Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerija

Transporto inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Sausumos transporto inžinerija
Fakultetas: Transporto inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621E20003, 6211EX058 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 43
Valstybė finansuoja: 42
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,56
Specializacijos: automobilių transporto inžinerija; geležinkelių transporto inžinerija; transporto inžinerijos vadyba; transporto technologinių sistemų inžinerija.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Transporto inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta universitetinį transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos ar giminingos srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintiems specialistams, norintiems geriau pasirengti praktinei ir mokslinei veiklai transporto ir kitose įmonėse, kuriose vykdomi mokslinės eksperimentinės veiklos projektai, kuriamos ir diegiamos inovacijos bei technologijos, padedančios spręsti transporto sistemos, darbų saugos, saugaus eismo ir aplinkosaugos problemas. Studijų programa suteikia specialiąsias naujausias technologijos mokslų srities sausumos transporto inžinerijos studijų krypties žinias, suformuoja specialiuosius problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus moksliniams tyrimams atlikti bei įgyti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžiams, taikytiniems technologinėms problemoms spręsti.
 
Ką gebėsiu?
Absolventai gebės kurti mokslinius tyrimo metodus, inovacijas ir taikyti jas kuriant naujas technologines sistemas; gebės tirti, analizuoti ir vertinti fizinius procesus, vykstančius technologinėse sistemose; gebės sudaryti nagrinėjamos mokslinės problemos matematinius modelius, suformuluoti optimizavimo uždavinius ir mokės juos spręsti naudodami šiuolaikinę programinę įrangą; gebės diagnozuoti, įvertinti ir prognozuoti mašinų bei įrenginių techninę būklę, patikimumą ir liekamąjį resursą; gebės tirti, analizuoti ir vertinti mašinų veikimo kokybei įtaką darančius veiksnius, ekonomiškumą ir ergonominius parametrus; mokės tirti, vertinti ir gerinti saugaus eismo, darbo saugos priemonių veiksmingumą, spręsti darbo saugos, saugaus eismo ir aplinkosaugos problemas; gebės tirti ir mažinti taršos lygį gamyboje, jos poveikį žmonėms ir aplinkai; gebės kurti ir taikyti racionalius darbo organizavimo principus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Asmenys, magistrantūros studijose įgiję žinių, supratimą, bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, galės dirbti transporto ir kitose įmonėse, kuriose vykdomi mokslinės eksperimentinės veiklos projektai, kuriamos ir diegiamos inovacijos bei technologijos, padedančios spręsti transporto sistemos, darbo saugos, saugaus eismo ir aplinkosaugos problemas, taip pat dirbti įvairiose privačiose bei valstybės institucijose. Galės tęsti studijas transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į transporto inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami transporto inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, jūrų inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mechanika 6 kr.
 • specialūs programos dalykai (12 kr.):
       transporto priemonių, savaeigių mašinų arba transporto infrastruktūros technologinių įrenginių: konstrukcijos, konstravimas, projektavimas, gamyba ir remontas, eksploatavimas, diagnostika.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17117 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIAIM17100 Transporto mašinų patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TIMGM17164 Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17166 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 9 45 - 15 - 180 E
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17117 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIAIM17100 Transporto mašinų patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17071 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TIMGM17164 Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17166 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 9 45 - 15 - 180 E
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17117 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIAIM17100 Transporto mašinų patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17164 Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17166 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17167 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Specializacija — Transporto inžinerijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17117 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TILTM17150 Transporto politika ir inovacijos 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17164 Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje 9 45 - 15 - 180 E
VVVKM17284 Vadybos teorija 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TIMGM17071 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TIMGM17167 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Transporto inžinerijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM17151 Integruotos transporto sistemos 6 30 - 15 - 115 E
TILTM17152 Transporto ekonomika (su kursiniu darbu) 9(3) 45 - 15 - 180 E
TIMGM17168 Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTM17153 Logistinės sistemos struktūrinių elementų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
VVTEM17200 Verslo teisė 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17107 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17074 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17170 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIM17104 Kelių eismo organizavimas ir valdymas 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17105 Kelių transporto priemonių sauga (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIAIM17107 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17168 Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17106 Vidaus degimo variklių tyrimai 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17075 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17172 Transporto technologiniai robotai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17072 Riedmenų dinamika (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17073 Kelių tiesimo technologija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17074 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17168 Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17106 Vidaus degimo variklių tyrimai 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17075 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17172 Transporto technologiniai robotai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17168 Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17169 Transporto sistemos elementų sąveika (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17170 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17171 Transporto technologinių sistemų bandymai ir ekspertizės 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17106 Vidaus degimo variklių tyrimai 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17075 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17172 Transporto technologiniai robotai 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Transporto inžinerijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM17154 Visuotinė kokybės vadyba transporto sistemoje (su kursiniu projektu) 9(3) 45 - 15 - 180 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
TIMGM17173 Transporto mašinų sistemų modeliavimas 6 30 - 15 - 115 E
VVTVM17081 Projektinė vadyba 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17112 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
TIMGM17078 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
TIMGM17176 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
TIAIM17110 Profesinė psichologija 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17111 Kelių eismo įvykių ekspertizė (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIAIM17112 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
TIMGM17173 Transporto mašinų sistemų modeliavimas 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
TIMGM17076 Riedmenų diagnostika (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17077 Geležinkelių transporto energetika 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17078 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
TIMGM17173 Transporto mašinų sistemų modeliavimas 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
TIMGM17173 Transporto mašinų sistemų modeliavimas 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17174 Transporto technologinių įrenginių liekamojo resurso prognozavimas 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17175 Transporto elementų vertinimo metodai (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17176 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIM17113 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17079 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17177 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Transporto inžinerijos vadyba
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17113 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
TIMGM17079 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
TIMGM17177 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.