Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Aplinkos apsaugos inžinerija

Aplinkos apsaugos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H17006, 6121EX035 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 24
Valstybė finansuoja: 23
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,14
Specializacijos – aplinkos apsaugos technologija, vandentvarka

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis -  inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Tai studijų programa siekiantiems įgyti aplinkos inžinerijos žinių, mokytis stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės gerinimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti.
Studentai, įstoję į šią studijų programą, dvejus metus studijuoja bendrai, o po dvejų metų turi galimybę pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų: aplinkos apsaugos technologiją arba vandentvarką.
Aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijose supažindinama su techniniais, technologiniais ir organizaciniais sprendimais įvairiose aplinkos inžinerijos srityse; mokoma projektuoti šiuolaikinius aplinkosauginius nuotekų, oro  lymo, atliekų tvarkymo įrenginius.
Vandentvarkos specializacija skirta tiems, kurie domisi ir planuoja dirbti vandens tiekimo, sanitarijos ir aplinkosaugos srityse. Studijų metu absolventai įgaus žinių apie šiuolaikinius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, planavimo, projektavimo, statybos bei priežiūros metodus. Specializacija skirta tiems, kurie norėtų aktyviai prisidėti modernizuojant ir plečiant Lietuvos vandentvarkos infrastruktūrą, pritaikant ją pagal ES reikalavimus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
• spręsti aplinkosaugines problemas, taikyti naujausius bei mažiausią neigiamą įtaką aplinkai darančius metodus ir priemones, parinkti ir taikyti tyrimų metodikas aplinkosaugos procesų kontrolei;
• projektuoti šiuolaikines aplinkosauginių įrenginių, skirtų aplinkos kokybei gerinti, inžinerines sistemas ir jų elementus, modeliuoti juose vykstančius procesus;
• plėtoti prevencines aplinkos apsaugos vadybos priemones, diegti ir plėtoti švariąją gamybą bei pažangiausias aplinkosaugines technologijas pagal darniojo vystymosi koncepciją.
Baigę aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijas, papildomai gebėsite savarankiškai analizuoti ir taikyti nuotekų, oro valymo, atliekų tvarkymo technologijas, perprasti naujus aplinkosaugos įrenginius ir atlikti jų techninės priežiūros darbus.
Baigę vandentvarkos specializacijos studijas, papildomai gebėsite:
• projektuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus, siurblines ir gręžinius, vandens ruošimo bei nuotekų valymo įrenginius;
• savarankiškai analizuoti ir spręsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo technines ir organizacines problemas, projektuoti ir eksploatuoti inžinerines sistemas;
• planuoti ir vystyti vandentvarkos infrastruktūrą panaudojant ES ir valstybės lėšas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą galėsite sėkmingai dirbti aukščiausio lygio valstybinėse institucijose, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, savivaldybėse,
atliekų tvarkymo centruose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonėse, energetikos ir pramonės įmonėse, projektavimo ir aplinkosaugos konsultacinėse įmonėse.
 
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
chemija / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17050 Darni aplinka (įvadas į specialybę) 3 45 - - 4 31 E
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17052 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17119 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17120 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17121 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17054 Aplinkos taršos prevencija 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17204 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17170 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17055 Aplinkos chemija 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17056 Dirvožemio ir ekosistemų apsauga 6 30 - 15 4 111 E
APAVB17205 Vandentvarka 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17210 Inžinerinė hidrologija 6 30 - 30 4 96 E
APPEB16431 Termodinamika ir šilumokaita 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17057 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
APAVB17058 Aplinkos fizika 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17059 Aplinkos tyrimų metodologija 3 15 30 - 3 32 E
APPEB16532 Vėdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17057 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
APAVB17058 Aplinkos fizika 6 30 - 30 4 96 E
APPEB16532 Vėdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17171 Viešojo administravimo pagrindai 3 30 - 15 4 31 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17209 Siurbliai ir siurblinės (su kursiniu darbu) 6 30 15 30 4 81 E
APAVB17211 Pastatų vandentiekis ir nuotakynas 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17214 Kompleksinis projektas (Statinių inžinerinės sistemos) 6 - - 60 - 100 KS
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
APPEB16534 Šildymas 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17060 Nuotekų ir dumblo tvarkymas 3 30 - 15 4 31 E1
APAVB17061 Atmosferos apsauga (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17062 Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams) 6 - - 45 2 113 KS
APAVB17063 Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda 6 45 - 30 4 81 E
APAVB17064 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17060 Nuotekų ir dumblo tvarkymas 3 30 - 15 4 31 E1
APAVB17061 Atmosferos apsauga (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17064 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17065 Kompleksinis projektas (Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo viešojo administravimo srityje problemos ) 6 - - 45 2 113 KS
APAVB17066 Aplinkos apsaugos politika 3 15 - 15 2 48 E
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16602 Viešoji teisė 3 30 - 15 3 32 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17206 Mikrobiologija 3 30 15 - 2 33 E
APAVB17207 Vandens chemija 3 15 15 - 4 46 E
APAVB17215 Vandentvarkos ūkio tinklai (su kursiniu darbu) 9 30 30 30 4 146 E
APAVB17216 Nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas 9 45 15 30 6 144 E
APAVB17217 Nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17067 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos technologijos) 3 - - 10 2 68 Į
APAVB17069 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APAVB17070 Poveikio aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 10 90 E
APAVB17071 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša (su kursiniu darbu) 6 30 20 30 4 76 E
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17068 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 3 - - 10 2 68 Į
APAVB17069 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APAVB17070 Poveikio aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 10 90 E
APAVB17071 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša (su kursiniu darbu) 6 30 20 30 4 76 E
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17218 Vandentvarkos profesinės veiklos praktika 12 - - - 10 310 A
APAVB17219 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Vandentvarka) 3 - - 10 2 68 Į
APAVB17220 Vandens ruošimas 6 30 20 20 4 86 E
APAVB17221 Vandens ruošimas (kursinis projektas) 3(3) - - 40 2 38 KP
APKLB17968 Integruotas statinių projektavimas 3 10 20 - 4 46 E1
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17072 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos technologijos) 6 - - 12 2 146 Į
APAVB17074 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos technologijos) 6 - - - - 160 BD
APAVB17076 Aplinkosauginių įrenginių projektavimas (su kursiniu darbu) 6 24 - 36 2 98 E
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17073 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 6 - - 12 2 146 Į
APAVB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 6 - - - - 160 BD
APAVB17077 Aplinkos apsaugos teisė (su kursiniu darbu) 6 24 - 36 4 96 E
APAVB17078 Atsakomybė aplinkos apsaugos srityje 3 24 - 24 4 28 E
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17222 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Vandentvarka) 6 - - 12 2 146 Į
APAVB17223 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Vandentvarka) 6 - - - - 160 BD
APAVB17227 Vandentvarkos ūkio eksploatacija 6 36 - 24 4 96 E
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.