aplinkos parametrų kokybės būklę ir pokyčių tendencijas, holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • oro valymo technologijų tyrimai ir plėtra;
 • dirvožemio užtaršos tyrimai ir teršalų sklaidos modeliavimas;
 • fizinės aplinkos taršos tyrimai ir apsaugos priemonių vystymas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę aplinkos inžinerijos studijų programos magistrantūros studijas absolventai galės dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose bei studijas tęsti technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į aplinkos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami aplinkos inžinerijos, energetikos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, vandens inžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros, chemijos, kraštotvarkos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       ekologija, 
       aplinkotyra,
       a
  plinkos apsauga,
       aplinkos taršos prevencija,
       aplinkos chemija,
       skysčių mechanika,
       termodinamika ir šilumokaita,
       gamtonauda,
       atmosferos apsauga,
       vandenų apsauga,
       atliekų tvarkymas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17126 Dirvožemio atstatymo procesai 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17127 Rizikos aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17128 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17129 Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje 6 30 - - - 130 E
APAVM17130 Taikomoji aplinkosauga 6 15 - 15 - 130 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17135 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
APAVM17136 Švarios technologijos 6 30 15 - - 115 E
APAVM17137 Atliekų surinkimas ir deponavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
APAVM17138 Fizinė aplinkos tarša 6 30 15 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17139 Būvio ciklo vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17266 Hidrosferos išteklių valdymas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17145 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
APAVM17146 Aplinkos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APAVM17147 Atmosferos kontrolė ir apsauga (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APAVM17148 Radioaktyvioji tarša ir radiacinė sauga 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17150 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.