Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Nekilnojamojo turto vadyba

Nekilnojamojo turto vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 628N20002, 6281LX001 (nuo 2017 m.)
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Baltarusijos valstybiniu technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos anglų ir (arba) rusų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis : verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, turinčius mokslinių žinių, būtinų teoriniams ir praktiniams klausimams nekilnojamojo turto valdymo srityje savarankiškai spręsti; gebančius taikyti įgytas žinias ir įgūdžius sprendžiant nekilnojamojo turto valdymo problemas nuolat kintančioje aplinkoje bei plačiuose (tarpkryptiniuose) kontekstuose ir užtikrinti darnios plėtros principų įgyvendinimą; išmanančius analizės metodų taikymo ribas; mokančius įvertinti tyrimų rezultatus ir jų patikimumą; gebančius šiuolaikinius metodus taikyti kūrybiškumo, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės vadovauti ir taikyti novatoriškas idėjas darbo aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga bei nenuspėjama ir reikalauja spręsti daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių įtraukiančias problemas;
 • gebės praktiškai taikyti turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus, priimti ir įgyvendinti sprendimus, vadovaudamiesi neišsamia ar ribota informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams;
 • gebės analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus, diegti inovacijas tarptautiniame kontekste.
 
Studijų organizavimo tvarka
Ištęstinės studijos, vykstančios nuotoliniu būdu. Pirmojo semestro dalykai dėstomi VGTU, antrojo – BVTU. Trečiajame semestre dalis dalykų dėstomi BVTU, dalis – VGTU. Baigiamasis darbas rašomas VGTU.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Pažangūs nekilnojamo turto valdymo metodai, nekilnojamojo turto vertinimas ir vystymas Rytų šalyse.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę jungtinę nekilnojamojo turto vadybos magistrantūros studijų programą asmenys galės dirbti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse nekilnojamojo turto vertinimo, prekybos, nuomos agentūrose, bankuose, savivaldybėse, inventorizacijos ir žemėtvarkos organizacijose, draudimo kompanijose, turto konsultacinėse įmonėse, mokesčių inspekcijose, antstolių kontorose, kitose valstybės įgaliotose institucijose, pastatų ūkio valdymo organizacijose, statybos bendrovėse, investicinėse bendrovėse ir tęsti studijas Lietuvos bei užsienio universitetų doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į nekilnojamojo turto vadybos studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos, bendrosios (aplinkos) inžinerijos, energijos inžinerijos, vadybos, verslo, statybų technologijų studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (14 kr.):
       mikroekonomika,
       makroekonomika,
       vadyba.
3 semestras 21 kreditas
20 sav. (teorinis kursas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17117 Šakinių rinkų organizavimas ir valdymas 6 13 - - 13 134 E
STVNM17118 Nekilnojamojo turto verslo investicijos ir plėtra 6 14 - - 14 132 E
STVNM17119 Pastatų gyvavimo proceso ir projektų valdymo daugiakriterinė analizė 6 13 - - 13 134 E
STVNM17120 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 24 kreditai
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17121 Magistro baigiamasis darbas 3 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.