Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerija

Aplinkos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H17004, 6211EX033 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 7
Valstybė finansuoja: 7
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,77
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Aplinkos inžinerijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistams, gebantiems vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes, grėsmės mastą, prognozuoti poveikį aplinkai bei taikyti efektyvius technologinius ir organizacinius sprendimus aplinkos inžinerijos srityje.
Pagal aplinkos apsaugos inžinerijos specializaciją rengiami specialistai, kurie geba vertinti, interpretuoti ir naudoti duomenis bei informaciją apie taršos nustatymo ir šalinimo metodus bei technologijas įvairiose terpėse, geba tirti, organizuoti, valdyti sudėtingus aplinkosaugos technologinius ir administracinius procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką aplinkosaugos efektyvumui.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aplinkos apsaugos inžinerijos specializacijos studijas absolventai gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio aplinkos užterštumo ir technologinių įrenginių tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje: koordinuoti projektus, orientuotus į aplinkosauginių įrenginių projektavimą, aplinkos būklės ir poveikio aplinkai vertinimą, tyrimus ir inovacijų diegimą; analizuoti tyrimų rezultatus ir pristatyti juos auditorijai.
 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę aplinkos inžinerijos studijų programos magistrantūros studijas absolventai galės dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose bei studijas tęsti technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į aplinkos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami aplinkos inžinerijos, energetikos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, vandens inžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros, chemijos, kraštotvarkos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       ekologija, 
       aplinkotyra,
       a
  plinkos apsauga,
       aplinkos taršos prevencija,
       aplinkos chemija,
       skysčių mechanika,
       termodinamika ir šilumokaita,
       gamtonauda,
       atmosferos apsauga,
       vandenų apsauga,
       atliekų tvarkymas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17126 Dirvožemio atstatymo procesai 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17127 Rizikos aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17128 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17129 Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje 6 30 - - - 130 E
APAVM17130 Taikomoji aplinkosauga 6 15 - 15 - 130 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17135 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
APAVM17136 Švarios technologijos 6 30 15 - - 115 E
APAVM17137 Atliekų surinkimas ir deponavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
APAVM17138 Fizinė aplinkos tarša 6 30 15 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17139 Būvio ciklo vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17266 Hidrosferos išteklių valdymas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17145 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
APAVM17146 Aplinkos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APAVM17147 Atmosferos kontrolė ir apsauga (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APAVM17148 Radioaktyvioji tarša ir radiacinė sauga 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17150 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.