Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba

Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H17003, 6211EX034 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 6
Valstybė finansuoja: 1
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,66
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Dvigubo diplomo magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu. Studentams suteikiama galimybė studijų metu išvykti vienam semestrui į Rygos technikos univeristetą ir surinkus ten ne mažiau kaip 40 % ECTS kreditų, baigus studijas suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos vyksta anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistams, gebantiems analizuoti ir vertinti aplinkoje vykstančius reiškinius ir procesus, atilkti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, taikyti efektyvius technologinius ir vadybinius sprendimus aplinkos inžinerijos srityje.
Aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programoje rengiami specialistai, kurie geba vertinti, interpretuoti ir naudoti duomenis bei informaciją apie taršos nustatymo ir mažinimo metodus bei technologijas įvairiuose aplinkos komponentuose, geba tirti, organizuoti, valdyti sudėtingus aplinkos apsaugos technologinius ir administracinius procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką aplinkosaugos efektyvumui.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijas absolventai gebės savarankiškai analizuoti aplinkos būklę, vertinti jos elementus, organizuoti aplinkos apsaugos priemonių taikymą, atlikti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, prognozuoti bei valdyti galinčią kilti riziką, kaupti ir interpretuoti gautus duomenis, taikyti naujus metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, vertinti ir valdyti procesus, susijusius su aplinkos apsaugos tyrimais ir inovacijų diegimu. 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programą absolventai galės dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, savivaldybėse, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose, mokslo ir studijų institutcijose bei tęsti studijas technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programą:
 
1) Priimami aplinkos inžinerijos, energetikos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, vandens inžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros, chemijos, kraštotvarkos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       ekologija, 
       aplinkotyra,
       a
  plinkos apsauga,
       aplinkos taršos prevencija,
       aplinkos chemija,
       skysčių mechanika,
       termodinamika ir šilumokaita,
       gamtonauda,
       atmosferos apsauga,
       vandenų apsauga,
       atliekų tvarkymas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17131 Švaresnė gamyba (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17132 Antropogeninis poveikis aplinkai 6 30 - - - 130 E
APAVM17133 Inovatyvios aplinkos apsaugos technologijos (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEM17121 Atsinaujinantys energijos ištekliai ir darni energetika 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17134 Fizinė tarša ir jos mažinimo technologijos 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17128 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17140 Aplinkos apsaugos vadyba (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APAVM17141 Atliekų tvarkymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
APAVM17142 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17143 Būvio ciklo vertinimas 3 15 - 15 - 50 E
APAVM17144 Aplinkos apsaugos auditas 3 15 - 15 - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17146 Aplinkos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APAVM17147 Atmosferos kontrolė ir apsauga (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APAVM17149 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
APAVM17263 Ekologinis projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17151 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.