Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Architektūra

Architektūra

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Architektūra
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 601K10003, 6011PX004 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: I-IV kursai - 2242 EUR; V kursas - 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 49
Valstybė finansuoja: 41
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,18
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: menų magistras
 
Kam skirta studijų programa?
Architektūros studijų programos tikslas yra ugdyti socialiai atsakingą, nuolat tobulėjantį, plačios erudicijos architektą, kuris, bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, gebėtų kompleksiškai, racionaliai ir kūrybiškai vykdyti architektūrinę veiklą, sprendžiant sudėtingas fizinės erdvės formavimo problemas globalioje, nuolat kintančioje aplinkoje.
Stojant į architektūros vientisųjų studijų programą reikia išlaikyti meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą.
 
Ką gebėsiu?
Architektūros vientisųjų studijų absolventai, įgiję architektūros magistro kvalifikacinį laipsnį ir diplomą, gebės susieti įgytas architektūros istorijos, teorijos, kitų humanitarinių, socialinių ir technologinių mokslų bei menų žinias, sprendžiant aktualius architektūros klausimus. Jie taip pat išmanys pastatų konstrukcijų, inžinerinių sistemų, medžiagotyros principus ir juos taikys rengiant architektūrinius projektus.
Studijų metu išmoks apibrėžti su architektūra susijusią problemą, formuluoti originalią hipotezę, atlikti tyrimus, juos interpretuoti ir išvadomis grįsti projektinius sprendinius. Taigi, architektūros magistras sugebės kurti architektūrą, suvokdamas projektavimo kompleksiškumą, derindamas estetinius, funkcinius, socialinius, techninius, ekonominius, ekologinius, teisinius reikalavimus, kūrybiškai, inovatyviai ir atsakingai spręs sudėtingus architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio ir paveldo politikos klausimus bei fizinės aplinkos formavimo uždavinius nepažįstamoje ir nuolat kintančioje aplinkoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Studijų metu suteikiamas meninis universitetinis išsilavinimas. Baigę vientisąsias architektūros studijas absolventai galės dirbti architektūrinio ir inžinerinio projektavimo, miestų planavimo, statybos įmonėse projektuojančiais architektais ar jų asistentais. Savivaldybėse, Aplinkos ministerijoje,
Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose yra architektūros, kraštovaizdžio architektūros, urbanistinio planavimo, kultūros paveldo sritis kuruojantys padaliniai, kuriuose architektai dirba administratoriais. Architektūros magistrai taip pat gali užsiimti mokslo tiriamąja ir pedagogine veikla universitetuose, kolegijose, tęsti studijas doktorantūroje.
Po studijų įgiję projektavimo patirties, atestuoto architekto prižiūrimi, įstatymo numatyta tvarka absolventai gali tapti atestuotais architektais, galinčiais teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,5
meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas
II
0,2
matematika
III
0,1
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 4 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
Stojant į šią studijų programą laikomas meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas. Egzaminas susideda iš dviejų dalių (trijų užduočių).
 
Stojantysis privalo atlikti visas užduotis.
Jei neatliekama bent viena užduotis arba ji įvertinama nuliu, egzaminas laikomas neišlaikytu. Neišlaikyto egzamino įvertinimai į LAMA BPO priėmimo duomenų bazę neįvedami, ir stojantysis negali dalyvauti stojimo konkurse.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARA16001 Pastatų tipologija 3 45 - - 2 33 E
ARARA16015 Pastatų tipologijos praktika 3 - - 15 - 65 A
FMMMA16111 Matematiniai modeliai šiuolaikinėje architektūroje 3 15 - 15 2 48 E
ARPGA17002 Piešimas 1 6 - - 60 4 96 E1
ARPGA17009 Architektūros pagrindai 15 45 - 150 8 197 KS
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARA16003 Architektūrinių apmatavimų praktika 3 - - 30 - 50 A
KIFSA17003 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
ARPGA17003 Piešimas 2 6 - - 60 4 96 E1
ARPGA17010 Architektūros istorija 1 3 30 - - 2 48 E
ARARA17002 Architektūros projektavimo pagrindai 15 45 - 150 10 195 KS
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARA16004 Mastelis architektūroje 3(3) - - 30 2 48 KP
ARURA16001 Architektūra ir bendruomenė 15 45 - 150 10 195 KS
KILSA17002 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
ARPGA17004 Skulptūros ir tapybos pagrindai 3 - - 45 2 33 E1
ARPGA17011 Architektūros istorija 2 3 30 - - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSA17006 Logika 3 30 - - 2 48 E1
KIFSA17209 Sociologija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGA17005 Šiuolaikinio meno projektas ir architektūra 3 - - 45 2 33 E1
ARPGA17012 Lietuvos architektūros istorija ir kompozicija 6 30 - 30 2 98 E
ARPGA17023 Pastatų informacinio modeliavimo pagrindai 3 10 - 20 2 48 E
ARARA17005 Architektūra ir technologijos 15 75 - 120 10 195 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSA17005 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSA17006 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSA17007 Specialybės pracūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARA16007 Tektonika architektūroje 3(3) - - 30 - 50 KP
VVTEA16402 Architektūros teisė 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17013 Modernioji ir šiuolaikinė architektūra 3 30 - - 2 48 E
VVVKA17133 Vadyba 3 30 - - 2 48 E
ARARA17006 Architektūra ir visuomenė 15 75 - 120 10 195 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16008 Architektūros kūrybinės dirbtuvės 3 15 - 15 2 48 E1
ARURA16002 Urbanistikos kūrybinės dirbtuvės 3 15 - 15 2 48 E1
ARPGA17014 Architektūros kūrybinės dirbtuvės 3 15 - 15 - 50 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ARPGA17015 Urbanistinės formos istorija ir kompozicija 6 30 - 30 2 98 E
VVEIA17125 Statybos ir architektūros organizacijų ekonomika 3 30 - - 2 48 E
ARURA17003 Urbanistinės struktūros 15 45 - 150 10 195 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARPGA17016 Psichologija ir etika architektūroje 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17017 Architektūros estetika 3 30 - - 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGA17018 Architektūros mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 - 120 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16009 Architektūra ir kontekstai 12 20 - 80 8 212 KS
ARURA16004 Architektūra ir kontekstai 12 20 - 80 8 212 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16010 Profesinė praktika 12 - - - 8 312 A
ARURA16005 Profesinė praktika 12 - - - 8 312 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURA16006 Architektūra ir paveldas 15 15 - 75 10 300 KS
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Surinkti kreditų sk. 6)
ARPGA17019 Vietos ir erdvės suvokimo teorijos 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17020 Šiuolaikinė architektūros teorija 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17021 Tarpdalykinis tyrimas 1 3 30 - - 2 48 E
ARURA16007 Miesto vizualinis identitetas 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARPGA17024 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - 15 4 96 E
ARPGA17025 Miesto kultūros teorija ir architektūros kritika 6 60 - - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
9 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARURA16008 Architektūra ir inovacija 15 30 - 75 10 285 KS
ARARA17011 Architektūra ir inovacija 15 45 - 60 2 293 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16012 Baigiamasis darbas (projektas) 1 6 - - 15 4 141 A
ARURA16009 Baigiamasis darbas (projektas) 1 6 - - 15 4 141 A
Pasirinkimas (Surinkti kreditų sk. 9)
ARARA16013 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17006 Architektūra ir vizualusis menas išplėstame lauke 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17022 Architektūra ir komunikacija 3 15 - 15 2 48 E
ARURA16010 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 3 15 - 15 2 48 E
ARURA16011 Meniniai urbanistikos principai 3 15 - 15 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
10 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16014 Magistro baigiamasis darbas (projektas) 30 - - - - 800 BD
ARURA16012 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.