Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Statybos inžinerija

Statybos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612H21002, 6121EX039 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 111
Valstybė finansuoja: 108
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,02
Specializacijos – pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas, tiltų konstrukcijų inžinerija,
geotechnika


Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta pasiryžusiems išmokti projektuoti statinius ir pastatus, taikant naujausius skaičiavimo ir konstravimo principus, moderniąsias statybos technologijas; atlikti gruntų inžinerinius tyrimus ir vertinti gruntų tyrimų rezultatus; organizuoti ir valdyti statinių ir pastatų projektavimo procesą; vertinti ir atrinkti patikimus techninius sprendimus, numatant racionaliai naudoti progresyvias statybines medžiagas bei taupyti energinius išteklius; dalyvauti projektuojant ir organizuojant statybos darbų procesus.
Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo specializacijos absolventai esti plačios praktinės veiklos specialistai, gerai išstudijavę statybinę mechaniką, pastatų ir konstrukcijų projektavimą bei konstravimą, jų gamybos ir įrengimo technologijas.
Tiltų konstrukcijų inžinerijos specializacijos absolventai turės plačiai praktinei veiklai būtinų žinių, savo gebėjimus galės realizuoti projektuodami, tirdami tiltus ir specialiuosius statinius, galės dirbti juos statant ir eksploatuojant.
Studijuojant geotechniką, susipažįstama su grunto, į kurį remiasi visi statiniai, fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis. Studijų metu analizuojamas bendras pagrindo ir statinio darbas, nagrinėjamos naujos pamatų įrengimo ir rekonstrukcijos technologijos, supažindinama su naujais pamatų bei atraminių sienų skaičiavimo metodais, aplinkos geotechnikos klausimais.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • analizuoti pastatų ir statinių projektavimo bei statybos dokumentaciją, palyginti, įvertinti ir parinkti patikimus techninius sprendimus, teisingą problemų sprendimo strategiją, interpretuoti ir vertinti medžiagų, konstrukcijų tyrimo duomenis bei projektavimo vadybos metodus, pasirinkti tinkamą skaičiavimo metodą, parengti pastato konstrukcinės dalies projektą ir vadovauti projektavimui, taikyti naujausias kompiuterines pastatų konstrukcijų projektavimo programas;
 • valdyti pastatų projektavimo procesus, taikyti statybos informacinio modeliavimo (BIM) principus projektuojant, organizuoti pastatų statybos procesus, atrinkti racionalias pastatų statybos technologijas, valdyti pastatų statybos priežiūros procesus, racionaliai eksploatuoti ir naudoti statybos medžiagas bei energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą;
 • tirti pastatų ir jų konstrukcijų būklę, realizuoti gamtosaugos projektus, užtikrinti priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, naujų statybinių medžiagų ir konstrukcijų platesnį naudojimą;
 • analitiškai mąstyti, dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai ir greitai organizuoti savo darbą, veiksmingai bendradarbiauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais.
Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo specializacijos absolventai geba taikyti naujausius pastatų konstrukcijų sprendimus, moderniausias jų apskaičiavimo kompiuterines programas, efektyvias pastatų statybos technologijas, atsižvelgdami į Europos Sąjungos teisinius statybos dokumentus, aplinkos ir darbų saugos reikalavimus.
Tiltų konstrukcijų inžinerijos specializacijos absolventai geba organizuoti specialiųjų statinių statybos procesus ir jiems vadovauti, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą, diegti inovatyvius sprendimus, taikyti naujausias kompiuterines statinių konstrukcijų projektavimo programas.
Baigę geotechnikos specializaciją jaunieji specialistai geba nagrinėti ir geotechninių tyrinėjimų, geotechninių statinių projektavimo bei statybos problemas, taikyti techninius ir technologinius sprendimo būdus, rinkti geotechniniams statiniams projektuoti reikiamą informaciją ir ja disponuoti, organizuoti ir valdyti jų projektavimo bei statybos priežiūros procesus, remtis savo veikloje Lietuvos bei Europos Sąjungos teisiniais statybos dokumentais.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę šią studijų programą dirbsite pastatų ir statinių projektavimo; pastatų ir statinių statybos; geotechninio projektavimo ir geotechninių darbų vykdymo; statybos priežiūros ir ekspertinėse įmonėse (UAB „COWI“ UAB „Hidrostatyba“, AB „YIT Kausta“, AB „Kauno tiltai“, AB „Montuotojas“ ir kt.).
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
VGTU GABIŲ STUDENTŲ PROGRAMA SUTEIKIA IŠSKIRTINES SĄLYGAS:
 • Ugdyti lyderystę;
 • Pasirinkti individualią mokymosi programą;
 • Gauti stipendiją;
 • Išvykti stažuotis į geriausisu pasaulio universitetus ir įmones;
 • Gauti įmonių vadovų konsultacijas.
PASIRINKĘ IN-AKADEMIJĄ:
 • Iš anksto rezervuosite studijų vietą universitete;
 • Nepatirsite konkurencijos su stojančiais pagrindinio priėmimo metu;
 • Stojant bus vertinami ne tik Jūsų akademiniai rezultatai, bet ir motyvacija.
KAIP DALYVAUTI?
Norėdami dalyvauti, siųskite el. laiškus adresu inakademija@vgtu.lt iki balandžio 20 d., pateikdami savo:
 • Vardą, pavardę, gimimo datą, telefono nr., el. pašto adresą;
 • Mokyklą, kurioje mokomasi;
 • Intensyvios studijų programos pasirinkimą;
 • 11 klasės metinių pažymių išrašą;
 • 12 klasės I pusmečio dalykų pažymių išrašą arba Brandos atestatą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas);
 • Motyvacinį laišką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16101 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16124 Fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16106 Informacinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STGGB17026 Įvadas į specialybę 3 45 - - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16054 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16065 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - - 2 78 A
ELEIB16206 Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16203 Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
STGGB17268 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17116 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17117 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17118 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16302 Objektinis, parametrinis modeliavimas BIM 1 3 - 30 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STGGB17271 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 60 - - 4 96 E
STGGB17272 Statinių architektūra ir konstrukcijos (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17030 Bendrieji projektavimo principai 3 30 - 15 2 33 E
STGGB17173 Inžinerinė geologija 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17174 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 6 30 30 - 4 96 E
STTMB17053 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STVNB17303 Statybos procesų technologija 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17198 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16536 Pastatų inžinerinės sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
STGGB17175 Gruntų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STGGB17176 Hidrogeologija geotechnikoje 3 30 - 15 2 33 E
STMEB17024 Metalinės ir medinės konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
STMEB17025 Kompleksinis projektas (Metalinės ir medinės konstrukcijos; Pastatų inžinerinės sistemos) 3 - - 30 2 48 KS
STTMB17103 Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai 6 45 - 30 4 81 E
STVNB17063 Statybos ekonomika 3 30 - 15 6 29 E
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16536 Pastatų inžinerinės sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
STGGB17031 Gelžbetoninės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STGGB17032 Kompleksinis projektas (Gelžbetoninės konstrukcijos 1; Metalinės konstrukcijos 1; Pastatų inžinerinės sistemos) 6 - - 45 6 109 KS
STMEB17022 Metalinės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STTMB17103 Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai 6 45 - 30 4 81 E
STVNB17063 Statybos ekonomika 3 30 - 15 6 29 E
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17031 Gelžbetoninės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STGGB17035 Kompleksinis projektas (Gelžbetoninės konstrukcijos 1; Metalinės konstrukcijos 1) 6 - - 45 4 111 KS
STGGB17357 Tiltų ir kelių projektavimo pagrindai 3 30 - 15 6 29 E1
STMEB17022 Metalinės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STTMB17103 Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai 6 45 - 30 4 81 E
STVNB17063 Statybos ekonomika 3 30 - 15 6 29 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17037 Gelžbetoninės konstrukcijos 2 6 45 - 30 4 81 E
STGGB17038 Gelžbetoninės konstrukcijos 2 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17062 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STMEB17031 Metalinės konstrukcijos 2 6 45 - 30 4 81 E
STMEB17032 Kompleksinis projektas (Metalinės konstrukcijos 2; Pastatų statybos technologija ir organizavimas) 6 - - 45 4 111 KS
STTMB17105 Skaitinė konstrukcijų analizė - BIM 2 3 30 - 15 2 33 E
STVNB17311 Pastatų statybos technologija ir organizavimas 3 30 - 15 4 31 E
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17039 Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 6 45 - 15 4 96 E
STGGB17180 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai 6 45 30 - 4 81 E
STGGB17181 Specialioji geotechnika 3 30 - 15 3 32 E1
STGGB17182 Kompleksinis projektas (Geotechniniai tyrinėjimai; Gelžbetoninės konstrukcijos; Pastatų statybos technologijos) 6 - - 45 4 111 KS
STGSB17062 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17105 Skaitinė konstrukcijų analizė - BIM 2 3 30 - 15 2 33 E
STVNB17311 Pastatų statybos technologija ir organizavimas 3 30 - 15 4 31 E
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17040 Gelžbetoninės konstrukcijos 2 3 30 - 15 2 33 E
STGGB17358 Gelžbetoniniai transporto statiniai 1 6 45 - 30 15 70 E1
STGSB17062 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STMEB17033 Metalinės konstrukcijos 2 3 30 - 15 2 33 E
STMEB17110 Metaliniai transporto statiniai 1 6 45 - 30 15 70 E
STMEB17111 Kompleksinis projektas (Gelžbetoniniai transporto statiniai 1; Metaliniai transporto statiniai 1) 6 - - 30 15 115 E
STTMB17105 Skaitinė konstrukcijų analizė - BIM 2 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17048 Mūrinės ir kompleksinės konstrukcijos 3 20 - 20 2 38 E
STGGB17189 Gruntų mechanikos pagrindai 3 20 10 - 2 48 E
STMEB17037 Medinės konstrukcijos 3 20 - 10 2 48 E
STTMB17107 Statinių dinamika ir stabilumas 3 20 - 10 2 48 E
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17049 Gelžbetoninių pastatų skaitinis modeliavimas - BIM 3 3 20 - 10 2 48 E
STMEB17038 Metalinių pastatų skaitinis modeliavimas - BIM3 3 20 - 10 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17050 Bakalauro baigiamasis darbas1 3 - - 10 - 70 Į
STMEB17039 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17185 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
STGGB17186 Pagrindai ir pamatai 1 (su kursiniu projektu) 6 20 20 20 4 96 E
STGGB17187 Pagrindų ir pamatų skaitinis modeliavimas - BIM3 3 20 - 10 2 48 E
STGGB17194 Geotechninių konstrukcijų projektavimas 3 20 - 20 2 38 E
STTMB17107 Statinių dinamika ir stabilumas 3 20 - 10 2 48 E
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17189 Gruntų mechanikos pagrindai 3 20 10 - 2 48 E
STGGB17360 Gelžbetoniniai transporto statiniai 2 3 20 - 20 10 30 E
STGGB17388 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 5 65 Į
STMEB17113 Metaliniai transporto statiniai 2 3 20 - 20 5 35 E
STTMB17107 Statinių dinamika ir stabilumas 3 20 - 10 2 48 E
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17359 Gelžbetoniniai transporto statiniai 2 (su kursiniu projektu) 3 - - 20 6 54 E
STMEB17112 Metaliniai transporto statiniai 2 (kursinis projektas) 3 - - 20 8 52 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGGB17190 Pagrindai ir pamatai 2 (su kursiniu projektu) 6 24 - 36 4 96 E
STGGB17191 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
STGGB17192 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STGGB17193 Šlaitų ir atraminių sienų geotechninis projektavimas 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
VVVKB17181 Vadyba 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGGB17195 Pagrindai ir pamatai (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 2 110 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
VVVKB17181 Vadyba 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17053 Daugiaaukščiai pastatai 3 36 - 12 2 30 E
STGGB17356 Tiltų projektavimo pagrindai 3 36 - 12 4 28 E1
STMEB17040 Aliuminio konstrukcijos 3 36 - 12 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17051 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
STMEB17041 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17052 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STMEB17042 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGGB17195 Pagrindai ir pamatai (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 2 110 E
STGGB17389 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 12 136 Į
STGGB17391 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 10 150 BD
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
VVVKB17181 Vadyba 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17362 Tiltų ir kelių statyba, eksploatacija ir priežiūra 3 24 - 24 5 27 E
STMEB17114 Specialieji statiniai 3 24 - 24 4 28 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.