Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba

Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H17003, 6211EX034 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 6
Valstybė finansuoja: 1
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,66
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Dvigubo diplomo magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu. Studentams suteikiama galimybė studijų metu išvykti vienam semestrui į Rygos technikos universitetą ir surinkus ten ne mažiau kaip 40 % kreditų, baigus studijas suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos vyksta anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, kurie gebėtų atpažinti, identifikuoti ir taikydami novatoriškus metodus moksliškai analizuoti bei vertinti įvairias globalias, regionines ir vietines aplinkos apsaugos problemas, gebėtų diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemas ir aplinkosaugos technologijas, analizuoti ir vertinti jų veiksmingumą, taikyti ekologinio projektavimo principus.
 
Ką gebėsiu?
Aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos programos absolventai:
 • gebės atpažinti ir, taikydami šiuolaikines inžinerines priemones, analizuoti esamas bei galimas aplinkosaugines situacijas, taikyti įvairius kvalifikuotus jų sprendimo būdus, moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines bei lokalias aplinkos apsaugos problemas;
 • gebės įvertinti aplinkos parametrų kokybės būklę ir tendencijas, taikyti ir realizuoti techninius, technologinius ir vadybinius sprendimus įvairiose aplinkos apsaugos srityse;
 • gebės panaudoti savo žinias ir supratimą vertinant ir nustatant aplinkos taršą pritaikydami teorinius modelius, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus;
 • gebės susieti projektų technologinius sprendimus su jų ekonominiais padariniais.
 Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • atliekų tyrimai ir jų tvarkymo technologijų plėtra;
 • aplinkos būklės tyrimai ir inovatyvių stebėsenos metodų taikymas;
 • antropogeninio poveikio vertinimas ir taršos mažinimo technologijų vystymas.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programą absolventai galės dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, savivaldybėse, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose, mokslo ir studijų institucijose bei tęsti studijas technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programą:
 
1) Priimami aplinkos inžinerijos, energetikos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, vandens inžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros, chemijos, kraštotvarkos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       ekologija, 
       aplinkotyra,
       a
  plinkos apsauga,
       aplinkos taršos prevencija,
       aplinkos chemija,
       skysčių mechanika,
       termodinamika ir šilumokaita,
       gamtonauda,
       atmosferos apsauga,
       vandenų apsauga,
       atliekų tvarkymas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17131 Švaresnė gamyba (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17132 Antropogeninis poveikis aplinkai 6 30 - - - 130 E
APAVM17133 Inovatyvios aplinkos apsaugos technologijos (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17134 Fizinė tarša ir jos mažinimo technologijos 6 30 15 - - 115 E
APPEM17121 Atsinaujinantys energijos ištekliai ir darni energetika 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17128 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17140 Aplinkos apsaugos vadyba (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APAVM17141 Atliekų tvarkymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
APAVM17142 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17143 Būvio ciklo vertinimas 3 15 - 15 - 50 E
APAVM17144 Aplinkos apsaugos auditas 3 15 - 15 - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17146 Aplinkos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APAVM17147 Atmosferos kontrolė ir apsauga (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APAVM17149 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
APAVM17263 Ekologinis projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17151 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.