Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerija

Transporto inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Transporto inžinerija
Fakultetas: Transporto inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621E20003, 6211EX058 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 43
Valstybė finansuoja: 42
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,56
Specializacijos: automobilių transporto inžinerija, geležinkelių transporto inžinerija, transporto inžinerijos vadyba, transporto mašinos ir įrenginiai.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Transporto mašinų ir įrenginių specializacijoje galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti specialiųjų naujausių technologijos mokslo srities transporto inžinerijos studijų krypties žinių, lavinti gebėjimą analizuoti ir racionaliai vertinti problemas, suformuoti specialiuosius problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus ne tik moksliniams tyrimams atlikti, bet ir realioms technologinėms problemoms spręsti, bei išugdyti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės kurti mokslinius tyrimo metodus, inovacijas ir taikyti jas kuriant ir tyrinėjant naujas transporto priemones su įprastine ir hibridine jėgaine, jų atskiras hidraulines, pneumatines, elektrines ir mechanines sistemas ir elementus bei transportavimo technologines sistemas ar sprendžiant esamų transporto priemonių ir transportavimo sistemų patikimumo, ilgaamžiškumo problemas;
 • gebės tirti, analizuoti ir vertinti fizinius procesus, vykstančius mobiliųjų mašinų jėgainėse, jų transmisijose, važiuoklėse, sąveikaujant su keliu ar apdirbama terpe, transportavimo technologinėse sistemose;
 • gebės sudaryti nagrinėjamo transporto inžinerijos tyrimo objekto mokslinės problemos matematinius modelius, suformuluoti optimizavimo uždavinius ir gebės juos spręsti naudodami šiuolaikinę programinę įrangą;
 • gebės analizuoti, įvertinti, diagnozuoti ir prognozuoti transporto priemonių, mobiliųjų mašinų bei įrenginių techninę būklę, patikimumą ir liekamąjį resursą;
 • gebės tirti, analizuoti ir vertinti mobiliųjų mašinų veikimo kokybei įtaką darančius veiksnius, transporto priemonių mobilumo ir ergonominius parametrus bei transporto technologinių sistemų efektyvumą;
 • gebės tirti, vertinti ir gerinti transporto priemonių eismo ir jų valdymo, darbo saugos priemonių veiksmingumą, spręsti darbo saugos, transporto saugaus eismo ir aplinkosaugos problemas;
 • gebės kurti ir taikyti racionalius darbo organizavimo principus vystant transporto sistemą.
Automobilių transporto inžinerijos specializacijos absolventai:
 • turės gilesnių žinių apie automobilių teoriją, konstrukcijas, projektavimą ir eksploatavimą, mokės atlikti eismo įvykių analizę, turės žinių apie kelių eismo organizavimą ir valdymą bei gebės modeliuoti, analizuoti įvairius inžinerinius procesus, kūrybiškai naudojantis moksline bei technine informacija, kurti įvairias inžinerines sistemas ar tobulinti technologijas, tyrinėti su automobilių projektavimu ir eksploatavimu susijusias problemas.
Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos absolventai:
 • gebės tyrinėti, diagnozuoti, prognozuoti ir optimizuoti geležinkelių transporto ir jo infrastruktūros mašinas, įrenginius, technologinius procesus, įgis su riedmenų dinamika ir diagnostika, geležinkelių transporto energetika susijusių žinių ir gebėjimų, kuriuos galės taikyti geležinkelių transporto sistemoje bei įvairiose gamybos įmonėse, kuriose naudojami geležinkelio riedmenys.
Transporto inžinerijos vadybos specializacijos absolventai:
 • turės daugiau transporto inžinerijos ir vadybos žinių bei gebės ne tik analizuoti ir naudotis technine informacija, bet ir tyrinėti bei optimizuoti įvairius transporto inžinerijos ir vadybos procesus, dirbti komandinį darbą, organizuoti ir valdyti darbo kolektyvą.
Transporto mašinų ir įrenginių specializacijos absolventai:
 • turės gilesnių žinių apie mobiliųjų mašinų konstrukcijas, projektavimą ir eksploatavimą, hidraulinių, pneumatinių ir mechaninių transmisijų, važiuoklių dinaminius procesus, transporto sistemos elementų sąveiką bei gebės analizuoti, tyrinėti, modeliuoti ir optimizuoti mobiliųjų mašinų sistemose vykstančius fizinius procesus bei įgytas žinias ir gebėjimus taikyti sprendžiant mobiliųjų mašinų projektavimo ir eksploatavimo problemas.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • įvairiose transporto mašinų pneumatinėse, hidraulinėse ir mechaninėse sistemose vykstančių fizinių procesų tyrimai;
 • transporto priemonių dinamikos, stabilumo, eismo saugumo, vidaus degimo variklių, transmisijų, važiuoklių tyrimai;
 • transporto inžinerijos ekonominių ir vadybos procesų vertinimai bei tyrimai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Asmenys, magistrantūros studijose įgiję žinių, supratimą, bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, galės dirbti transporto ir kitose įmonėse, kuriose vykdomi mokslinės eksperimentinės veiklos projektai, kuriamos ir diegiamos inovacijos bei technologijos, padedančios spręsti transporto sistemos, darbo saugos, saugaus eismo ir aplinkosaugos problemas, taip pat dirbti įvairiose privačiose bei valstybės institucijose. Galės tęsti studijas transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į transporto inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami transporto inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, jūrų inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mechanika 6 kr.

   
 • specialūs programos dalykai (12 kr.):
       transporto priemonių, savaeigių mašinų arba transporto infrastruktūros technologinių įrenginių: konstrukcijos, konstravimas, projektavimas, gamyba ir remontas, eksploatavimas, diagnostika.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17117 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIAIM17100 Transporto mašinų patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TIMGM17164 Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17166 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 9 45 - 15 - 180 E
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17117 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIAIM17100 Transporto mašinų patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17071 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TIMGM17164 Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17166 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 9 45 - 15 - 180 E
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17117 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIAIM17100 Transporto mašinų patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17164 Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17166 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17167 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Specializacija — Transporto inžinerijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17117 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TILTM17150 Transporto politika ir inovacijos 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17164 Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje 9 45 - 15 - 180 E
VVVKM17284 Vadybos teorija 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TIMGM17071 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TIMGM17167 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIM17104 Kelių eismo organizavimas ir valdymas 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17105 Kelių transporto priemonių sauga (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIAIM17107 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17168 Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17106 Vidaus degimo variklių tyrimai 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17075 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17172 Transporto technologiniai robotai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Transporto inžinerijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM17151 Integruotos transporto sistemos 6 30 - 15 - 115 E
TILTM17152 Transporto ekonomika (su kursiniu darbu) 9(3) 45 - 15 - 180 E
TIMGM17168 Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTM17153 Logistinės sistemos struktūrinių elementų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
VVTEM17200 Verslo teisė 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17107 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17074 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17170 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17072 Riedmenų dinamika (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17073 Kelių tiesimo technologija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17074 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17168 Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17106 Vidaus degimo variklių tyrimai 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17075 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17172 Transporto technologiniai robotai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17168 Transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimas 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17169 Transporto sistemos elementų sąveika (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17170 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
TIMGM17171 Transporto technologinių sistemų bandymai ir ekspertizės 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17106 Vidaus degimo variklių tyrimai 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17075 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17172 Transporto technologiniai robotai 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIM17110 Profesinė psichologija 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17111 Kelių eismo įvykių ekspertizė (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIAIM17112 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
TIMGM17173 Transporto mašinų sistemų modeliavimas 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Transporto inžinerijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM17154 Visuotinė kokybės vadyba transporto sistemoje (su kursiniu projektu) 9(3) 45 - 15 - 180 E
TIMGM17173 Transporto mašinų sistemų modeliavimas 6 30 - 15 - 115 E
VVTVM17081 Projektinė vadyba 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17112 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
TIMGM17078 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
TIMGM17176 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17076 Riedmenų diagnostika (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17077 Geležinkelių transporto energetika 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17078 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
TIMGM17173 Transporto mašinų sistemų modeliavimas 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17173 Transporto mašinų sistemų modeliavimas 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17174 Transporto technologinių įrenginių liekamojo resurso prognozavimas 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17175 Transporto elementų vertinimo metodai (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
TIMGM17176 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIM17113 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Geležinkelių transporto inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17079 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Transporto technologinių sistemų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17177 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Transporto inžinerijos vadyba
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17113 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
TIMGM17079 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
TIMGM17177 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.